sunnuntaina, helmikuuta 07, 2010

Kaksoispalkkateoria

On olemassa kaksi perustapaa hankkia varallisuutta. Ensimmäinen tapa on hankkia varallisuus omalla työnteolla. Toinen tapa on hankkia varallisuus joltakin toiselta, joka on hankkinut sen omalla työnteolla. (Mocsny)

Kaksoispalkalla (double pay) tarkoitetaan sitä, että naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa. Posner (1992, 6) esittää, että naisten lisääntyneet tulot työelämässä ovat johtaneet vielä suurempaan naisten kokonaistulon kehitykseen työstä saatujen tulojen ja miehiltä saatujen käteisen, materiaalisten hyötyjen ja palvelusten muodossa. Miehiltä saatava palkanosa voi olla seurausta suorasta kompensaatiosta (suora ja epäsuora prostituutio), lahjoista tai jakamisoikeudesta miehen omaisuuteen. Keskeisin naisten kaksoispalkan lähde on ylöspäin avioitumisessa, jossa nainen saa jakamisoikeuden miehen omaisuuteen, kuten autoon, kesämökkiin, asuntoon ja muihin materiaalisiin omistuksiin. Ja kun avioero tulee, omaisuuden jaossa naisille siirtyy enemmän miesten omaisuutta kuin päinvastoin. Farrellin (1994) mukaan ylöspäin avioituminen tarjoaakin naisille näkymätöntä tuloa. Vaikka miehet saavatkin naisia enemmän ansiotuloja, naisilla on usein rahaa enemmän ja he kuluttavat sitä enemmän. Lightin (2004) tutkimus osoitti, että yhteen muuttaminen suhteen solmimisen yhteydessä tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä naiselle, mutta ei miehelle. Nainen saa yhtä suuren taloudellisen hyödyn sekä yhdessä asumisesta että avioliitosta.

Kuulemme usein, että miesjohtajilla on todennäköisesti vaimo ja että nämä vaimot tekevät palkatonta työtä. Se ei ole kuitenkaan totta. Miesjohtajien palkkatulo on myös vaimojen tuloa. Miesjohtajan vaimolla on usein enemmän aikaa käyttää rahaa ja tehdä kulutuspäätöksiä. Vaimo elää todennäköisesti kauemmin, ja kun aviomies kuolee aikaisemmin, vaimon aika kuluttamiseen on varmasti suurempi kuin miehellä. Ylöspäin avioituminen luo naisille mahdollisuuden tulla toimeen vähemmillä työtuloilla ja sitä kautta myös mahdollisuuden valita työnsä sen perusteella, mistä he nauttivat, tarvitsematta ajatella, mitä siitä maksetaan. Miesjohtajan kanssa ylöspäin avioituminen tarjoaa naiselle siten enemmän mahdollisuuksia kuin miehellä on käytettävissään. (Farrell 2005, 203–205.) Boggs (2007) esittää, että naiset elävät kauemmin ja kykenevät siten nauttimaan pitempään miehen ansaitsemasta omaisuudesta. Jos nainen on tyypillisesti neljä vuotta miestään nuorempi ja elää tyypillisesti kahdeksan vuotta aviomiestään pitempään, nainen hyötyy miehen työnteollaan hankkimasta omaisuudesta 12 vuotta miestä kauemmin. Silti monet väittävät, että valta on miehellä, koska hän saa enemmän palkkatuloja.

