tiistaina, kesäkuuta 30, 2009

Herätkää vasemmisto!

HS-mielipide: Menestyäkseen vasemmiston on ajettava miesasiaa

On helppo yhtyä väitteeseen siitä, että Vasemmistoliiton puheenjohtajan Paavo Arhinmäen on löydettävä uusi tapa vedota duunarimiehiin tai muuten perussuomalaiset nappaavat heidät kaikki (HS 28. 6.).

Kaikki suuret ei-konservatiiviset puolueet (sdp, vihreät) alkavat olla niin tiukasti feministien hallinnassa, että niiltä puuttuu uskottavuus duunarimiesten keskuudessa.

Vasemmistonaisten naispoliittisessa ohjelmassa lukee, että "vasemmistoliikkeiden on otettava feministiset teoriat ja käytännöt huomioon" ja "naisten oikeuksien opiskelu on tehtävä pakolliseksi varsinkin oikeus- ja yhteiskuntatieteiden opintoihin". Ei noilla sloganeilla duunarimiesten ääniä kalasteta.

Suomesta puuttuu kaupunkilainen ja ei-konservatiivinen puoluevaihtoehto miehille. Siksi myös vasemmistoa kannattavat miehet äänestävät yhä useammin perussuomalaisia.

Kansanedustaja Kari Uotila on toki nostanut miesasian tapetille ja vaatinut asevelvollisuuden poistamista. Tuollaiset yksittäiset teot eivät kuitenkaan riitä, ellei Vasemmistoliitolla ole tarjota duunarimiehille uskottavaa ohjelmaa, joka ei rakennu feministisen teorian varaan vaan duunarimiesten etujen ajamiselle.

HENRY LAASANEN

Ilkka Partanen: Vasemmistoliitto, katkerien ihmisten puolue?
Feministinen ajattelu ja ympäristötietoisuus ovat keskeisessä asemassa kolmannen vasemmiston aatemaailmassa. (Vasemmistoliiton periaateohjelma)

Jeejee.

Feminististä ajattelua ja ympäristötietoisuutta sitä kannattaakin duunareille, sen puoleen tehdas- kuin toimistoduunareillekin ryhtyä markkinoimaan. Feministinen ajattelu? Eli tuetaan naisten kohtuuttomia etuja miehiin nähden ja ajetaan miehiä alistamaan pyrkivää politiikkaa. Nimittäin ovathan vanhat komut tottuneet jo sanakikkailuihin (”maailman edistyksellisin rauhanvaltio”, ”työläisen paratiisi”, jne), mutta feminismin väittäminen joksikin muuksi kuin sovinismin toiseksi puoleksi, jossa sortaja on nainen on puhdasta itsepetosta. Varsinkin kun katsotaan näiden feministien omia julistuksia ja toimintaa (kuten aina vaatia joka paikkaan naisehdokasta että ei tarvitsisi äänestää miestä ja se on sitten tasa-arvoista, olen kirjoittanutkin aiheesta aiemmin).

Näyttää siltä, että Voikkaan ja Kemijärven porukat äänestävät todennäköisemmin Perussuomalaisia tai jättävät äänestämättä, kuin ryhtyvät tukemaan älyvapaata vasemmistoa.

maanantaina, kesäkuuta 29, 2009

Men's rights activist

Explainer: What's an MRA? (2007)
What is an MRA?

He's a Men's Rights Activist, part of the broader Men's Rights Movement. He--

Wait, wait. "Men's Rights Movement?"

Yes.

Is that like the "National Association for the Advancement of White People" or the folks who think the Christian Right is oppressed?

Yes, the Men's Rights Movement is the same kind of animal. All of these groups share a common worldview, that the traditionally oppressed groups, be they women, minorities, or non-Christians, have somehow seized control of the country and are systematically denying the straight, white, Christian men their rights.

That's insane!

Well, yes, but don't ignore the reason for the pushback: men's traditional privileges really are under attack. It's just that these rights, like the right to beat and rape your wife with impunity, are anathema to a truly free and equitable society.

Nina Mikkonen ruotii blogissaan kohusuhteiden uutisointia
Toimitukset ovat vuosi vuodelta naisistuneet, mutta uutisointi ei ole empatisoitunut, julmistunut kyllä. Naistoimittajat kirjoittavat oikein kilvan mitä ivallisempia ja mielikuvitusta suruttomammin ruokkivia parisuhderaportteja. Miehet ovat useimmiten tulilinjalla, oli syytä tai ei, Mikkonen kirjoittaa.

Loka-Laitinen
Sairaanhoitajat todistelivat lakkoa suunnitellessaan, että Ruotsissa palkat ovat paljon paremmat. Kun Ruotsin sairaanhoitajat olivat viime vuonna menossa lakkoon, he todistelivat, että Suomessa palkat olivat paremmat. Molemmat valehtelivat.

Komeuskaan ei riitä!

Nyt se on tutkittu: Rumakin mies kelpaa! ja Men agree on what's hot in the opposite sex (but girls do not)
Yhdysvaltalaisten psykologien tekemän tutkimuksen mukaan miehillä on erittäin yhteneväinen näkemys siitä, millainen nainen on viehättävä. Sen sijaan naisten mieltymykset eroavat toisistaan.

Women who are trying to impress men are likely to be found much more attractive if they meet certain physical standards, and much less if they don't.

Tämä tutkimus selittää osaltaan myös sitä, miksi miehet pitävät enemmän markkina-arvoteoriasta kuin naiset. Naiset esettuvat miesten silmissä selkeään kauneushierarkiaan, naisilla on puolestaan tapana erikoistua tietyn tyyppisiin miehiin. Naisten näkökulmasta vaikuttaa siten siltä, että miehet eivät asetu selkeään hierarkiaan ainakaan ulkonäkönsä perusteella.

Naisille syntyy siten illuusio siitä, että kauneus on katsojan silmässä, koska naisen kaveri pitää ihan eri tyyppisistä miehistä. Sen lisäksi syntyy illuusio siitä, että kaikentyyppisille miehille löytyy ottaja, kun vain juuri siitä miestyypistä pitävä nainen saapuu kohdalle.
Suoraan sanottuna naiselle kelpaa siis rumempikin mies.

Tai vielä suoremmin sanottuna, naisille ei kelpaa komempikaan mies, ellei mies ole myös jotain muuta.
Tutkijoiden mukaan tämä voi selittää sitä, miksi naisilla on miehiä enemmän ulkonäköpaineita ja syömishäiriöitä.

Osaltaan ehkäpä niinkin. Suurin syy piilee kuitenkin siinä, että naisen ulkonäkö on miehille ylivoimaisesti tärkein kriteeri. Siten naisen ulkonäöstä tulee määräävä tekijä naisen markkina-arvossa.

No problem

Women's group study sees no "boy crisis" in schools:
"The mythology of the boy crisis continues to be influential," said Catherine Hill, the association's director of research. One reason, she added, is that "people feel uncomfortable with the success of girls and women."

"Educational achievement is not a zero-sum game, in which a gain for one group results in a corresponding loss for the other," the AAUW study concluded.

