sunnuntaina, helmikuuta 28, 2010

Väitöskirjasta

Kommenttiosastolla joku kyseli, että valmistuuko kirja (eli väitöskirja) kahden vai viiden vuoden päästä. Tällä hetkellä työ on jäissä: on vaikea sanoa, milloin se valmistuu tai valmistuuko milloinkaan. Työstä (Miehet ja tasa-arvo: miksi miesten ongelmista ei tule tasa-arvo-ongelmia?) on kuitenkin olemassa valmis luonnosversio, joka pitää sisällään seuraavat lähtökohdat (ks. myös kirjoituksia blogin sivupalkista):

Tiivistelmästä poimittua

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa laaja-alaisesti tietoa miehistä ja tasa-arvosta Suomessa. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan erityisesti kysymykseen: miksi miesten ongelmista ei tule tasa-arvo-ongelmia? Kysymys viittaa siihen asioiden tilaan, että tasa-arvopolitiikka on perinteisesti keskittynyt naisten aseman parantamiseen. Hallituksen uusimmassa tasa-arvo-ohjelmassa vuosille 2008–2011 miesten tasa-arvo-ongelmia onkin huomioitu vain vähän.

Tutkimus edustaa maskulistista miestutkimusta, joka kiinnittää huomiota erityisesti miesten oikeuksiin ja maskuliinisuuden miehille aiheuttamiin kustannuksiin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Bourdieun kenttäteoria, joka kuuluu konfliktiteoreettisen sosiologian traditioon. Tutkimuksessa hyödynnetään myös Hajerin käsitteitä tarinalinja ja diskurssikoalitio. Tarkastelun keskipisteessä ovat tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden väliset kamppailuasetelmat yhteiskunnassa. Tarkasteltavina ideologioina ovat erityisesti konservatismi, feminismi ja maskulismi. Tutkimuksen aineistona ovat viralliset tasa-arvoasiakirjat. Tärkeään asemaan nousee myös tasa-arvoa ja miesliikkeiden ideologioita käsittelevä kirjallisuus. Tutkimusmenetelmää voidaan kutsua ”kenttäteoreettisen mallin rakentamiseksi tasa-arvopolitiikasta”.

Tutkimus pyrkii paljastamaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka estävät miesten ongelmien huomioimista tasa-arvopolitiikassa. Valtarakenteiden paljastaminen voi avata mahdollisuuden kriittisemmälle keskustelulle tasa-arvopolitiikan sisällöstä. Tutkimuksella saattaakin olla emansipatorisia vaikutuksia miesten tasa-arvon edistämiseksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kyetä esittämään kuvausta tasa-arvon kokonaistilanteesta tai antamaan vastausta siihen normatiiviseen kysymykseen, miten miesten ongelmat tulisi huomioida tasa-arvopolitiikassa.

Johdannosta poimittua

Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. (George Orwell 1969/1945)

Tasa-arvo yleisenä periaatteena on hyväksytty lähes itsestäänselvyytenä kaikissa länsimaissa (Edley & Wetherell 2001, 447; Julkunen 2001, 46). Kukaan suomalainen poliitikko ei ilmoittautunut sukupuolten tasa-arvon vastustajaksi 2000-luvun alkupuolella (Raevaara 2005, 17–18). Voidaankin sanoa, että miltei kaikki varteenotettavat tahot kannattavat tasa-arvoa. Ainoastaan käsitykset tasa-arvon sisällöstä vaihtelevat.

Suomessa tasa-arvon käsite on perinteisesti yhdistetty sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Räsäsen (2002, 101) mukaan tasa-arvopolitiikka alkoi Suomessa vuonna 1966, kun naisten asemaa tutkiva komitea perustettiin. Tuolloin politiikka-aluetta kutsuttiin naisten asian edistämiseksi. Tasa-arvo samaistetaan Suomessa yhä edelleen naisten aseman parantamiseen (Liljeström 2008, 247). Itse asiassa koko ajatus tasa-arvopolitiikasta on perustunut sille ajatukselle, että tutkimus on osoittanut puutteita naisten asemassa (Stenfors 2006, 56).

Miehistä ja tasa-arvosta on olemassa vain vähän tutkittua tietoa. Tasa-arvoa käsittelevästä kirjallisuudesta ei löydy kattavaa selontekoa siitä, mitä ongelmia miehillä on tai millä ehdoilla miesten ongelma on tasa-arvo-ongelma. Viime vuosina miesasiamiehet ovat nostaneet esille yhä enemmän sellaisia elämänalueita, joissa miesten aseman väitetään olevan naisten asemaa huonompi. Arno Kotron ja Hannu T. Sepposen toimittamassa kirjassa Mies vailla tasa-arvoa (2007) ja Pasi Malmin väitöskirjassa Discrimination against men: Appearance and causes in the context of a western welfare state (2009) nostettiin esille sellaisia miesten ongelmia kuten asevelvollisuus, lyhyempi elinikä, ongelmat koulutuksessa, syrjäytyminen, itsemurhat ja huoltajuusongelmat. Miesasiamiesten mukaan miesten asema yhteiskunnassa onkin monilla elämänalueilla naisten asemaa huonompi.

Vaikka miesten ongelmat ovat tulleet artikuloiduiksi yhä useammilla tavoilla, tasa-arvopolitiikka on sitoutunut kapeasti naisten tasa-arvon edistämiseen. Mies vailla tasa-arvoa (2007) kirjan johdannossa tiivistetään se ihmettelyn aihe, joka sijaitsee myös tämän tutkimuksen aloittamisen taustalla:

Näkemys naisten yleisestä sorrosta yhteiskunnassa on juurtunut vahvaksi – – Kaiken kaikkiaan on ilmeistä, että yhteiskunnassa on erikoislaatuisia miehiä syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä, mutta niiden tarkastelu ei kiinnosta juuri tasa-arvoviranomaisia, mediaa tai päätöksentekijöitä. Miehinen huono-osaisuus ei politisoidu. – – Valtion virallinen tasa-arvopolitiikka on sitoutunut liian kapeasti vain naisintressien edistämiseen. – – Onko eduskunta säätänyt tasa-arvolain vain naisten etujen takaamiseksi?