Centre for Economics and Business Researchin (Times Online 2005) tekemä tutkimus Isossa-Britanniassa osoittaa, että naisten varallisuuden määrä on voimakkaassa kasvussa. Naismiljonäärejä oli 18–44-vuotiaitten joukossa kaksikymmentäviisi prosenttia enemmän kuin miesmiljonäärejä. Ennusteen mukaan naiset omistavat kuusikymmentä prosenttia Iso-Britannian yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2025 mennessä. Naisten varallisuus kasvaa, koska naiset elävät miehiä pidempään, perivät arvokasta omaisuutta puolisoiltaan ja saavat suuria avioerokorvauksia. Naisilla oli vuonna 2002 hallussaan 51,3 prosenttia Yhdysvaltain yksityisestä varallisuudesta (Federal Reserve Board) . Farrellin (2005, 202) mukaan vuonna 2001 Yhdysvalloissa 77 prosenttia aviomiehistä ansaitsi enemmän kuin vaimonsa. Vaikka miehet ansaitsevat enemmän, naiset usein kuluttavat enemmän ja pitempään. Farrell (1994, 33) kertoo, että varakkaimmasta 1,6 prosentista Yhdysvaltain kansalaisista enemmistö on naisia. Kuinka on mahdollista, että varakkaimmista ihmisistä suuri osa on naisia, vaikka heillä ei ole hallussaan juurikaan huippuvirkoja? Koska he avioituvat sellaisten miesten kanssa, joilla on tuollaisia virkoja, ja elävät noita miehiä pitempään. Tärkeintä eivät olekaan ansiotulot, vaan se, mitä kukin kuluttaa ja kuinka paljon henkilön hyväksi kulutusta ohjautuu. Farrellin mukaan naiset kuluttavatkin miehiä enemmän lähes kaikissa kulutuskategorioissa.

Farrellin kirjassaan Why men earn more? The startling truth behind the pay cap – and what women can do about it esittämä aineisto todistaa sen hypoteesin puolesta, että naisilla ei ole yhtä suurta motivaatiota kuin miehillä valita työtä palkan perusteella. Naiset ansaitsevat Farrellin mukaan Yhdysvalloissa täysin samasta työstä enemmän kuin miehet. Naiset valitsevat kuitenkin miehiä useammin sellaisia töitä, joissa on lyhyemmät ja joustavammat työajat, vähemmän matkustelua, vähemmän vaaroja, vähemmän taloudellisia riskejä, vähemmän altistumista epämiellyttäville tekijöille, kuten kylmyydelle, sateelle, kylmälle tai kosteudelle, ja jotka ovat vähemmän tylsiä. Sellaisista töistä maksetaan vähemmän. (2005, 220.) Ravintoloissa käydessään miehet maksavat laskun useammin kuin naiset. Mieheltä odotetaan useammin, että hänellä on käytössään auto, jonka hän avulla hän kykenee tarjoamaan naiselle kyydin. Maksamisvelvollisuus johtaa miehen valitsemaan hyvin palkatun ammatin, josta hän pitää vähemmän. Miehillä ei ole mahdollisuutta valita ammattia, joka heitä kiinnostaa eniten, vaan he joutuvat valitsemaan sen mukaan, mikä auttaa heitä eniten ylöspäin sosiaalisessa ja taloudellisessa hierarkiassa. (Farrell 1994, 34.) Naisten mukavampien mutta huonommin palkattujen ammattien valinnat voidaankin yhdistää naisten kaksoispalkkaan. Koska naisten ei tarvitse tarjota korkeaa sosiaalista statusta tai varallisuutta miehille, naiset voivat paremmin valita itseään kiinnostavan, mukavan työn hyvin palkatun työn sijasta.

Suomen hallitusohjelmassa (2007) palkkatasa-arvo nousee esille keskeisenä sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteena. Kaksoispalkan käsite kuitenkin kyseenalaistaa palkkatasa-arvon kelvollisuuden sukupuolten välisen tasa-arvon indikaattorina. Palkkatasa-arvon saavuttaminen ei johda miesten ja naisten yhtä suureen elintasoon tai kulutuksen tasoon, vaan tilanteeseen, jossa naisten käytettävissä oleva varallisuuden määrä ja naisten hyväksi menevä kulutus ovat selvästi miesten vastaavia suuremmat. Palkkatasoa parempi indikaattori voisi olla miesten ja naisten käytettävissä olevan varallisuuden ja heidän hyväkseen ohjautuvan kulutuksen vertailu. Jos esimerkiksi ajatellaan, että aviopareilla on sama käytettävissä oleva varallisuuden määrä (sama asunto, auto, kesämökki jne.), niin silloin miesten ja naisten käytettävissä olevan varallisuuden määrää voitaisiin vertailla tutkimalla sinkkujen varallisuutta. Sinkuiksi jäävät useimmiten hyvin ansaitsevat naiset ja vähiten ansaitsevat miehet. Avioparien jaetusta varallisuudesta ja sinkkunaisten sinkkumiehiä suuremmasta varallisuuden määrästä voidaan silloin päätellä, että naisten käytettävissä olevan varallisuuden määrä on suurempi.