Miehet ja vanhemmat miehet

sunnuntaina, kesäkuuta 28, 2009

Sukupuolijärjestelmäteorioita

Sukupuolirooliteoria oli pitkään sosiologista sukupuolentutkimusta suvereenisti hallinnut paradigma, jolle ei ollut juuri vaihtoehtoja. Sukupuolirooliteorialla oli huomattava institutionaalinen valta sosiologiassa, jonka sille takasi yleisesti hyväksytty sosiologisten käsitteiden arsenaali. Se on intuitiivisesti houkutteleva teoria, ja sen terminologia onkin levinnyt laajalti arkipuheeseen. Monien feministien näkökulmasta katsottuna oli kuitenkin kyseenalaista, oliko rooliteorian puitteissa mahdollista tarkastella naisten alistusta. Rooleja pidettiin epäkoherentteina; sen lisäksi viitekehys piilotti kysymykset vallasta ja materiaalisesta epätasa-arvosta. Tai mikä jopa pahempaa, se viittasi siihen, että naiset ja miehet ovat ”erilaisia, mutta tasa-arvoisia”. Naisliikkeen radikaalisiipi esittikin, että rooliviitekehyksestä tulisi luopua. Radikaalifeministit kehittivät rooliteorian tilalle patriarkaattiteorian, joka asetti sukupuolten väliset valtasuhteet tarkastelun keskiöön.

Kutsun yhdysvaltalaisen miesten oikeusliikkeen keskeisiä teesejä nimellä ”miesten valta on myytti -teoria”. Teoria rakentuu sukupuolirooliteorian asettamalle perustalle. Teoriaa voidaan pitää maskulistisena vastauksena feministiselle patriarkaatiteorialle ja profeministiselle hegemonisen maskuliinisuuden teorialle, joiden mukaan valta ja etuoikeudet ovat miehillä. Zohrab käyttää nimitystä ”frontman fallacy” (esimies-argumenttivirhe) siitä väittämästä, että ”valta on miehillä”. Väite miesten vallasta sisältää sen implikaation, että mieseliitin valta tuottaa tuottaa hyötyjä kaikille miehille. Mieseliitin valta voidaan kuitenkin nähdä pikemmin tautologisena seurauksena miesten välisestä ankarasta valtakamppailusta kuin miesten etuoikeutetusta asemasta. Farrellin mukaan pakko osallistua miesten väliseen kilpailuun vallasta on osoitus vallan puutteesta, eikä suinkaan vallasta. Farrellin mukaan oikeaa valtaa on se, että ihminen kykenee kontrolloimaan omaa elämäänsä.

Miehet hyväksyvät sen myytin, että valta ja etuoikeudet ovat miehillä, vaikka kaikki kriittiset tilastot, kuten elinikä, sairaudet, itsemurhat, rikollisuus, onnettomuudet, lapsuuden emotionaaliset ongelmat, alkoholismi ja huumeriippuvuudet osoittavat päinvastaiseen suuntaan (Goldberg 1976, 4–5).

Farrellin mukaan missään historian aikana hallitseva luokka ei ole työskennellyt kaivoksissa kyetäkseen ostamaan timantteja, jotta he voisivat antaa ne alistetuille siinä toivossa, että alistetut rakastaisivat heitä. Kun orjat antoivat paikkansa valkoisille, sitä kutsuttiin alamaisuudeksi, kun miehet antavat paikkansa naisille, sitä kutsutaan kohteliaisuudeksi. Orjat auttoivat herraansa laittamaan takin päälle, samalla tavalla miehet auttavat naisia laittamaan takin päälleen. Orjien joukossa pelto-orjaa pidettiin kakkosluokkaan kuuluvana, kotiorjia ykkösluokkana. Mustat pakotettiin orjuuden kautta tekemään yhteiskunnan vaarallisimmat työt. Yhdysvalloissa miehet pakotetaan tekemään yhteiskunnan vaarallisimmat työt sosialisaation kautta. (Farrell 1994, 38–39.)

Patriarkaattiteoria. Tasa-arvopuheen rinnalla alkoi 1960-luvun lopulla vahvistua naisalistuspuhe, jota luonnehtii irrottautuminen perinteisestä tasa-arvopuheesta. Sukupuolten tasa-arvoa tavoitteleva liike joutui silloin ankaran kritiikin kohteeksi. Usko tasa-arvon saavuttamiseen ja sukupuolirooleista vapautumiseen alkoi hiipua. Patriarkaatista tuli feminismin ensimmäinen metadiskurssi. Patriarkaatti on taistelutermi, johon sisältyy aina ajatus absoluuttisesta miesvallasta ja naisalistuksesta. Kriittinen militantti feminismi irtaantui intellektuaalina käytäntönä tasa-arvofeminismin perinnöstä. Naisista alettiin puhua työväenluokan tavoin alistettuna sukupuoliluokkana ja feminismiä kehittiin emansipaation tieteeksi. Tärkein viesti oli se, että ilman feminististä vallankumousta naisten asema ei muutu. Patriarkaattiteoriat edustavat rakennekeskeistä ajattelutapaa, jossa sukupuolten välinen epäsymmetriä ymmäretään kapitalismin tavoin yhteiskuntaa järjestäväksi rakenteeksi.

Profeministisessä liikkeessä suosiossa on ollut erityisesti Connellin teoria hegemonisesta maskuliinisuudesta. Teorian alkujuuret ovat patriarkaattiteoriassa ja sukupuoliteoriaan kohdistetussa kritiikissa. Connellin mukaan roolin käsite antaa kuvan liian yhtenäisestä miesten ryhmästä, kun todellisuudessa maskuliinisuuksia on useita erilaisia. Roolin käsite jätti analysoimatta myös sukupuolten väliset valtasuhteet. Connell yhdisti teoriassaan Gramscin hegemonian käsitteen maskuliinisuuteen, jonka avulla hän pyrki kuvaamaan miesten dominaatiota yhteiskunnassa.

Hegemoninen maskuliinisuus on määritelty erityisesti miesten dominaatioksi suhteessa naisiin ja toisaalta dominaatioksi suhteessa alisteisiin maskuliinisuuksiin. Naisten alisteisen aseman korostaminen on seuraus siitä, että Connell omaksui feministisen patriarkaattiteorian lähtökohdaksi teorialleen, jossa naisten alisteinen asema ja miesten dominaatio näyttelevät keskeistä roolia.

Hegemonisessa maskuliinisuudessa kyse on siitä prosessista, miten miehet saavat vallan sosiaalisessa elämässä ja miten he legitimoivat hallitsevan asemansa. Hegemonisessa maskuliinisuudessa miesten dominaatio suhteessa naisiin on institutionalisoitu. Miehet käsittävät naiset seksiobjekteiksi, kun taas miehet eivät ole seksiobjekteja naisille. Naiset tarjoavat miehille tilaisuuden heteroseksuaaliseen pätemiseen ja miehet kilpailevat siitä toisiaan vastaan. Se ei tarkoita sitä, että miehet olisivat välttämättä ilkeitä yksittäisiä naisia kohtaan. Hegemoninen maskuliinisuus on kuitenkin rumaa verrattuna feminiinisyyteen tai alistettuihin maskuliinisuuksiin.