Voidaankin kysyä, miksi miesten ongelmiin ei kiinnitetä yhtä suurta huomiota kuin naisten ongelmiin? Tasa-arvo on määritelty Suomessa sukupuolineutraalisti. Yleisesti hyväksyttyjen tasa-arvomääritelmien mukaan miehillä ja naisilla tulisi olla samat oikeudet, velvollisuudet ja yhtä hyvä asema kaikilla elämänalueilla (esim Tasa-arvoklinikka 2010). Myös käyttöön vakiintuneen tosiasiallisen tasa-arvon periaatteen mukaan miehillä ja naisilla tulisi olla samat lopputulokset eri elämänalueilla (esim. Nousiainen ym. 2004). Jostain syystä samoja lopputuloksia ei kuitenkaan tavoitella silloin, kun miesten asema on huonompi.

58 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

sun pitäs löytää sponsori.

Anonyymi kirjoitti...

Jospa sen julkaisisi sitten ennemminkin kohua herättävänä populaariteoksena miesten tasa-arvo ongelmista, naisen seksuaalisesta vallasta, MAT teorista, sekä samalla jonkinlaisena "aapisena" miesliikkeistä ja miesaktivismin muodoista -kuin siis virallisena väitöskirjana?

-

Minäkin olisin valmis hakemaan sponsoreita tällaiselle julkaisemiselle, varsinkin jos se muuten kerran voi jäädä kokonaan julkaisematta?

Eihän ensimmäisen painoksen edes tarvitse olla mikään järkyttävän suuri.

-

Nyt lähden kuitenkin lenkille.

bmaad kirjoitti...

"Jospa sen julkaisisi sitten ennemminkin kohua herättävänä populaariteoksena miesten tasa-arvo ongelmista, naisen seksuaalisesta vallasta, MAT teorista, sekä samalla jonkinlaisena "aapisena" miesliikkeistä ja miesaktivismin muodoista -kuin siis virallisena väitöskirjana?"

Minun mielestäni tarvittaisiin nimenomaan viihdyttävää kirjallisuutta asian tiimoilta.

Naisen seksuaalista valtaa voisi tutkiskella myös proosan muodossa kuvailemalla vaikka millaisia
asioita yksi nainen saa aikaan miesten keskuudessa.

Iines kirjoitti...

Jos asenteet ovat nämä - samaa tasoa kuin keskustelijoilla - väitökirjasta tulee korkeintaan tuluskukkaro.

Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä.

bmaad kirjoitti...

"Jos asenteet ovat nämä - samaa tasoa kuin keskustelijoilla - väitökirjasta tulee korkeintaan tuluskukkaro.
Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Me emme ole vahvasti
asenteellisia ja toivoisimme, että näitä ongelmia, joista olemme puhuneet ei juuri olisi.

Hämärän rajoilta kirjoitti...

"Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Hauskaa että Iineskin kannattaa naistutkimuksen lakkauttamista yliopistoista.

Iines kirjoitti...

bmaad,

sinä et välttämättä olekaan, ainakaan kaikissa kommenteissasi. Mielestäni sinulla on kykyä katsoa asiaa laajemmin.

Tämä ei valitettavasti koske kaikkia tämän palstan keskustelijoita. Ja juuri tämä yksisilmäisyys karkottaa hedelmällisen keskustelun.

bulbasaur kirjoitti...

"Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Tieteentekijän henkilökohtaisen puolueettomuuden vaatiminen on naiivia. Jos metodologia on kunnossa ja tulokset objektiivisesti todennettavissa, tieteentekijä saa uskoa vaikka joulupukkiin.

(Vai olikohan myös Sir John Wiles ennakkoasenteinen kun omisti koko elämänsä Fermat'n suuren lauseen paikkaansapitävyyden todistamiseen.)

bulbasaur kirjoitti...

(Sir Andrew John Wiles, siis.)

Jorma kirjoitti...

Keskiverto suomalainen ei ole euroopalaista väkivaltaisempi

Oy Perhe Ab

bmaad kirjoitti...

"sinä et välttämättä olekaan, ainakaan kaikissa kommenteissasi. Mielestäni sinulla on kykyä katsoa asiaa laajemmin."

Johtuu siitä, että
olen mukana hyvin vaikutusvaltaisten naisten elämässä, ihan muuten kuin seuraamalla jotakin TV-sarjaa.
Minulla on ollut etuoikeus saada tuntea, mitä on naisen korkeatasoiusuus. Minulla on myös etuoikeus tietää miltä tuntuu tulla korkeatasoisen naisen rakastamaksi.

Tämän vuoksi en
niin paljon töksäyttele "naiset sitä" ja "naiset tätä".
Kunnioitan naisia syvästi, mutta se mitä yleisellä tasolla tapahtuu, se kaikki miesten aliarviointi eivät saa minua tukkimaan suutani. Tuen miesasiamiehiä pyrkimyksessä luoda vasta-aineet feminismivirukselle, niin että tämä maa olisi jatkossa täynnä suurenmoisia miehiä ja naisia, kulttuureja, joista riittäisi kerrottavaa lasten lapsillekin, joille verenvuodatus ei ole enää kaikki kaikessa.

Jorma kirjoitti...

"Jospa sen julkaisisi sitten ennemminkin kohua herättävänä populaariteoksena"

Tämä voisi olla hyvä ajatus. Väitöskirjan tekemistä voisi toki jatkaa edelleen, jos sille tuntuu. Juuri tällaista tieteellistä tutkimusta me Suomessa tarvitsisimme. Sitä pitäisi siis tukea. Populaariteoksella asialle voisi kuitenkin saada huomiota, mikä on tässä tilanteessa todella tärkeää.

Jorma kirjoitti...

" Ja juuri tämä yksisilmäisyys karkottaa hedelmällisen keskustelun."

Ei yksisimäisten feministien kanssa ole mitään keskusteltavaa. Heidän sokea miesvihansa, joka vallitsee naistutkimuksessa ja tasa-arvoelimissä, on tasa-arvon toteutumisen este. Se on raivattava pois tieltä.

bmaad kirjoitti...