Varallisuutta siirtyy miehiltä naisille myös erilaisten valtion järjestelmien kautta. Miehet rahoittavat suurimman osan terveydenhuollosta ja vanhuuseläkkeistä, mutta suurimpia niistä hyötyjiä ovat naiset. Karjalaisen mukaan miesten kokonaistappioksi tulee 11,8 miljardia vuodessa 2000-luvun alkua tarkastellen. (2007, 26–28.) Palkkatasa-arvon edistäminen ei johda tasa-arvoon vaan naisten kaksoispalkan ja valtion naisille varallisuutta siirtävien järjestelmien seurauksena tilanteeseen, jossa naisten käytettävissä olevan varallisuuden määrä on selvästi miesten käytettävissä olevaa varallisuutta suurempi ja jossa suurin osa kulutuksesta ohjautuu naisten hyväksi.

(kirjasta Naisten seksuaalinen valta)

21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miehen palkka tulee kuitenkin miehen tilille ja hän on aikuisena ihmisenä vapaa tekemään sillä mitä haluaa. Laillisesti miehen palkka kuuluu miehelle, parisuhdestatuksesta riippumatta, mikä on tasa-arvokysymyksissä oleellisin seikka. Nainen alistetaan lapsen rooliin, jos hyväksytään yhteiskunta, jossa on ok, että naisten palkkataso on sukupuolesta johtuen heikompi, koska "kyllähän se mies hänet kumminkin elättää". Samalla logiikalla olisi reilua, jos rikkaiden lapsille voisi maksaa vähemmän palkkaa, koska voivathan he kuitenkin asua vanhempien omistamissa hienoissa kiinteistöissä ja saada avustusta vanhemmiltaan ja heillä käytettävissä oleva varallisuus on kuitenkin isompi kuin muilla. Niin ja periväthän he lopulta vanhempansa vielä, ketkut... Sama palkka samasta työstä tietenkin, mutta naisvaltaisten alojen matalapalkkaisuus kuntasektorilla on yksinkertaisesti vain seurausta siitä, että naisten tekemää työtä ei arvosteta ja naiset halutaan pitää "miehen kukkarolla", jotta he eivät pääsisi itsenäistymään liikaa ja hallitsemaan omaa elämäänsä.

Teemu kirjoitti...

"Miehen palkka tulee kuitenkin miehen tilille ja hän on aikuisena ihmisenä vapaa tekemään sillä mitä haluaa. Laillisesti miehen palkka kuuluu miehelle, parisuhdestatuksesta riippumatta, mikä on tasa-arvokysymyksissä oleellisin seikka."

Aikuisena ihmisenä naisella on mahdollisuus valita alansa, joten jos naisella on vain kiinnostusta voi hänkin saada saman palkan kuin mies. Mutta koska miehen oletetaan maksavan naiselle ei naisella ole tuollaisen valinnan tekemiselle tarvetta vaan hän voikin valita alan omalta mukavuusalueltaan.

"Nainen alistetaan lapsen rooliin, jos hyväksytään yhteiskunta, jossa on ok, että naisten palkkataso on sukupuolesta johtuen heikompi, koska "kyllähän se mies hänet kumminkin elättää"."

Kuka alistaa? Nimet esille. Koska on myös matalapalkkaisia miesvaltaisia aloja, ei ole mitään syytä olettaa, että sukupuoli määräisi naisille matalemman palkan.