Connell jakaa muut maskuliinisuudet myötämielisiin (complicit), alistettuihin ja marginaalisiin maskuliinisuuksiin. Hegemoninen maskuliinisuus tuottaa myötämielisille maskuliinisuuksille patriarkaalista osinkoa, mikä ilmenee esimerkiksi miesten suurempina palkkoina ja helpompana pääsynä koulutukseen. Myötämielisten maskuliinisuuksien rooli on Connellin teoriassa erityisen tärkeässä asemassa, koska hegemoninen maskuliinisuus ei vastaa miesten enemmistön aktiviteetteja yhteiskunnassa. Myötämieliset maskuliinisuudet eivät varsinaisesti saa hegemoniselle maskuliinisuudelle koituvia etuja, mutta ne kuitenkin kannattavat hegemonista maskuliinisuutta saamansa patriarkaalisen osingon takia.

Patriarkaalisen ja matriarkaalisen sfäärin teoria. Pasi Malmin väitöstutkimus Discrimination against men: Appearance and causes in the context of a modern welfare state (2009) nostaa esille miehiin kohdistuvan suoran, epäsuoran ja rakenteellisen syrjinnän muodot modernissa hyvinvointivaltiossa. Malmin tutkimus voidaan asettaa feminismin ja maskulismin välimaastoon, vaikka painopiste onkin enemmän miehiin kohdistuvan syrjinnän tarkastelussa. Malmi jakaa yhteiskunnan patriarkaaliseen ja matriarkaaliseen sfääriin. Miehet dominoivat keskusteluja puolustuspolitiikasta, valtion taloudesta, teollisuudesta ja duunareiden ammattiyhdistysliikkeistä. Naiset dominoivat keskusteluja terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista ja tasa-arvopolitiikasta. (Malmi 2009, 206) Eräs naisten hallitsema keskustelualue saattaa myös olla ihmissuhteet ja moraali. Teoriaa voidaan pitää patriarkaattiteorian kritiikkinä: yhteiskunnan tarkasteleminen vain naisia sortavana patriarkaattina jättää huomiotta, että miehet kohtaavat syrjintää naisten hallitsemilla elämänalueilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tasa-arvopolitiikassa.

Naiskeskeinen feminismi käänsi puheenaiheen etenkin äitiyteen ja hoivaan. Läheisessä yhteydessä naiskeskeiseen feminismiin on standpoint-feminismi. Standpoint-feminismissä naiskokemuksesta tuli feministisen tietämisen mittapuu. Naiskeskeinen feminismi kiinnitti huomiota naisten ominaispiireisiin, jotka käsitettiin kerta kaikkiaan paremmiksi ja eettisesti arvokkaammiksi kuin miesten. Androgynia ei ole tie tasa-arvoon, sen sijaan pitää ylistää naisia. Naiskulttuuri ja naiskeskeinen ajattelu on nostettava uudelleen jalustalle. Äitiyden tarkastelu nousi keskeiseen asemaan. Pisimmälle viedyissä naiskeskeisen feminismin suuntauksissa naisesta tuli hyvän ja oikean elämän symboli.

Evoluutioteoria on ainoa sukupuoliteoria, joka systemaattisesti selittää ja linkittää seksuaalisuuden, lisääntymisen, hoivan ja yhteiskunnallisen vallanjaon. Rotkirchin mukaan sukupuolijärjestelmä on yhtä kuin seksuaalivalinta ja vanhemmuusinvestointi. Ne ovat peruspalikat, josta sukupuoli ja sukupuolitettu käyttäytyminen evoluution näkökulmasta rakentuvat. Rotkirchin mukaan niistä muodostuu sosiaalitieteillekin käyttökelpoinen ja järkevä sukupuolijärjestyksen kattoteoria. Robert Trivesin (1972) kirjoitus Parental Investment and Sexual Selection selittää sukupuoliroolit seuraukseksi vanhemmuusinvestoinnin erosta. Donald Symons kirjassaan The Evolution of Human Sexuality (1979) tuo esille sen, kuinka seksuaalivalinta on muokannut sukupuoliroolien muodostumista.

Naisten seksuaalinen valta. Laasanen rakentaa teoriassaan mallin sukupuolijärjestelmästä, jossa miehiä ”sortaa” se pariutumismarkkinoiden rakenne, joka pakottaa heteroseksuaaliset miehet kilpailemaan toisiaan vastaan niukasta naisten seksuaalisuudesta. Miehet kamppailevat vallasta ja resursseista saadakseen valtaa suhteessa naisiin. Päinvastoin kuin Connellin hegemonisessa maskuliinisuudessa, vapailla pariutumismarkkinoilla miesten valta naisiin ei kuitenkaan ole dominaatiota, vaan palkitsemisvaltaa, jonka avulla he vaihtavat nuo kilpailussa hankitut resurssit naisten seksuaalisuuteen. Laasanen siirtää evoluutioanalyysin valta-analyysin kielelle, jolloin teoriasta tulee poliittinen. Laasasen työssä naisten seksuaalinen valta on nostettu sivulauseesta päälauseeksi, jolloin perinteiset uhrin ja ongelmiin syyllisen subjektipositiot kääntyvät päälaelleen.

Vasemmistoliiton taistelu miesäänestäjistä

HS: Työmiehen ääni
Paavo Arhinmäen on löydettävä uusi tapa vedota duunarimiehiin. Muuten perussuomalaiset nappaavat heidät kaikki.

Ilmeisesti me kaikki tahdomme nykyisin olla huippukoulutettuja, kielitaitoisia ja ruskettuneita alexanderstubbeja.

Jos perinteisestä duunarista on viime vuosina puhuttu, hän on saanut olla kielteinen esimerkki, vakituisessa työpaikassa oleva hyväpalkkainen paperimies, jonka etua ajetaan pätkätyöläisnaisen kustannuksella.

Arhinmäkikin sanoo, että vasemmistoliiton pitää uudistaa duunarin käsite.

"Raksajätkän kokemat lainalaisuudet ovat samat kuin esimerkiksi pienyrittäjän. Molemmat tekevät pitkää päivää, ja pörssiyritykset ja suurpääoma ovat niitä vastaan."

Myös mies-naiskysymys saattaa olla jakolinja monella tavalla. Pelkän Jutta Urpilaisen sukupuolen on väitetty ajaneen pois demarien miesäänestäjiä.

Uschanovissa Arhinmäen vahvuudet herättävät toivoa.

"Enemmän hän kuin kukaan muu tähän pystyy. Paavolla on luottamusta herättävä miesolemus, ja potentiaalina on miesten naisia alhaisempi äänestysprosentti. Ehkä olisi aika ironisoivalle kampanjalle, jolla kehotettaisiin miehiä äänestämään?"

Ironisoiva kampanja on ollut käytössä jo pitkään, mutta tuskin sillä paljoa miesäänestäjiä haalitaan.
Vasemmistoliikkeiden on otettava feministiset teoriat ja käytännöt huomioon. Vain siten muuttuvan maailman ongelmiin löydetään ratkaisuja ja vain siten saavutetaan laajempaa kannatusta myös naisten keskuudessa. Puoluepolitiikassa naisten vaatimukset ja tavat toimia on otettava tosissaan.