"Ei yksisimäisten feministien kanssa ole mitään keskusteltavaa. Heidän sokea miesvihansa, joka vallitsee naistutkimuksessa ja tasa-arvoelimissä, on tasa-arvon toteutumisen este. Se on raivattava pois tieltä."

Feminismi on yhteiskunnallinen syöpä, eikä siis mikään pienen piirin juttu. Se on etäännyttänyt miehiä ja naisia toistaan ja lisännyt naisten kranttuutta tarpeettomasti.

Naiset on saatava pikkuhiljaa tajuamaan se, että miehet on tehty heille vastakappaleiksi. Nainen hyötyy suhteesta mieheen siinä missä toisinkinpäin. Niin kauan kun tässä on jotain epäselvää, voimme havaita feminismiviruksen työssään.

Syltty kirjoitti...

Iines:
"Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Olet siis sitä mieltä että naistutkimus nykyisellään on lähes puhdasta huuhaata?

mies.asia kirjoitti...

Harmin paikka väitöskirjan suhteen; olisin lukenut mielelläni.

Noin yleisellä tasolla miesten tasa-arvon edistäminen on kuitenkin uskoakseni enemmän kiinni teemojen popularisoinnista ja politikoinnista kuin tutkimuksen määrästä. Tutkimuksellisia, valmiiksi olemassaolevia faktoja miesten huonommasta asemasta on riittämiin, mutta niitä todella ei ole nähty tasa-arvo-ongelmiksi.

Akateemisen maailman valtasuhteilla (naistutkimuksen laitokset ja kurssit yliopistoissa) on jonkinlaista merkitystä uusien naistutkijoiden indoktrinoinnissa ja tasa-arvopolitiikkaan ym. vaikuttamisessa, mutta loppujen lopuksi suurin osa tuotetusta tieteellisestä tiedosta ei kuitenkaan ole (onneksi) vakaumustellisten naistutkijoiden kvalitatiivisesta kynästä (tai harvemmin tilasto-ohjelmasta) peräisin.

Iines: "Jos asenteet ovat nämä - samaa tasoa kuin keskustelijoilla - väitökirjasta tulee korkeintaan tuluskukkaro. Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Tämän on pakko olla jonkinlaista ironiaa, kun ajattelee minkälaisella asenteellisuuden määrällä tyypillinen naistutkija on liikkeellä ja sitä, kuka kirjoittaa (tosin olen lukenut vain pari täältä täältä linkattua Iineksen feministiblogin merkintää).

-- http://mies.asia/

Henry Laasanen kirjoitti...

Tutkijanpositiosta

Tutkijanposition määrittäminen on tärkeä osa yhteiskunnallista tutkimusta. Sandersonin (2001, 5) mukaan sosiologisen teorian valintaa ohjaavat tutkijan poliittiset preferenssit. Valitut teoriat ohjaavat tutkimuksen tuloksia tutkijan poliittisten näkemysten mukaisesti. Hailan (2001, 267, 271) mukaan tieteellisen tutkimuksen taustalla on aina jokin ideologia. Tutkimus on tutkijoiden harjoittamaa käytännön toimintaa, jonka he perustelevat itselleen tärkeillä arvoilla. Käytännöllisesti suuntautuneiden tutkimusalojen, kuten tasa-arvopolitiikkaa käsittelevän tieteen, taustalla oleviin ideologisesti määräytyneisiin yhteiskunnallisiin näkemyksiin onkin syytä suhtautua kriittisesti.

Sosiologi on mukana osanottajana yhteiskunnassa käytävissä symbolisissa kamppailuissa ja ongelmaksi muodostuukin se, miten on mahdollista tuottaa puolueettomia analyysejä yhteiskunnasta. Oikeastaan ainoa lääke tuohon ongelmaan on refleksiivisyys, eli oman aseman ja omien vaikuttimien tiedostaminen. Tutkijalta vaaditaankin erityisen suurta itsereflektiota, eli tietoisuutta omista valinnoista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä – niin aineiston hankinnassa, analyysissä kuin tulkintojen tekemisessä. Tutkijan on osoitettava omat lähtökohtansa suhteessa tutkimiinsa kysymyksiin. Toisin sanoen tutkimuksen emansipatoriset tavoitteet on tuotava julki.

mies.asia kirjoitti...

Lisäsin materiaalia Mies.asian sitaatteja-sivulle:

###

Erityisesti vakavan perheväkivallan kohdalla näkyvät samat tekijät kuin muun vakavan väkivallan kohdalla: päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä.
— Venla Salmi (11.1.2010). Törkeä perheväkivalta kohdistuu miehiin naisia useammin. YLE. [Tutkija oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.]

Silloin kun miehet ottavat meihin yhteyttä, he saattavat sanoa, että poliisilta on tullut vähätteleviä kommentteja tai heille on jopa naureskeltu. Miehiä ei välttämättä oteta vakavasti, kun he pyytävät apua.
— Hanna Mikkonen (11.1.2010). Törkeä perheväkivalta kohdistuu miehiin naisia useammin. YLE. [Turvakodin kriisityöntekijä.]