"Samalla logiikalla olisi reilua, jos rikkaiden lapsille voisi maksaa vähemmän palkkaa, koska voivathan he kuitenkin asua vanhempien omistamissa hienoissa kiinteistöissä ja saada avustusta vanhemmiltaan ja heillä käytettävissä oleva varallisuus on kuitenkin isompi kuin muilla."

Näinhän on jo nyt esimerkiksi opintorahan suhteen. Kuitenkin palkoissa ei tähän ole menty joten esimerkkisi ei toimi.

"Sama palkka samasta työstä tietenkin, mutta naisvaltaisten alojen matalapalkkaisuus kuntasektorilla on yksinkertaisesti vain seurausta siitä, että naisten tekemää työtä ei arvosteta ja naiset halutaan pitää "miehen kukkarolla", jotta he eivät pääsisi itsenäistymään liikaa ja hallitsemaan omaa elämäänsä."

Miten sitten selität matalapalkkaiset miesvaltaiset alat?

Siis ihan oikeasti. Esitä nyt edes todisteita väittämillesi.

-Teme

Henry kirjoitti...

Jos tuon kirjoituksen oikein tarkkaan lukee, niin siinä ei sanota, että naisille pitäisi maksaa vähemmän palkkaa. Sen sijaan sanotaan, että "Kaksoispalkan käsite kuitenkin kyseenalaistaa palkkatasa-arvon kelvollisuuden sukupuolten välisen tasa-arvon indikaattorina."

brunologi kirjoitti...

Kemppisen blogissa oli tähän blogiin relevantti sitaatti Rudyard Kiplingiltä:

Power without responsibility - the prerogative of the harlot throughout the ages (valta ilman vastuuta - huorien etuoikeus kautta aikojen).

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä, että tuosta kaksoispalkasta puhutaan, sillä se selittää loistavasti nykyhetkiset arvot parisuhdekentällä. Nyky-Suomessa on aivan tavallista ja hyväksyttävää, että nainen avoimesti etsii miestä taloudellisin perustein. Sinkkututtavani kuvailevat usein miehiä siten, että kerrotaan ensimmäisenä miehen ammatista, asumisesta, omistuksesta ja jopa miehen rikkaista vanhemmista (=perintöä tulossa) ja ihan kysymällä saa kysyä miehen persoonallisuudesta ja muusta millainen hän on. Tämä kuvastaa käsityksiä ja arvoja mieheydestä ja naiseudesta yhteiskunnassa.

Kun varallisuusasetelma on normin vastainen, koituu haasteita: naisen palkka on usein uravalinnasta johtuen miehiä pienempi, joten vähävaraisen miehen kanssa eläminen tekee yhteisestä taloudesta niukemman; sosiaalinen paine kyseenalaistaa jatkuvasti naisen kompetenssin parinvalinnassa, mies kokee samaa, mutta erityyppistä roolipainetta ja hänen maskuliinisuutensa ja kyky ylläpitää suhde naisen kanssa voidaan kyseenalaistaa.

Sama taloudellinen niukkuus koskee myös matalapalkka-alan miehiä, mutta sosiaaliset paineet ovat erilaiset - vai mitä mieltä olette?

Terv. kokopäivätyössä sosiaalialalla työskentelevä VTM nainen, jolla on opiskeleva mies ja sosiaalietuudet on rajattu niin, että elämme muutaman euron virallisen köyhyysrajan yläpuolella, Helsingissä

Turo kirjoitti...

12:50 Anonyymi sanoi...
"... jos hyväksytään yhteiskunta, jossa on ok, että naisten palkkataso on sukupuolesta johtuen heikompi..."

- mistä näitä älyttömyyksien hokijoita aina riittää?

Homo kirjoitti...

Naiset osoittivat mieltään rinnat paljaina Ukrainassa - katso kuvat

Anonyymi kirjoitti...