SIKSI VAADIMME

Naisvaltaisten alojen palkkoja, työoloja ja -ehtoja on parannettava tuntuvasti

Miesten on otettava enemmän vastuuta kotitöistä ja hoivasta

Naisten oikeuksien opiskelu on tehtävä pakolliseksi varsinkin oikeus- ja yhteiskuntatieteiden opintoihin

lauantaina, kesäkuuta 27, 2009

Naisten seksikontrolli

Tutkija: Tyttöjen seksikäyttäytyminen vaikuttaa huostaanottopäätöksiin
Tyttöjen siveyttä kontrolloidaan lastensuojelussa poikia tiukemmin, sanoo sosiologi Anna Kontula.

Hiitola on huomannut, että tyttöjen huostaanottoperusteiden joukkoon ovat kelvanneet maininnat tytön kiinnostuksesta alkoholiin ja miehiin, käyttäytymisestä seksuaalisesti ikäistään vanhemman tavoin, yliseksuaalisesta kielenkäytöstä sekä liikkumisesta vanhempien miesten seurassa.

Poikien kohdalla seksuaalisuuteen ei vedota.

HS:
"Äidin seksuaalikäyttäytyminen saattoi olla argumentti huostaanoton puolesta silloinkin, kun se ei kohdistunut lapseen", Kontula havaitsi.

Huostaanoton perusteiden joukossa saattoi Kontulan mukaan olla merkintä vaihtuvista läheissuhteista, jolla viitattiin äidin moniin poikaystäviin.

"En muista sellaista diskurssia lainkaan miesten kohdalla", Kontula sanoo.

Prostituoituja tutkinut Kontula kertoo tietävänsä myös useita seksityöntekijöitä, joiden perheessä on käynnistetty lastensuojelutoimet pelkästään äidin ammatin takia, vaikkei seksin myyminen ole laitonta.

"Ihminen voi olla kelpo äiti, vaikka hänen seksikäyttäytymisensä olisi normista poikkeavaa", hän sanoo.

Tampereen yliopiston sosiaalityön professorin Tarja Pösön mukaan tyttöjen seksuaalisuutta on kontrolloitu kautta aikain lastensuojelussa poikia tiukemmin.

perjantaina, kesäkuuta 26, 2009

Feminismin haasteet

Kultakuume: Feminismin haasteet 2000-luvun Suomessa:
Perjantain Kultakuumeessa kysytään, millainen on nykypäivän feministi. Onko feminismi aikansaelänyt ideologia vai onko 2000-luku tuonut naisasiaan uusia haasteita? (Tulvan vs. päätoimittaja)

No, jipii, mikä tasa-arvo

Akuliinan manifesti 3. Hitler ei ole kuollut
Tämä yhteiskunta määrittelee jotkut vammaisiksi, jotta heidät voisi jättää huomioimatta. Jotta heille ei tarvitsisi kanavoida samanlaisia resursseja kuin kaikille muillekin.

WTF? Jos vammaisia ei määriteltäisi vammaisiksi, he saisivat samat edut kuin muutkin, eli ei juuri mitään.
Selektiivisen abortin... aika on ohi!

Siitä kannattaa vaahdota naisille, sille he viime kädessä päättävät aborteista.

Älä raahaa lasta

Apulaisvaltakunnansyyttäjä: Lapsen raahaaminen kädestä oli pahoinpitelyä
Lapsen kovakourainen raahaaminen kädestä täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkit, vaikka tekijän tarkoituksena ei olisi satuttaa lasta. Näin linjaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske perjantaina antamassaan päätöksessä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi päätöksen asiassa, jossa isän epäiltiin raahanneen 5-vuotiaan poikansa kädestä sivummalle, kun poika oli ensin lyönyt veljeään. Lääkärin mukaan pojalle aiheutui mustelmia käsivarteen sekä kipua.

Kommentit: - Tuoreena kaksosten isänä odottelen kauhulla tulevia "pahoinpitelysyytteitä" kun kahta eri suuntaan ryntäävää/riehuvaa lasta pitää ojentaa/kerätä kokoon julkisella paikalla...

- Juuri tämänkaltaisten tapausten takia en tee ikinä lapsia, en ikinä!

Timo T. A. Mikkonen: Feministitkin haluavat tosimiestä

Hoitajilla riittää hilloa

Katso mitä hoitaja tienaa nyt
Selvityksen mukaan kunnissa työskentelevät sairaanhoitajat tienasivat viime vuonna 2 772 euroa kuukaudessa Vuonna 2007 vastaava summa oli 2 507 euroa eli nousua on yli kymmenen prosenttia. Osastonhoitaja sairaalassa venyi vielä parempaan: hänen kokonaisansionsa 2008 oli 3 216 euroa kuukaudessa, korotusta edellisvuoteen tuli 11 prosenttia.

Vertailun vuoksi: teollisuudessa eri ammattien palkat nousivat samana ajanjaksona keskimäärin 5 prosenttia.

Kommentit: - Näyttäisi nuo hoitoalan palkat nyt olevan kohdallaan. Lisäarvoa tuo sekin, että kyseisellä toimialalla lienee täystyöllisyys. Ylityöt ja viikonloput kai korvataan lain mukaisesti. Vientiteollisuudessa vastaavasti on puolet väestä lomautettuna ja palkanalennuksia tarjotaan töissä oleville.

- Näyttävät hoitajat olevan ylipalkattuja kitisijöitä.

- Kaiken lisäksi työ on ns. varma eli potkuja ei voi tulla ellei itse niitä aiheuta. Kuitenkin oli vaikka miten kova lama tahansa niin töitä riittää. Toista se on duunarilla joka joutuu lomautetuksi. Missä on tasa-arvo?!???

torstaina, kesäkuuta 25, 2009

Sukupuolisensitiivinen kasvatus

Swedish parents keep 2-year-old's gender secret
In an interview with newspaper Svenska Dagbladet in March, the parents were quoted saying their decision was rooted in the feminist philosophy that gender is a social construction.

The child's parents said so long as they keep Pop’s gender a secret, he or she will be able to avoid preconceived notions of how people should be treated if male or female.

“Child-rearing should not be about providing an opportunity to prove an ideological point, but about responding to each child’s needs as an individual,” Pinker tells The Local.

But Swedish gender equality consultant Kristina Henkel says Pop’s parents' experiment might have positive results.

“If the parents are doing this because they want to create a discussion with other adults about why gender is important, then I think they can make a point of it,” Henkel says in a telephone interview with The Local.

“I think that can make these kids stronger,” Henkel says.

Sukupuolisensitiivinen kasvatus
Mihin oikein pyritte?

Pitkällä tähtäimellä tasa-arvoiseen ja moninaisuutta hyväksyvään yhteiskuntaan.

Lyhyemmällä tähtäimellä siihen, että lapsi voisi ilmaista itseään niin kuin juuri hänelle luontevalta tuntuu ilman, että ulkomaailma tuomitsee häntä esimerkiksi sen vuoksi, että käytös on sukupuolelle epätyypillistä.

Eikö sukupuolen piilottaminen, häivyttäminen tai sukupuolettomuus ole vahingoksi lapselle?

Ehkä, mutta kysehän ei ole ollenkaan siitä. Ainakaan meidän tapauksessamme. Sukupuoli ei ole staattinen, pysyvä, vaan alati kulttuurissa muuttuva (osin sosiaalinen konstruktio). Se, minkälaista sukupuolta ilmaisevia lapsia kasvatamme, vaikuttaa aivan olennaisesti heidän mahdollisuuksiin aikuisina.