Länsi-Eurooppaan verrattuna Suomi on väkivaltainen yhteiskunta. – – Peräti 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut väkivallan uhriksi tai väkivallalla uhatuksi. [Lähteenä ilmeisesti jälleen kerran klassinen UTH.] – –
Geenien uskotaan vaikuttavan merkittävästi persoonallisuuteen – ja siten myös kulttuuriin. [Yksilötason piirteiden heritabiliteetista ei voi tehdä automaattisesti päätelmiä ryhmien välisen vaihtelun syistä. Kuvio.] Kulttuuri voi kehittyä omia polkujaan, mutta se on geneettisessä talutushihnassa. – – Suomella on ympäristöstään poikkeava, melko yhtenäinen geenivaranto. [Sama pätee myös lukuisiin muihin maihin.]
Pienet, toisistaan erillään eläneet väestöt selittävät osittain sitä, että Suomessa esiintyy tavallista enemmän skitsofreniaa. ["Skitsofrenia saattaa siis olla Suomessa yleisempi kuin muualla maailmassa. Tutkimustuloksien vertailua hankaloittaa kuitenkin se, että muualla toteutetuissa tutkimuksissa ei ole ollut käytettävissä yhtä kattavia tietoja väestön terveydestä. Mielialaoireiset psykoosit saattavat puolestaan olla Suomessa harvinaisempia kuin muualla maailmassa – –" Kansanterveyslaitos 2006.] – –
Rankkaa ryyppäämistä suosiva kulttuuri, jolla on tällainen geneettinen taakka, on todennäköisesti väkivaltainen. – – Suomalaisten väkivaltaisuuteen voi olla muitakin geneettisiä syitä kuin taipumus mielisairauteen. – – Kuten monilla muilla samassa asemassa olleilla kansoilla, suomalaisilla on huono kansallinen itsetunto – – Jos riskiryhmillä, kuten nuorilla miehillä, olisi vuosittainen mielenterveyteen keskittyvä lääkärintarkastus, ongelmia voitaisiin ehkäistä ennen kuin ne hyppäävät silmille. – – Sofi Oksasen kaltaisia kriitikoita ei saa huutaa hiljaisiksi.
— Edward Dutton (21.2.2010). Geenit ja kulttuuri selittävät suomalaisten väkivaltaisuutta. Helsingin Sanomat. [Englantilainen uskontoantropologi ja toimittaja, joka asuu Suomessa.]

Me olemme kaikki väkivallan marinoimia – nekin, jotka eivät itse hakkaa tai ole hakattavina. Suomalainen väkivallan kulttuuri on kaikenkattava ja itsestään selvä osa elämänmenoa.
— Johanna Korhonen (2.12.2009). Väkivallan marinoimat Helsingin Sanomat. [Suomalainen toimittaja, feministi.]

Henkirikokset ovat enimmäkseen miesten välistä väkivaltaa. Tavallisimmin henkirikos kohdistuu tuttavaan, jonka kanssa on ryypiskelty. Tappaja ja uhri ovat yleensä taustoiltaan toistensa kaltaisia ja elävät samanlaisissa olosuhteissa. – – Kun naisiin kohdistuvien henkirikosten osuus ei Suomessa ole erityisen korkea, vaan jopa alhaisempi kuin monissa Euroopan maissa, on luontevaa nähdä naisiin kohdistuvien henkirikosten runsauden pikemminkin selittyvän samoista tekijöistä kuin henkirikollisuuden runsauden yleensä eikä niinkään miesten ja naisten suhteisiin liittyvistä Suomen erityispiirteistä. – – Ainakin osa parisuhdetapoista voidaankin luonnehtia ryyppysakkitapoiksi, joissa ryyppysakki on tullut parisuhteeseen.
— Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmä (2005). Henkirikosraportti - työryhmän ehdotukset niiden ehkäisemiseksi. Oikeusministeriö.

###

-- http://mies.asia/

mies.asia kirjoitti...

Osa II:

###

Tilastojen perusteella väitteet maassamme vallitsevasta itäeurooppalaisen väkivallan perinteestä ovat vailla pohjaa. – – Samankaltaisia uutisia voisi luetella monia. Suomi on milloin "vaarallinen maa naisille", milloin Euroopan häpeätahra perheväkivallan vuoksi. – – Huolestuttavaa on, että uutisten takana olevat tiedot eivät aina perustu luotettaviin lähteisiin, saati tutkimustietoon. – – Yhdessä suhteessa suomalainen väkivalta on uskonnollisesti itäistä tasoa. Surmien sukupuolittuneisuus (miessurmia yhtä naissurmaa kohti) on meillä ortodoksisten maiden tasolla. Suomi on siis melko vaarallinen maa miehille.
— Pertti Töttö (12.1.2010). Suomi ei ole erityisen väkivaltainen maa. Helsingin Sanomat. [Töttö on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodien professori.]

Jokin aika sitten mediassa esiintyi sama väite [250 naista pahoinpidellään joka päivä] Suomea kuvaavana uutisena. Kysyin toimittajalta, mikä oli jutussa mainittu tutkimus, johon väite nojasi. Toimittaja ei vastannut.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen edustajat kysyivät samaa toimittajan esimieheltä, ja toimittaja myönsi, että lähde oli vain jonkun haastateltavan käsitys asiasta. Väite esiintyy erään naisjärjestön "taisteluohjeissa", ja se lienee laskelma siitä, paljonko parisuhdeväkivaltaa maassamme esiintyisi, jos aiheesta naisille tehdyn kyselytutkimuksen luvut yleistetään koko väestöön.
Kyselyssä väkivallaksi määriteltiin myös väkivallalla uhkaaminen, joten tälläkään laskutavalla maassamme ei pahoinpidellä tuota määrää naisia päivässä. Kyse on koetusta väkivallan uhasta, jolle erityisesti nuoret ja koulutetut naiset olivat kyselyn tulosten perusteella muita "herkistyneempiä".
Lisäksi tiedetään, että tällaisissa naisuhritutkimuksissa ilmoitettu väkivallan kokeminen on moninkertaista verrattuna yleisissä rikosuhritutkimuksissa ilmoitettuun parisuhdeväkivaltaan.
Kuvitellun suomalaisen väkivaltakulttuurin julkinen märehtiminen ei minusta ole väkivallan ehkäisyä. Naisjärjestöjen paasaus Suomesta naisille vaarallisena maana lihottaa lähinnä järjestöjen valtionapuja, mutta perheväkivallan ehkäisyyn olisi tehokkaampiakin keinoja.
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähennettäisiin parhaiten vähentämällä miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. Syrjäseutujen työttömät ja alkoholisoituneet miehet ovat nimittäin päävastuussa myös parisuhdeväkivallasta.
— Pertti Töttö (19.1.2010). Väkivaltaisuuden päivittely ei ehkäise väkivaltaa. Helsingin Sanomat.