"Miehen palkka tulee kuitenkin miehen tilille ja hän on aikuisena ihmisenä vapaa tekemään sillä mitä haluaa. Laillisesti miehen palkka kuuluu miehelle, parisuhdestatuksesta riippumatta, mikä on tasa-arvokysymyksissä oleellisin seikka."

Myös naisen palkka tulee naisen tilille, ja samat seikat pätevät naisiin. Käytäntö kuitenkin osoittaa, että naiset saavat parisuhteessa lisäksi "ansaitsematonta taloudellista hyötyä" miehen kustannuksella. Miksiköhän tätä ei nähdä tasa-arvokysymyksenä?

Kannattaa myös muistaa miesten alempi elinikä ja kyky nauttia eläkkeistä sekä yhteiskunnan tulonsiirrot, jotka kohdistuvat naisten hyväksi.

"Nainen alistetaan lapsen rooliin, jos hyväksytään yhteiskunta, jossa on ok, että naisten palkkataso on sukupuolesta johtuen heikompi, koska "kyllähän se mies hänet kumminkin elättää"."

Missäköhän on esitetty tällaista "alistavaa" yhteiskuntaa? Naisten palkkataso ei ole sukupuolesta johtuen heikompi, vaan mm. naisten valinnoista ja preferensseistä, esim. tehdä vähemmän töitä ja vähemmän vaativilla ja vaarallisilla aloilla.

"Sama palkka samasta työstä tietenkin, mutta naisvaltaisten alojen matalapalkkaisuus kuntasektorilla on yksinkertaisesti vain seurausta siitä, että naisten tekemää työtä ei arvosteta ja naiset halutaan pitää "miehen kukkarolla", jotta he eivät pääsisi itsenäistymään liikaa ja hallitsemaan omaa elämäänsä.""

Tässä jälleen tulee esille tyypillinen naiserityinen tapa ajatella projisoiden ja salaliittoteorioiden kautta.

Miehet eivät "hallitse yhteiskuntaa" ja pyri patriarkaatteineen alistamaan naisia, kuten naiset ehkä tekisivät, jos heillä olisi täydellinen valta.

Miehet kilpailevat keskenään, eivät liittoudu ajaakseen etujaan naisten lailla.

J.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan näitä tosiasioita huomioitu laajemmin taloustieteessä?

Henry kirjoitti...

"Onkohan näitä tosiasioita huomioitu laajemmin taloustieteessä?"

Eipä noita kukaan uskalla ääneen mainita, vaikka niiden huomiointiin ei tarvitse olla talouden nobelisti.

Samat perusajatukset esitettiin jo vuosikymmeniä sitten.

http://ihmissuhteet.blogspot.com/2008/11/nin-40-vuotta-sitten.html

Hänen [naisen] käsiensä kautta kulkee suuri osa miehenkin ansaitsemista rahoista. Näin ollen miesten ja naisten taloudellisen aseman vertaaminen yksinomaan työssä olevien henkilökohtaisten tulojen tai palkan perusteella ei täsmällisesti kuvasta tosiasiallista tilannetta. (s. 5-6)

Naisten taloudellinen asema on heidän itse ansaitsemiensa tulojen perusteella selvästi heikompi kuin miesten. Kuitenkin naimisissa olevien naisten käytettävissä olevat tulot saattavat olla yhtä suuret kuin miesten, koska heillä on mahdollisuus käyttää myös miestensä ansaitsemia rahoja - - (s. 159)

Anonyymi kirjoitti...

Marian seksi-ilmoitustesti | Ruutu.fi

Anonyymi kirjoitti...

Teemu: "Näinhän on jo nyt esimerkiksi opintorahan suhteen. Kuitenkin palkoissa ei tähän ole menty joten esimerkkisi ei toimi. "

Ööööö - ei ole. Se, että vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahaa, JOS lapsi elää vielä vanhempiensa luona, ei minusta ole ihan sama asia. Silloin voidaan oikeasti olettaa, että vanhemmat osallistuvat lapsensa elatukseen. Lisäksi tulevat itsenäisesti asuvat alle 18-vuotiaat, joilla vanhempien tulot voivat vielä vaikuttaa tukeen, mutta hehän eivät olekaan täysi-ikäisiä.