Kuka pitää huolen isien oikeuksista?

Tuomas Enbuske (YLE Radio 1, to 25.6.2009 klo 9.05-9.58)
Mikael Jämsänen oli kuluvan vuoden tammikuussa mukana lapsensa synnytyksessä. Nyt hän ei saa tavata tytärtään, eikä hän edes varmuudella tiedä tyttärensä nimeä.

Lapsen äiti on lähtenyt entisen puolisonsa kanssa ulkomaille, eikä suostu isyyden tunnustamiseen, saati testaamiseen.

Käytännössä lapsen äiti voi Suomessa päättää, onko mies lapsen isä vai ei. Laki vanhemmuudesta onkin vanhanaikainen.

Nainen pettää hedelmällisenä ja onnettomana

keskiviikkona, kesäkuuta 24, 2009

Positiivisia tasa-arvouutisia

Naiset saavat uida rinnat paljaana Malmön uimahalleissa
Naisilla on vastedes lupa uida ylävartalo paljaana julkisissa uimahalleissa Ruotsin Malmössä. Kaupungin vapaa-ajanlautakunta linjasi keskiviikkona, että kaikilla uimareilla on oltava asianmukainen uima-asu, mutta naisia ei enää vaadita peittämään rintojaan.

Päätöstä pidetään voittona sukupuolten tasa-arvoa ajavalle Bara Bröst -liikkeelle. Sen aktivistit ovat vaatineet naisille samanlaista uimapukukoodia kuin miehille.

Taisimmekin tuomita feminismin aiheetta ennen aikojaan.

Mies.asia

Miehen osa

HS Asevelvolliselle pitäisi maksaa kunnon korvaus
Toni Piipponen (HS 23. 6.) perusteli asevelvollisuuden opettavan nuoria elämään osana yhteiskuntaa ja ehkäisevän uusavuttomuutta.

Jos näin on, miksei edellytetä toisenkin sukupuolen edustajien ottavan tästä riemusta osansa?

Nyt harrastettu orjatyö ei ole halpaa, sillä jokaisen asevelvollisen kohdalla hukataan karkeasti arvioiden suomalaisten keskipalkan (noin 2 800 euroa kuussa) verran bruttokansantuotetta. Kunnollisen korvauksen maksaminen asevelvollisuusajasta ei olisi ainoastaan reilua asevelvollisia kohtaan. Se toimisi myös kannustimena päättäjille järkeistää koulutuksen kestoa ja sisältöä muiden länsimaiden tavoin.

Piipponen torjui kunnollisen korvauksen maksamisen palkka-armeijan variaationa. Vertaus on parhaimmillaankin ontuva, sillä palveluksesta ei voisi edelleenkään kieltäytyä.

Yleensähän palkka-armeijaa vastustetaan argumentilla, että siihen hakeutuisivat vain "sotahörhöt". Miten tämä eroaa nykytilanteesta, jossa kantahenkilökunta koostuu ammattisotilaista?

JUSSI LEHTOLA filosofian maisteri
HS Miesten työttömyys lähti alkuvuonna rajuun nousuun

Erityisen pahasti työttömyys koettelee miesvaltaisia aloja, kuten rakentamista ja teollisuutta. Miesten työttömyysaste oli 12 prosenttia ja naisten 9,7 prosenttia. Miesten työttömyys lisääntyi yli kolme prosenttiyksikköä, naisten työttömyys alle yhden.

"Tänä aamuna pidin uusille asiakkaille työnhakuinfon, jossa oli vähän yli kaksikymmentä ihmistä. Heistä kaksi oli naisia ja loput miehiä", Kinnunen sanoo.

tiistaina, kesäkuuta 23, 2009

Miesvihapuhe voimissaan

10 tapaa, joilla mies saa naisen raivoon
Maailmassa on yli 50 kotieläinlajia, joista osa oppii jopa sisäsiistiksi. Pienellä harjoituksella miehestäkin saattaa joskus tulla sellainen. Nykyinen tilanne on kuitenkin huono - mies ei ole siisti olento, ainakaan verrattuna naiseen.

Ehkä likaisuus ja kotiaskareiden sivuuttaminen johtuu geeneistä, tai sitten se on hiljaista kapinointia naisten harjoittamaa vapaudenriistoa vastaan.

- pesemme hampaat alkukantaisella raivolla

- Aamulla parran ajo on ärsyttävintä itse heräämisen jälkeen. Se tekee kipeää ja sen hyöty on lyhytaikaista. Täten protestina koko toimenpiteen järjettömyyttä vastaan näytämme altaalle, kuka on kylpyhuoneen kuningas. Vaimo ei siitä tykkää, mutta se on tapamme juhlia voittoa terävää sänkeä vastaan.

- Emme tee kotitöitä. Kun kyse on kunnostuksista tai korjauksista, olemme kuninkaita. Korjaamme portaat ja vaihdamme polkupyörien kumit paremmin kuin muut, mutta kotitöissä sormi menee suuhun. Se on meille yhtä vierasta kuin suomalaisille hevospoolo. Voimme nostaa jalkojamme lattialta sohvapöydälle ja siirtää apuna raskaimpia huonekaluja, mutta panostuksemme loppuu siihen.

- Röyhtäilemme ja piereskelemme auliisti. Kun meille suotiin erikoisia äänentuottamiskykyjä, miksemme niitä käyttäisi?

- Kun nainen sairastuu, hän ottaa lääkettä, laahustaa sänkyyn ja lukee lempikirjaansa. Kun mies sairastuu, hän yskii, rykii, valittaa ja huutaa kuin olisi kuolon kourissa.

Kari Kuula
Vanhan vitsin mukaan äiti kertoo lapselleen hääkuvastaan: tämä otettiin silloin kun isi hankittiin meille. Tosielämässä kolmekymppiset naiset eivät siedä kotieläimen tasolle vajonnutta vapaamatkustajaukkoa. Sellaisille lyödään nopeasti käteen imuri tai matkalaukku: olet mukana tai asut muualla.

Hyvä, että naiset vaativat. Toivottavasti osaavat tehdä sen heti parisuhteen alusta alkaen. Laiskansutjakat miehet kun ovat ovelia. He yrittävät sopia tasapuolisesta työnjaosta tyyliin sinä vaihdat vauvan vaipat, minä auton renkaat (kahdesti vuodessa huoltsikalla).

Toiset ukot käyttävät hyväkseen naisen hoivaviettiä. He saavat kumppaninsa laittamaan heille ruokaa, pesemään heidän vaatteensa ja huolehtimaan heidän tavaroistaan. Miehen kissanpäivät päättyvät vasta kun vaimo keksii haluta toisenkin vauvan. Tai kun vaimo tajuaa tulleensa jymäytetyksi.

Palataan vielä tuohon pariskuntaan junassa. Ehkä profetiani onkin väärä. Nainen ei jätäkään miestään. Nainen saattaa nimittäin olla vasta heräämisvaiheessa. Hän huomaa, että äijältä on vaadittava, ja jos se on tyhmemmän puoleinen suhdeasioissa, sille täytyy selittää rautalangasta vääntäen.