Mitä tapahtuisikaan, jos naiset tekisivät vain 80% työstä, koska saavat vain 80% palkasta. Ravintolassa ruoka jäisi uuniin, sairaalassa ihmiset puolihoitoisiksi, päiväkodissa lapset pukematta pihalle jne. Jos palkkaeroja ei saada kurottua umpeen, on naisten “leivän hintaa” laskettava tai verotusta alennettava sukupuolen mukaan.
— Tarja Filatov (2008). Vallan naiset: SDP:n puoluekokous. Dooris 2/2008, Demarinaisten lehti (s. 6). [Lue myös: linkkejä palkkatasa-arvosta. Filatov on pitkäaikainen työministeri (SDP) ja toiminut tiedottajana tasa-arvovaltuutetun toimistossa.]

[– – kriittinen miestutkimus pyrkii lähtökohtaisesti sukupuolten ja muiden sosiaalisten ryhmien väliseen tasa-arvoon.] Harvassa tieteenalassa teoreettinen lähtökohta on niin vahva, että se ohjaa tutkimuksen lopputulosta, sitä mihin päädytään. Kriittisen miestutkimuksen haaste ja vaiva on siinä, että aineistosta tietyllä tavalla haetaan sitä mikä jo tiedetään.
— Anders Ahlbäck (6.10.2007). Miestutkimus nostaa miehet valokeilaan. Turun Sanomat. [Suomen miestutkimuksen seuran puheenjohtaja Åbo Akademista.]

###

-- http://mies.asia/

mies.asia kirjoitti...

Osa III:

###

Kehitysmaiden naisilta puuttuvat usein kansalaisoikeudet, tasa-arvo, oikeus omistaa ja periä hoitamaansa maata, oikeus määrätä omasta kehostaan ja päättää aviosäädystään, aviopuolisostaan. Pakollinen heteroseksuaalisuus on myös haitallisempi naisille.
— Kaarina Kailo Maailmanlaajuisen markkinatalouden vaikutukset naisten asemaan. Aineistoa Suomen sosiaalifoorumissa.

Tapa, millä pohjoismaalaiset miehet ovat tukeneet ja puolustaneet "kunniamurhiin" syyllistyneitä maahanmuuttajamiehiä kielii kuitenkin siitä, etteivät edistyksellisten tasa-arvon kärkimaiden miehet ole läheskään niin vapaita väkivallan kulttuurista kuin kuvitellaan. Tästä löytyy räikeitä esimerkkejä Ruotsista, missä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan erikoistunutta Eva Lundgrenia ja Feministiska initiativ - feministipuolueen jäsentä Tuula Rosenbergiä on uhattu rajusti, myös levittämällä heidän akateemisen kunniansa mustaavia väitteitä tieteellisestä epärehellisyydestä tai pätevyyden puutteesta.
— Kaarina Kailo (2006). Hunnutettu ja riisuttu nainen. Teoksessa: Tuhat ja yksi askelta (toim. Jouko Jokisalo ja Ilona Nykyri). Helsinki: Tammi 2006. [Lue myös: Fi-lib: Feministi teki rikosilmoituksen Ayn Randin romaanista Atlas Shrugged & Panuhog: Valheessa eläminen.

Oikeusministeriön Haaste-lehti 4/2005, tutkija Heikki Sariola: "Ruotsissa nousi viime keväänä valtava kohu Suomessakin tänä syksynä lyhennettynä nähdystä dokumentista Sukupuolisota (Könskriget), jossa Uppsalan yliopiston professori Eva Lundgren ilmeisen vakavissaan väitti, että hyvässä asemassa olevat ruotsalaismiehet surmaavat Ruotsin metsissä satoja lapsia vuosittain satanistisissa menoissaan. Lundgrenin mukaan miehillä on vallassaan naisia, joiden tehtävänä on varta vasten synnyttää lapsia uhrattavaksi. Todisteita ei tietenkään ole löytynyt. Kohu ei tällä kertaa koskenutkaan satanistien kauheutta vaan naisliikkeen ideologina tunnetun professorin ja hänen salaliittoteorioidensa uskottavuutta."]

###

-- http://mies.asia/

mies.asia kirjoitti...

Kun muokkasin äskettäin Blogger-profiiliani, valitsin ensin "Ala"-kohdaksi vaihtoehdon "Voittoa tavoittelematon".

Tämähän ei kuitenkaan pidä tosiasiallisesti paikkaansa: tavoittelen voittoa.

-- http://mies.asia/

Anonyymi kirjoitti...

Henry:

"Tällä hetkellä työ on jäissä: on vaikea sanoa, milloin se valmistuu tai valmistuuko milloinkaan. Työstä (Miehet ja tasa-arvo: miksi miesten ongelmista ei tule tasa-arvo-ongelmia?) on kuitenkin olemassa valmis luonnosversio"

-

Kirja nyt vaan markkinoille, jos siitä on olemassa valmis luonnosversio.

Toistan -minä vaikka autan rahoituksen järjestelyssä, jos muuten tilanne alkaa näyttämään siltä, että kirja jää kokonaan jäihin. Jos tärkeä työ kerran on lähes kokonaan tehty, niin ei se nyt voi enää siihen kohtaan pysähtyä!

Anonyymi kirjoitti...

Ja tuo teksti tuossa sivussakin on helvetin hyvää tekstiä, vaikka itse olenkin sitä (huvin vuokseni, ja pirullisena luonteena) aina välillä möyhentänyt ;-)

Henry Laasanen kirjoitti...

ikkunaiines

Homo kirjoitti...

Lapsiperheiden köyhyydestä ja kärsimisestä on huolissaan jokainen poliitikko, vaikka joukkona lapsiperheet eivät ole yhteiskunnan surkeimmassa asemassa. Yksineläjät valittavatkin, että heidän auttamisensa on unohdettu suuremmasta köyhyysriskistä huolimatta. Kuka on oikeasti kaikkein köyhin?

Homo kirjoitti...

Tällä hetkellä MRA-aktivisteja lienee vielä liian vähän, mutta pidemmän aikavälin tavoitteena voisi minusta olla tavoiteltavaa jonkinlaisen säätiön tms pistäminen pystyyn, joka voisi tarvittaessa tarjota rahoitusta mm. MRA-aatteelle hyödyllisten tutkimusten tukemiseksi.