Täysi-ikäisten itsenäisesti asuvien kohdalla vanhempien tulot eivät vaikuta opintorahan suuruuteen. (Paitsi 18-19-vuotiaalla toisen asteen korkeakouluopiskelijalla, mitä en kyllä ymmärrä alkuunkaan...)

Systeemi on minusta ihan oikein näin (paitsi noiden 18-19-vuotiaiden II asteen blabla kohdalla). Vanhemmilla ei ole enää velvollisuutta elättää täysi-ikäisiä lapsiaan eikä se, että vanhemmat ovat rikkaita, tarkoita, että he välttämättä antaisivat rahaa lapsilleen. Monet antavat, en kiellä, mutta mielestäni ei olisi oikein edellyttää sitä heiltä.

Anonyymi kirjoitti...

Teemu: "Näinhän on jo nyt esimerkiksi opintorahan suhteen. Kuitenkin palkoissa ei tähän ole menty joten esimerkkisi ei toimi. "

Ööööö - ei ole. Se, että vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahaa, JOS lapsi elää vielä vanhempiensa luona, ei minusta ole ihan sama asia. Silloin voidaan oikeasti olettaa, että vanhemmat osallistuvat lapsensa elatukseen. Lisäksi tulevat itsenäisesti asuvat alle 18-vuotiaat, joilla vanhempien tulot voivat vielä vaikuttaa tukeen, mutta hehän eivät olekaan täysi-ikäisiä.

Täysi-ikäisten itsenäisesti asuvien kohdalla vanhempien tulot eivät vaikuta opintorahan suuruuteen. (Paitsi 18-19-vuotiaalla toisen asteen korkeakouluopiskelijalla, mitä en kyllä ymmärrä alkuunkaan...)

Systeemi on minusta ihan oikein näin (paitsi noiden 18-19-vuotiaiden II asteen blabla kohdalla). Vanhemmilla ei ole enää velvollisuutta elättää täysi-ikäisiä lapsiaan eikä se, että vanhemmat ovat rikkaita, tarkoita, että he välttämättä antaisivat rahaa lapsilleen. Monet antavat, en kiellä, mutta mielestäni ei olisi oikein edellyttää sitä heiltä.

Anonyymi kirjoitti...

Naisten haluttomuus lähteä miesvaltaisille tai ylipäänsä tiukasti kilpailluille aloille johtuu monesta asiasta. Tuossa on aika yksisilmäisesti noita syitä esitelty. Siis, totta kai noin, mutta entäs muut syyt. Naiset esimerkiksi pelkäävät, että heitä ei kohdella reilusti miesvaltaisilla aloilla. Mitä muuta voisi ajatellakaan, kun väitettä toitotetaan joka puolella.

MikkoAP kirjoitti...

"Naisten haluttomuus lähteä miesvaltaisille tai ylipäänsä tiukasti kilpailluille aloille johtuu monesta asiasta. Tuossa on aika yksisilmäisesti noita syitä esitelty. Siis, totta kai noin, mutta entäs muut syyt. Naiset esimerkiksi pelkäävät, että heitä ei kohdella reilusti miesvaltaisilla aloilla. Mitä muuta voisi ajatellakaan, kun väitettä toitotetaan joka puolella."

Ovatko naiset aina reiluja toisiaan kohtaan naisvaltaisilla aloilla? Ovatko miehet miesvaltaisilla? Epäreilua kohtelua voi joutua kokemaan minkä alan töissä tahansa. Tiukasti kilpailluilla miesvaltaisilla aloilla peli on usein raakaa, sitä se tiukka kilpailu tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että monilla miesvaltaisilla aloilla jotkut miehet häviävät ja jotkut voittavat.

bmaad kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
bmaad kirjoitti...