Ja kenties mieskään ei ole ihan sitä miltä päältä näytti. Hän ymmärtää puhetta ja vähän tunnekieltäkin. Vaimon rähjäys ja itku menee vähitellen perille ja miehestä kasvaa oikeasti mies.

Kurjuuden minimointi on unohtunut

Ex-tennistähti pamauttaa: Wimbledonin naispelaajat vain myyvät seksillä

Päätoimittaja erosi koneen tekemän tiedeartikkelin takia

No Country for Burly Men: How feminist groups skewed the Obama stimulus plan towards women's jobs.

HS: Heikki Hiilamo
Hyvin toimeentulevat hyötyvät eniten uusista sosiaalieduista

Yhteiskunnan uusista palveluista ja eduista hyötyvät eniten työssäkäyvät ja hyvin toimeentulevat kansalaiset.

Muun muassa lapsilisiä ja korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa on korotettu. Nämä edut tulevat myös kaikkein rikkaimmille. Varakkaille perheille on tuonut merkittävää etua myös kotitalousvähennys.

Kuvaava esimerkki uusista palveluista on vuorotteluvapaa, jonka korvaus on suurempi kuin syyperusteisten sosiaalietuuksien. Etua käyttävät etenkin julkisella sektorilla työskentelevät korkeasti koulutetut naiset.

Suurin yksittäinen sosiaalipoliittinen uudistus on ollut subjektiivinen päivähoito-oikeus, ensin vuonna 1990 alle kolmevuotiaille lapsille, ja vuonna 1996 kaikille alle kouluikäisille. "Päivähoitopalvelu on tullut varmasti tarpeeseen, mutta onko päivähoito tarpeena suurempi kuin esimerkiksi mielenterveys-, päihde- tai vammaispalvelu? Ei varmaankaan ole", Hiilamo sanoo.

Samaa sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Merikallio. Hän myöntää, että sinä aikana, kun työssäkäyvät ovat saaneet uusia etuja, väestön terveyserot ovat kasvaneet, alkoholivauriot lisääntyneet, kansa lihonut, diabetes yleistynyt ja entistä useammat nuoret miehet syrjäytyneet, eli keskeiset terveys- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet ovat menneet takapakkia. Kurjuuden minimoiminen ei ole ollut hyvinvointipolitiikan peruste enää vuosiin.

Nelonen: Sammuneen makaamisesta voi selvitä pelkillä sakoilla

Sarkozy haluaa kieltää burkhat

Kaupungilta voi hakea korvausta koron katkeamisesta

maanantaina, kesäkuuta 22, 2009

Tasa-arvopolitiikan resurssit on kohdistettu väärin

Miesten asema on useilla kriittisillä indikaattoreilla tarkasteltuna naisten asemaa huonompi. Miesten osaksi koituvat useammin sellaiset harmit kuten lyhyt elinikä, työtapaturmat, asevelvollisuus ja huoltajuusongelmat. Tasa-arvopolitiikka on kuitenkin keskittynyt lähes ainoastaan naisten aseman parantamiseen.

Miesten tilanteen voidaan ennustaa heikkenevän entisestään. Vuonna 2007 korkeakoulututkinnon suorittaneista 63 prosenttia oli naisia. Nuorten miesten joukossa työttömyys on räjähtämässä käsiin. Kun tiedämme, että naisilla on tapana avioitua ylöspäin itseään menestyneempien miesten kanssa, voidaan ennustaa, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa vähän koulutetuista ja työttömistä miehistä tulee putoamaan avioliittomarkkinoiden ulkopuolelle.

Tasa-arvopolitiikka on pyrkinyt vähentämään naisten taloudellista riippuvuutta miehistä. Se on onnistunut tavoitteessaan jopa liiankin hyvin. Miehet on yhä useammin ulkoistettu perheen isän roolista pelkän veronmaksajan rooliin. Valtiosta on tullut aviomiehen korvike ja miehestä tarpeeton.

Yksin jäävien miesten elämänlaadun ja eliniänodote on parisuhteessa elävää miestä synkempi. Yksinäisten miesten on vaikea löytää elämälleen tarkoitusta, mikä johtaa usein oman hyvinvoinnin laiminlyöntiin, syrjäytymiseen ja alkoholismiin. Edellisten lamojen opetusten perusteella on nähtävissä, että miesten itsemurhien määrä tulee kasvamaan jo ennestään Euroopan kärkeä edustavalta tasolta. Itsensä hengiltä juovia ei itsemurhiksi edes tilastoida.

Feministit ovat onnistuneet valjastamaan tasa-arvopolitiikan naisten aseman parantamisen projektiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä työskentelee 16 naista, mutta ei yhtään miestä. Samanlainen sukupuolijakauma vallitsee tasa-arvoa ja syrjintää tutkivassa naisoikeudessa. Tasa-arvotutkimus kuuluu naistutkimuksen alaisuuteen ja se on sitoutunut feministisen teorian mukaiseen ajatukseen naisista ikiaikaisina uhreina. Voidaankin sanoa, että miesnäkökulman edustus tasa-arvopolitiikassa on lähellä nollaa.

Tasa-arvopolitiikan erityisen huomion kohteena on ollut naiseliitin menestyksen pönkittäminen. Tavoitteena on ollut muun muassa naisjohtajien, naisprofessorien ja naispoliitikoiden määrän lisääminen. Tasa-arvopolitiikan vankkana tukena on ollut puolueiden naisjärjestöille korvamerkitty rahoitus. Vastaavaa puolueiden miesjärjestöille korvamerkittyä rahoitusta ei ole olemassa. Esimerkiksi Vihreässä puolueessa naisilla on valta puolueorganisaation kaikilla tasoilla. Siitä huolimatta lainsäädäntö takaa vihreille naisille erillisen rahoituksen.

Joku saattaa kysyä: eikö poliittisella mieseliitillä ole suurin valta yhteiskunnassa? Vastaus on luonnollisesti kyllä. Poliittinen mieseliitti koostuu kuitenkin herrasmiehistä, joille mieheyden korkein aste on naisten suojeleminen. Herrasmies ei tappele naisia tai feministejä vastaan. Herrasmiehet ylläpitävät miesten velvollisuuksia, kuten asevelvollisuutta ja mieselättäjyyden ihannetta. He edistävät ylpeinä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia kampanjoita, vaikka suurin osa väkivallan uhreista on miehiä. Poliittisesta mieseliitistä ei ole miesten aseman parantajiksi.

Poliittinen mieseliitti on luovuttanut päätäntäoikeuden hyvinvointivaltion resurssien jaosta feministeille ja puolueiden naisjärjestöille. Poliittisen mieseliitin vääränlainen herrasmiesmäisyys johtaa naisten suosintaan ja miesten syrjintään.

Pääministeri Matti Vanhanen sanoi haluavansa naispresidentin. Työministeri Tarja Cronberg selittää nuorten miesten työttömyyttä "elämäntapavalinnoilla". Tasa-arvoministeri Stefan Wallin ei suostu tasa-arvoistamaan asevelvollisuutta. Yhteiskunnassa vallitsee kaksoisstandardi, joka sallii naisten suosimisen tasa-arvon nimissä. Jos pääministeri sanoisi haluavansa presidentiksi miehen tai jos työministeri selittäisi naisten alempia palkkoja "naisten elämäntapavalinnoilla", he saisivat välittömän tyrmäyksen.