Tosin, jonkinlainen yhdistys tai säätiö voisi kenties perintöjen kautta saada aikanaan melko pienelläkin kannattajapohjalla riittävän taloudellisen pääoman, mutta luultavasti tällaiseen menisi pidempi aika. Ja jos mitään juridista henkilöä, kuten sopivaa säätiötä tai yhdistystä ei ole olemassa, niin tuskin tulee myöskään perintöjä miltään taholta.

Ehkä Miesten tasa-arvo ry:lle voisi testamentata omaisuutta? En ole perehtynyt tosin niin tarkkaan yhdistyksen sääntöihin yms, että osaisin ottaa kantaa tällaiseen mahdollisuuteen. Eikös usein yhdistysten säännöissä ole mainittu, että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentattua omaisuutta - miten mahtaa olla Miesten tasa-arvo ry:n kanssa?

Homo kirjoitti...

Kas kas, täällähän ne säännöt olivat:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa, järjestää keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Eli siitä vain testamentteja väsäämään.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtaakohan tämä naisunioninkin villa salin olla peritty/lahjoitettu?

Homo kirjoitti...

Villa Salin

...
Naisasialiitto Unioni sai huvilan 1952 testamenttilahjoituksena Ida Salinilta.
...

Jape kirjoitti...

Iines: "Jos asenteet ovat nämä - samaa tasoa kuin keskustelijoilla - väitökirjasta tulee korkeintaan tuluskukkaro."

Missä se sinun väitöskirjasi on Iines?
Tuluskukkaro sinulla jo onkin. Kun katselee sinun kirjoituksia, jossa fakta ei puhu vaan mutu ja luulo, niin en sinuna ohjeistaisi väitöskirjan tekijöitä ollenkaan. Lisäksi varoisin sinua puhumasta ja käyttämästästä sanaa taso, siitä kun sinulla itselläsi ei ole oikein meriittejä.

Iines: "Tieteentekijältä kysytään objektiivisuutta, puolueettomuutta. Näen juuri tämän vahvan asenteellisuuden suurimmaksi esteeksi tieteenteon tiellä."

Hienoa, että olet samaa mieltä, että naistutkimus on ihan huuhaata ja ei siis tiedettä. Naistutkimus ei objektiivisuudesta ole kuullutkaan, vaan se luottaa kritiikittä omaan subjektiiviseen näkökantaansa. Ne jotka "tarkistavat" näinden naistutkimuksen "tutkijoiden" "tutkimuksia ovat itsekin fanaattisia feministejä ja siis aattensa pöhöttämiä. Ajatus ja totuus ei kulje käsikädessä heillä vaan subjektiivinen siskon tukeminen.

PS. Iineksen blogissa on lukijakunta hänen sensuuripolitiikkansa takia voimakkaasti vähentynyt, siksi hän joutuu tekemään tänne näitä iskujaan. Voi ressukkaa :)

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan että Jape lentää muutamassa päivässä kuin leppäkeihäs Iineksen blogista, kun hän huomisesta lähtien saa taas luvan kanssa tulla paikalle. (Koko ajanhan hän on sinne kirjoitellut anona. Hame päälle.)

Kun ei vaan pysty kirjoittamaan halveeraamatta tuo Jape. Sehän se on se Iineksen kriteeri että ihmisiä ei saa solvata.

Jape kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jape kirjoitti...

Heh heh hee ja siinä anonyymi juuri ohjeistaa henkilöä joka kirjoittaa omalla nimimerkillä. Siinä olet oikeassa, että hame sinulle päälle anonyymi. Itkupillin vikaa sinussa jo onkin, että hame sopii sinulle oikein mainiosti.

Sinulla tuntuu tuo halveeraus puolikin olevan kohdillaan, kun kiertelet eri blogeissa anonyyminä kirjoittelemassa omia luulojasi ja näet haamuja joka paikassa. No ei moukkamisia solvauksiasi viitsi ottaa edes tosissaan. Sinulle itsellesi tuntui olevan kova paikka kun sinun kommenteja positettin :) Hah hah haa. Ihan oikein koiralle, että koppi vuotaa ja luu on kovaa :D

Anonyymi kirjoitti...

Jape rassukka - etkö sinä tajua, että Iineksen blogissa sinut tunnistetaan aggressiivisesta tyylistä. Ei pelkästään lukuisista kirjoitusvirheistä.

Hame päälle siksi, että et ole pysynyt poissa vaikka on pyydetty.

Tiedoksi - minulta ei ole koskaan eikä missään poistettu yhtään kommenttia, vaikka kirjoittelen anonyyminä useaan paikkaan. En ole aggressiivinen enkä solvaa ihmisiä.

Kalle-Maria kirjoitti...

Nimimerkki Iines peräänkuuluttaa tieteellisyyttä ja tieteentekemisen objektiivisuutta. Onhan se hieno mantra, mutta mitä tarkoittanee? Sosiologiaa luonnontieteellisin menetelmin? Meille opetettiin yläasteella, että jo kysymyksenasettelu kadottaa tutkimuksesta objektiivisuuden.

Jos Iines tietää, kuinka "miestä" ja "naista" tässä maailmassa tutkitaan objektiivisesti, kuulisin minäkin mielelläni. Minusta jo se, että minut pakotetaan jommankumman sukupuolen edustajaksi, on raskaasti väärä lähtökohta.

Jape kirjoitti...

"Jape rassukka - etkö sinä tajua, että Iineksen blogissa sinut tunnistetaan aggressiivisesta tyylistä. Ei pelkästään lukuisista kirjoitusvirheistä."

Ei tunnuta tunnistettavan :D

"Hame päälle siksi, että et ole pysynyt poissa vaikka on pyydetty."

Pitää pyytää asiallisesti ja perustellen. Tuollaista en ole havainnut.
Itseasiassa tuollaiset "pyynnöt", joita Iines (et al) tekee, ovat minulle suorastaan kutsu. Ja tiedätkö mitä? Siihen aktiivisempaan osallistumiseen kannustaa juuri sinun kaltaiset nilkit, Anonyymi :)

Luulet että olet joku maailman napa, mutta et ole mikään muu kuin hemmetin moinen sössö.

"En ole aggressiivinen enkä solvaa ihmisiä."