Heh. Ö-: Jos naiset tosissaan rynnisivät parempipalkkaisiin hommiin seurauksena olisi vähemmän hyvinpalkattuja miehiä. Voin kertoa: ryntäykselle ei ole motiivia tiedossa. Heteroseksuaalisen toiminnan jatkamiseksi naiset joutuisivat vähentämään ylöspäinnaimista jos sosioekonomisesti menestyvien miesten määrä kääntyisi laskuun. Tämän tasapainoteorian mukaan on siis viisaampaa antaa naisten löytää ihan itse paremmin palkatut hommat (kuten miehetkin tekevät), kuin tarpeettomasti nostaa palkkoja siellä, missä palkankorotukset olisivat keinotekoisia ja toimisivat rasitteena veronmaksajille. Kaupan myyjien ja erinäisten hoitajien palkankorotukset jättäisi esimerkiksi miehisen logistiikka-alan ansiot omaan varjoonsa.

Aina tupsahtaa eteen tämä kysymys onko sairaanhoitajan vai lennonjohtajan työ tärkeämpää. Tosiasia on se, ettei nykyisellä kulu- ja hyvinvointirakenteella ole mahdollista maksaa tärkeistä töistä mukavaa korvausta. Vähentämällä hoidettavien määrää ja lisäämäällä hyvinvointia yhteiskunnassa voisivat hoitsujen palkankorotukset olla kansantaloudellisesti loogisempia. Lennonjohtajien korkeammat palkat mahdollistaa se, että ihmiset ostavat riittävästi lentomatkoja. Olisi omituista jos lennonjohtajien palkkoja nostettaisiin vain sen takia, että saataisiin ne samalle tasolle jonkin muun ammattiryhmän kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

"Vähentämällä hoidettavien määrää ja lisäämäällä hyvinvointia yhteiskunnassa..."

Hyvinvointia voisi lisätä laskemalla hoitajien palkkoja ja palkkaamalla heitä lisää: Kevyempi työ on loppupeleissä kansanterveydellisestikkin parempi kuin raskas työ isolla palkalla.

bmaad kirjoitti...

"Hyvinvointia voisi lisätä laskemalla hoitajien palkkoja ja palkkaamalla heitä lisää: Kevyempi työ on loppupeleissä kansanterveydellisestikkin parempi kuin raskas työ isolla palkalla."

En minä kyllä kannata
ruokapalkkausta.

Anonyymi kirjoitti...

Voi hyvät hyssykät, USEIMMITEN naiset hoitavat ikävä kyllä lapset joten joustava työaika on aika toivottua, samoin urakehitys tyssää kun "niitä lapsia pitää tehdä" ja sairasta lasta hoitaa kotona nainen, missä välissä sitä johtajanvirkaa hoidetaan?
Entäs sinkkunaiset, missä heidän "rahallinen korvauksensa" siitä että maksavat kaiken yksin??!!
Naiset kuluttavat enemmän, kyllä, myös ihan biologisista syistä, vai kuinka moni mies ostaa kuukaudessa kymppien edestä tamppooneja ja ehkäisypillereitä? Miehet ostavat kalsarit, nainen tarvitsee siihen myös rintaliivit. Kuinka moni katsoo aamunraikasta naista töissä, ilman meikin häivääkään? Käy kyllä minulle mutta markkina-arvoa katsotaan muutenkin kuin osaamisen kautta, sehän on jo nähty..

Anonyymi kirjoitti...

Hei, hienoa! Nainen käyttää myös miehensä palkkaa. Minun mieheni, tosin hän onkin vähän modernimpi mies, käyttää rahansa itse, samoin minä käytän omiin ostoksiini omia rahojani ja yhteisestä pussista maksetaan yhteiset menot..Omituista, eikö totta. Loukkaa ajatella että olisin mieheni "lompakolla" omia ostoksiani maksattamassa, tässä mitään 20-vuotiaita blondeja olla, ne on sitten ihan herran omaa tyhmyyttä jos ei tajua kuka on kenenkin kanssa ja miksi..