Tasa-arvopolitiikka tulisi laittaa täysremonttiin. Tasa-arvoelimiin tulisi saada mieskiintiöt, eli vähintään 40 prosenttia ei-feministisiä miehiä – tasapuolisen sukupuolijakauman tulisi koskea myös tasa-arvopolitiikkaa itseään. Tasa-arvotutkimus olisi irrotettava feministisestä ideologiasta ja naistutkimuksesta. Puolueiden naisjärjestöjen rinnalle olisi saatava vastaavat miesjärjestöt. Poliittisen mieseliitin pitäisi luopua vääränlaisesta naisia suosivasta herrasmiesmäisyydestään, joka ei kuulu tälle vuosituhannelle.

Naiseliitin urakehityksen edistäminen ei saisi enää olla tasa-arvopolitiikan keskeisin painopistealue. Sen sijaan pääosa tasa-arvopolitiikan resursseista tulisi suunnata huonompiosaisen sukupuolen eli miesten auttamiseksi.

(julkaisematon mielipidekirjoitus)

Timo Hännikäinen: Ilman

Sain vihdoin luetuksi Hännikäisen kirjan. Kirjaa voi luonnehtia "asiaproosa spin offiksi" omasta kirjastani Naisten seksuaalinen valta, josta on lainattu useita ideoita. Kirja on mielenkiintoisesti ja hauskasti kirjoitettu, joten sen jaksaa lukea lävitse. Parhaimmillaan se esittää hyviä yhteiskunnallisia tilanneanalyysejä elävästi kirjoitettuna. Bordellikohu antaa kirjasta aivan väärän mielikuvan, kuten varmaan jo arvasittekin. Puolittaiset suositukset yhteiskunnan muuttamiseksi menevät kirjassa eniten vikaan - parempi olisi pysyä vain analysoijan ja ihmettelijän roolissa. Erityisen osuvia ovat feminismiä käsittelevät osuudet:
Viimeisen sadan vuoden aikana tasa-arvonaiset ja heidän edeltäjänsä ovat vakiinnuttaneet käsityksen miesten kollektiivisesta syyllisyydestä ja naisten kollektiivisesta uhriudesta. Tätä saavutettua etua nykypäivän edistykselliset naiset käyttävät täysin rinnoin hyväkseen. Samalla he ovat siitä riippuvaisia: jos naisten historiallinen asema orjina kyseenalaistetaan, feministisiltä rakennelmilta putoaa pohja.

...Tällaisten huomioiden myötä feministejä kohtaan tuntemani sympatia karisi ja aloin suhtautua heihin yhä kriittisemmin. Kun yritin esittää kritiikkiä, se tyrmättiin suoralta kädeltä, ja kriittisyyteni muuttui avoimeksi vihaksi. Tunsin että minua oli petetty: kunnioittamani tasa-arvonaiset olivat osoittautuneet umpimielisiksi fanaatikoiksi, joiden kanssa ei voinut edes kommunikoida.

...Feminismille on käynyt samalla tavalla kuin vasemmistolle, josta on sanottu, että sillä ei ole enää muuta annettavaa julkiseen keskusteluun kuin dogmaattinen antirasismi - siis rasismi valkoista miestä kohtaan. Nykyfeminismin panos on puolestaan dogmaattinen antiseksismi, miehiin yleensä ja valkoisiin keski-ikäisiin heteromiehiin erityisesti kohdistuva seksismi.
Miss Midnight: Kolmas huti

torstaina, kesäkuuta 18, 2009

Lapsia

Ei tyttöjä ja poikia, vaan lapsia

FIU lab investigates the state of fatherhood

If Men Got Pregnant, Would Abortion Be Legal?

Heterosexual Sexual Behavior Is Governed by Social Exchange and Basic Economic Principles: 
Sexual Economics Theory
(pdf)

HS:
Varusmieskoulutus vapaaehtoiseksi

Kotiuduttuani Maanvyöry 09 -pääsotaharjoituksesta sain kuulla, että Ruotsi on lakkauttamassa yleisen asevelvollisuuden. Uutinen ilahdutti, sillä kerrankin länsinaapuri näyttää esimerkkiä, jota meidänkin tulisi oikeasti seurata.

Yleisen asevelvollisuuden ongelmat ovat moninaiset. Pahin asia on se, että kyse on viime kädessä pakkotyöstä, joka lisäksi jakautuu eriarvoisesti. Pakkotyön epäoikeudenmukaisuutta eivät lievennä joidenkin tahojen esittämät lähinnä kosmeettiset muutokset, kuten tasa-arvon parantaminen velvollisuuden laajentamisella myös naisia koskevaksi tai velvollisuuden supistaminen sen muuttamisella valikoivaksi.

Asevelvollisuus aiheuttaa myös käytännön ongelmia. Monilla on ongelmia palveluksen sovittamisessa opiskeluihin, ja työelämään siirtyminen viivästyy. Myös itse varusmieskoulutuksen laatu ja tehokkuus kärsivät vastahankaisista yksilöistä.

Kaiken kaikkiaan asevelvollisuuden kansantaloudelliset vaikutukset ovat laajat, sillä sen kustannukset eivät todellakaan rajoitu varusmieskoulutukseen ja päivärahoihin. Esimerkiksi se, että lähes puolet ikäluokasta on keskimäärin yhdeksän kuukautta poissa tuottavasta työstä tai opiskelusta, on suuri kustannus.

Asevelvollisuudesta on ehdottomasti luovuttava pikimmiten. Maanpuolustuksesta tulee kuitenkin huolehtia vastedeskin. Meillä on suuri, harvaan asuttu ja verrattain vapaa maa, jonka soisi säästyvän turvassa ulkoisilta uhkatekijöiltä.

Riittävän suuren palkka-armeijan ylläpitäminen ei meidän erityisolosuhteissamme tunnu järkevältä, ainakaan ilman jonkinlaista kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Laajaan ja ammattitaitoiseen reserviin perustuvat puolustusvoimat olisivat siis yhä sopivin ratkaisumalli, ja sellainenkin on varmasti mahdollista kouluttaa myös vapaaehtoisuuden pohjalta.

Todennäköisesti edelleen uskottava ja silti oikeudenmukainen maanpuolustus koostuu vapaaehtoisesta varusmieskoulutuksesta, nykyistä tiheämmästä kertausharjoittamisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustustyön vahvistamisesta.

Puolustusmenoja voitaisiin myös maltillisesti kasvattaa, kun asevelvollisuuden piilokustannukset poistuisivat suurelta osin rasittamasta kansantaloutta. Varusmieskoulutuksesta ja kertausharjoituksista tulee tietenkin maksaa kilpailukykyistä palkkaa. Varusmieskoulutuksen jälkeen siirryttäisiin reserviin määräaikaisella sitoumuksella, esimerkiksi 5–7 vuoden ajaksi kerrallaan.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä voitaisiin vahvistaa muun muassa mahdollistamalla ja kannustamalla paikallisten suojelujärjestöjen perustamiseen ja niiden kautta harrastusmuotoisesti hankittuun rajoitettuun maanpuolustuskykyyn niidenkin osalta, jotka eivät kuulu varsinaiseen reserviin.