Valepukki. Tälläkin solvaat ja olet häiriköivä.

bmaad kirjoitti...

Ei tuollaisella meuhkaamisella päästä koskaan
Suomen historiaan.

bmaad kirjoitti...

Hihhihhii.

Anonyymi kirjoitti...

Sekä geenit että kulttuuri ovat tehneet suomalaisnaisista rumia.

Jorma kirjoitti...

Millainen Naisten seksuaalinen valta - teoksen menekki on ollut? Huomiotahan se herätti paljonkin ilmestyessään. Voisiko sen pohjalle rakentaa uutta?

Anonyymi kirjoitti...

Tutkimus: Uskolliset miehet ovat pettäjiä älykkäämpiä

Kanazawan track record on kyllä vähän epäilyttävä.

Anonyymi kirjoitti...

Katsoin tuota Ikkunaiineksen blogia, ja täytyy oikein ihmetellä, että mistä hänen miesvihansa oikein kumpuaa?

Kovin katkera oli kirjoitustensa sävy. Jotenkin tulee tuosta Ikkunaiineksestä mieleen Anne Moilanen ja Akuliina Saarikoski. Hän on kuin noiden kahden risteymä.

TV kirjoitti...

Henryn väitöskirjasta:

Olen seurannut Henryn tiedeuraa siitä lähtien kun sain häneltä tiedon, että hän valmistelee sosiologian gradua lähtökohtanaan sukusolujen kokoero miehillä ja naisilla.


Hymähtelin sillon hiukan ajatukselle koska epäilin sitä, miten paljon sosiologisesti relevanttia hän saisi aiheesta irti. Epäilys oli täysin aiheeton ja täytyy sanoa, että aliarvioin pahasti Henryn (jos olisin tutustunut siihen passioniin jolla hän tätä blogia piti, olisin ymmärtänyt että tuossa on tiedemies).

Eli gradu oli täynnä sosiologisesti erittäin relevantteja kysymyksiä ja huomioita yhteiskunnassa. Tutkimuksen kieli oli tiukan asiallista ja Henryn myöhemmät esiintymiset julkisuudessa vain vahvistivat käsitystä siitä, että tuossa on tiedemies.
Olin mukana tutkijaseminaarissa, tuleva professori, yritti epätoivoisesti löytää Henryn työstä jonkin loogisen aukon - ei löytänyt.
Oikeastaan ainoa mihin olin hiukan pettynyt oli se, että varsinaisessa tutkielmassa oli biologiaa/evoluutiopsykologiaa vähän.

Tämän gradun julkistamisen jälkeen on tapahtunut paljon, joista itseäni tieteen popularisoinnin kannattajana ilahdutti erityisesti Henryn gradua popularisoinut teos "Naisten seksuaalinen valta".
Harmittavasti tosin kirja oli melko kuivaa luettavaa, jossa ei paljon kielellisillä vivahteilla leikitty.

Yhtäkaikki, nyt siis tilanne on se, että Väitöskirja on jäissä. Miksi? Onko raha ainoa syy?

Nykyinen tutkimusaihe on mielenkiintoinen, sillä ainakaan itselläni ei ole kovinkaan paljon vastauksia kysymykseen "miksei miesten ongelmista ei tule tasa-arvo -kysymyksiä".

Iinekselle sen verran, että Henryn gradutyötä on kritisoitu tieteellisesti mm. kritisoimalla sosiaalisen vaihdon teorian tieteellisyyttä/sovellettavuutta. Toisaalta myös Henry puhe "naisen seksuaalisesta vallasta" on kyseenalaistettu siltä kannalta, että pelkkä Henryn tarkastelema resurssien vaihto ja siirtyminen ei oikein ota huomioon valtaa. (kritisoijalla on tietenkin tällöin erilainen käsitys vallasta kun Henryn tutkielmassaan käyttämä).
Lisäksi voidaan mainita David M. Buss -kritiikki esimerkiksi Tieteessä Tapahtuu lehdessä.

Eli Henryn väitäskirja olisi ilmestyessään paljon keskimääräistä yhteiskuntatieteen väitöskirjaa merkittävämpi kontribuutio tiedemaailmalle/yhteiskunnalle.

Mies-asialiike tulee olemaan 2010-luvulla yhä enemmän esillä mediassa. Jotain sen merkityksestä kertoo sekin, että minä yhteiskuntatieteellisestä valmistunut, seuraan Henryn tutkimusmatkaa, joka toivottavasti tulee joskus satamaan nimeltä "väitöskirjan valmistuminen".

Henry puhuu asioista jotka ovat lähellä sydäntäni.

Anonyymi kirjoitti...

Henry, yritysmaailmassa on sanonta, että monesti paras on hyvän pahin vihollinen.

-

Tarkoitan tällä sitä, että jos et vaan jostain syystä jaksa nyt väitellä tohtoriksi, niin älä tosiaan missään nimessä jätä hienoa materiaaliasi julkaisematta. Elämme huomiotalouden ajassakin. Sen julkaiseminenhan mm tekee sinusta vielä paljon enemmän julkiksenkin, mitä tällä hetkellä olet.

Kyllä sekin nimittäin aikas hyvältä ja arvostetulta yhdistelmältä kuulostaa, että miehellä on maisterin paperit alan tiimoilta, ja useampi kirja julkaistu alalta. Tuo yhdistelmä nostaa sinut kiistattomaksi asiantuntijaksi alalla. Eikö se kuitenkin hivele terveesti miehen itsetuntoa?

Lisäksi materiaalisi julkaisu tekee suuren palveluksen Suomen poikalasten tulevaisuudelle, ja miesaktivismin nousulle. Ja mikä parasta -julkaisemalla kirjan saat antaa välikädellisesti, monella tapaa piiskaa lukuisten feministien pyllylle! Älä anna näin isoa erävoittoa feministeille. Me kaikki pyydämme sitä nöyrästi!

-

Ja jos positiivisesti haluaa katsoa asiaa (näin räntäisen synkän talvipäivän keskellä), niin toisaalta juuri kirjan julkaiseminen enemmän populaariteoksena antaa myös mahdollisuuksia toimiva luovemmin, provosoivammin, julkisuus kohua herättäen jne ... ja siltikin sen tohtorin väitöskirjan voi julkaista myöhemmin.

Positiota asioihin voi hieman muuttaa, ja tehdä julkaiseminen löysin rantein, pieni pirun virne naamalla feministien suuntaan. Se piristää aina miehen elämää ;-)

-

Ja aivan oikeesti, oikeesti -jos olet kiireinen tai väsynyt asian tiimoilta, niin minä autan hankkimaan rahoituksen kirjaasi. Varmaan osaat päätellä tästä kirjoituksesta kuka olen, ja sinulla on mailiosoitteeni ym ;-)

TSEMPPIÄ!

Kolmas nainen kirjoitti...

"Hame päälle siksi, että et ole pysynyt poissa vaikka on pyydetty."

Femakkologiikkaa kukkeimmillaan. Vain feministit pitävät naisia niin paljon miehiä ala-arvoisempina, että "hame päälle" on suurikin loukkaus.
Palstan miehiltä toivon vähän ymmärrystä feminististä raivoa kohtaan. Mahtaa olla kova elämä, kun lujasti uskoo olevansa sukupuolensa vuoksi muita ala-arvoisempi ja sitten pitää ärhäkästi taistella peittääkseen tämän faktan itseltään ja muilta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tuollaisen hienon työn jälkeen, ja tuolla materiaalin määrällä kannattaa vähimmilläänkin tehdä "Pauli Sumaset" ;-)

Eli painaa vaikkapa vain 1000 kappaletta omakustanne kirjaa, ja jakaa se pääkirjastoihin, päättäjille ja toimittajille.

Anonyymi kirjoitti...

Ja tarkoitus oli siis kehua Pauli Sumasen hienoa, esimerkillistä oma-aloitteellisuutta miesaktivismin rintamalla.

Anonyymi kirjoitti...

Ei kai Henryn opintoja vaikeuta se, että Jyväskylän yliopiston rehtori on nainen? Hän luultavasti ei halua suin surmin tällaista tutkimusta julkisuuteen.

Anonyymi kirjoitti...

No, voihan yliopistoa vaihtaa. Eihän Henry ole kertonut mikä on syynä, voi olla raha tai aikapula, työmäärä, osaaminen, ongelma väitöskirjatason tieteellisen merkittävyyden saavuttamisessa tms

Anonyymi kirjoitti...

Jos Henryn väite on että miehiä syrjitään, väitöskirja on puutteellinen ja huono.

Anonyymi kirjoitti...

"Nykyinen tutkimusaihe on mielenkiintoinen, sillä ainakaan itselläni ei ole kovinkaan paljon vastauksia kysymykseen "miksei miesten ongelmista ei tule tasa-arvo -kysymyksiä"."

Onko tuo nyt todellakin vaikea nähdä?

Anonyymi kirjoitti...

Aivan hyvä, että on jäissä tämmöinen väitöskirjahanke. Ihan liikaa nykyään kaikkea sontaa väitöskirjojen muodossa julkaistaankin.

Anonyymi kirjoitti...

Varokaa nyt vaan kaikenmaailman kotkottajat puheitanne -nimittäin Henkka tekee meidän muiden miesaktiivien avustuksella kirjasta pian julkisen väittelykirjan, ja sitä te feministit ette todella halua.

Heiskala kirjoitti...

On kyllä aika erikoista jos esim. sukupuolia täysin yksiselitteisesti epätasa-arvoisesti kohtelevien "yleisen" asevelvollisuuden tai "hedelmöityshoitolain" sukupuolisyrjivyyden huomaamiseksi tarvitaan vielä muka väitöskirja - todennäköisesti hyvin koukeroisesti ja mukatieteellisin sanakääntein "estimoitu" (Pasi Malmi) ja siten sekavaa esitystapaa "preferoiden" kirjoitettu väitöskirja.

Vaikkapa tuollaisten yllä mainittujen asioiden kirjaaminen väitoskirjaan ei kyllä ole kuin on vain kirjurin työtä. Toivottavasti tuollainen kirjuri osaa sitten edes olla sanoissaan (edes "estimoiden") tarkka, tyyliltään mieluummin selkeyttä "preferoiva".(:ahahaha)

Pauli Sumasen otteille sen sijaan nostan hattua, tyyli 50 000 euron palkintorahoinen on erinomainen.

:ah

bmaad kirjoitti...

"Jos Henryn väite on että miehiä syrjitään, väitöskirja on puutteellinen ja huono."

Miesten syrjintää ei pidetä
syrjimisenä.

bmaad kirjoitti...

"Mies-asialiike tulee olemaan 2010-luvulla yhä enemmän esillä mediassa."

Onhan se jotain, että
tällaisessa Venäjän dominoimassa takapajulassa mietitään jo (palkattoman) maanpuolustyön tasa-arvoistamista. On kuitenkin huolestuttavaa, ellei yleistä tasa-arvokeskustelua saada vietyä huoltajuus- ja asevelvollisuuskysymysten tuollepuolen.

Aika vähän muun elämän
puolella on kuitenkaan tapahtunut mitään liikehdintää. Sukupuolet on edelleen omissa komeroissaan napit vastakkain. Yhteydenotot vähenee entisestään ja miesten taistelu hierarkioissa kiihtyy.

Anonyymi kirjoitti...

Virallisuus olkoon ilomme
- ALIVALTIOSIHTEERIT -

Anonyymi kirjoitti...

Varmastikin kaikki toivoisimme, että Mr Henry "the northern king, masculism machine, Jyväskylän miesasiapiru, Soinlahden sovinistieinstein" Laasanen, siis mies joka ei turhia esittelyjä kaipaa, julkaisisi kirjansa -vaikka sitten 100 kpl erään, jotta me voisimme tilata niitä -ja lähettää kaikille pirullisille feministeille ympäri Suomea.

Mutta mitähän on Henry The Great itse mahtanut miettiä asian tiimoilta? Jäämme odottamaan mahdollista vastausta jännityksellä?

PS. Videovuokraamoissa on muute mainio elokuva nyt vuokrattavana: bitch slap. Jollette ole vielä katsoneet, niin suosittelen.