Tämän mahdollistamiseen kuuluisi tietenkin se, että maanpuolustuskäyttöön soveltuvien aseiden luvanvarainen, joskin tiukan valvonnan alainen, hankkiminen sallittaisiin.

PASI J. MATILAINEN reservin ylikersantti Jyväskylä

keskiviikkona, kesäkuuta 17, 2009

Näin voi käydä

Incredible face revealed of the man who tattooed girl with 56 stars when she only asked for three

Ruotsalainen kansanedustaja: "Piraattipuolueen kannattajat ovat raiskaajia"
Keskustapuolueen kansanedustaja Annica Qarlsson kirjoitti blogiinsa seuraavan päätelmän: "Monet ovat viime viikkoina yrittäneet löytää vastausta siihen, miksi eurovaaleissa kävi niin kuin kävi. En aio kirjoittaa mitään pitkää tutkielmaa siitä, mitä itse uskon tapahtuneen. Sitävastoin minulla on mielessäni ajatus, joka kytkeytyy siihen, että Piratpartiet menestyi, koska niin monet nuoret miehet antoivat äänensä puolustaakseen yksityisyydensuojaa. Kun tutkimme taannoin julkaistuja tilastoja, niistä käy ilmi, että käsittämättömän monet nuoret naiset tulevat raiskatuiksi nimenomaan nuorten miesten toimesta, raiskattujen tyttöjen tuntiessa nämä miehet vain pintapuolisesti. Ja tätä ajatellessani minä en voi käsittää - onko koskemattomuus nuorille miehille tärkeä asia vai ei???"

Why can’t some women ever meet Mr Right? Scientists think it may be down to their genes

everything_men_know_about_women_book.jpg

Palomiehet

HS:
Palomiehet ansaitsevat alemman eläkeiän

Oli ahdistavaa kuulla hallituksen iltakoulun 10. 6. päätös: palomiesten 65 vuoden eläkeikää ei vieläkään alenneta.

Hallitus pitäytyy yksioikoisesti kolmikannan vuoden 1989 virhepäätöksessä, joka perustui olemattomiin tutkimustuloksiin ja joka tehtiin raa'alla kädellä kaikista elämän realiteeteista piittaamatta.

Palomiehet kertoivat kyllä jo 20 vuotta sitten, etteivät selviytyisi ammattitöistään yli 55-vuotiaina. Heidän viestiään ei vain kukaan suostunut kuuntelemaan.

Nyt kun viesti on vihdoin mennyt perille, ollaan työkykynsä menettäviä palomiehiä sysäämässä ties mihin "muihin töihin", mitä nyt hallituksen selvitysmies sattuu heille keksimään vuoden loppuun mennessä. Näitä niin sanottuja muita töitä ei ole löytynyt ainakaan Helsingin kaupungin tekemässä selvityksessä, sen paremmin kuin Kuopion suunnaltakaan.

On vääryys panna palomiehet kolmikannan väärän päätöksen maksumiehiksi ja rangaista heitä siitä, että he menettävät terveytensä kuluttavassa ja kuormittavassa erikoisammatissaan.

Paluu ammatilliseen eläkeikään on ainoa oikea ratkaisu. Jos asiasta järjestettäisiin kansanäänestys, me kansalaiset kyllä puolustaisimme näiden arkemme turvallisuudentekijöiden alempaa eläkeikää.

RAIJA KUOSMANEN

Lost Men on Campus
“The men in both studies really described external pressures to perform hegemonic masculinity,” said Harris. In other words, they felt external pressure to be unemotional, calm, cool under pressure, to be competitive, aggressive, self-assured; to not be gay, feminine or vulnerable.

Furthermore, “It was not manly to put a lot of time and effort into academics," said Edwards. It’s not cool to study, to read the book: “Sometimes it’s not cool to even buy the book.

tiistaina, kesäkuuta 16, 2009

Talouskriisi vaarantaa tasa-arvokehityksen

Taantuma voi olla suurempi uhka työssäkäyville naisille kuin miehille, todetaan EU-tutkimuksessa.
Työttömyys ja köyhyys ovat hyvinäkin aikoina paljon yleisempiä naisten kuin miesten keskuudessa. Tämä johtuu osittain siitä, että noin kolmannes naisista työskentelee osa-aikaisesti tai määräaikaisilla työsopimuksilla.

EU:n tutkimusraportissa todetaan, että talouskasvun hidastuminen vaikuttaa todennäköisesti enemmän naisiin kuin miehiin, sillä naisten työsuhteet ovat useammin tilapäisiä tai muuten epävarmoja.

Naiset kantavat yhä myös miehiä enemmän vastuuta lapsista, ja monet naiset lopettavat palkkatyön tekemisen saatuaan lapsia.
Naisten ja miesten tasa-arvo – 2009
Naiset ovat edistyneet myös koulutuksessa : vuonna 2006 naisten osuus yliopistotutkinnon suorittaneista EU:ssa oli 58,9 prosenttia (56,7 prosenttia vuonna 2004). Sukupuolieroja on kuitenkin edelleen opiskelualan suhteen, erityisesti tekniikan alalla (valmistuneista 18 prosenttia naisia) ja tietokonealalla (20 prosenttia naisia), kun taas naiset ovat vallitsevassa asemassa liike-elämän, hallinnon ja oikeuden aloilla (60 prosenttia). Naiset ovat yhä miehiä jäljessä uusien teknologioiden käytössä ja heidän on vaikea päästä erikoistuneempiin tieto- ja viestintätekniikka-alan työpaikkoihin.

Miehet vallassa -ryhmä

'Men in Power' Group Stupid, Unfunny

"Men In Power": A Student Group Combats "Reverse Sexism"

Student says men are oppressed, heads everywhere explode

University of Chicago outcry over "Men in Power" student organization
This whole Men In Power debacle reeks of ignorance. It is clear that the men (and women) in this group have no understanding of the enormous privilege men have in our society. While feminist groups work to empower a marginalized group, men's rights groups attempt to assert their dominance and perpetuate the status quo, just as white power organizations do.

sunnuntaina, kesäkuuta 14, 2009

Ruotsi poistaa asevelvollisuuden

Ruotsi tekee historiaa ja poistaa asevelvollisuuden
Maaliskuussa Sifo-mittauslaitoksen tekemässä tutkimuksessa 63 prosenttia vastaajista vastusti asevelvollisuuden poistamista. Vain 28 prosenttia vastaajista halusi Ruotsiin ammattiarmeijan.

perjantaina, kesäkuuta 12, 2009

Homous kulkee perheessä

'Gay' family kids 7 times more likely to be homosexual: But report shows researchers concealing information

Pro-Homosexual Researchers Conceal Findings:
Some researchers who uncovered sexual preference differences between homosexually and heterosexually parented children, nonetheless declared in their research summaries that no differences were found. Many believe they concealed their findings so as not to harm their own pro-homosexual, sociopolitical agendas.

All social scientists who conduct research in this emotionally-charged area have personal biases. That's a given. But if the authors of these studies want to be regarded as scientists, and not activists, they must set aside their biases and straightforwardly present their findings.
HS:
Museot maksavat taiteesta miehille enemmän kuin naisille

Helsingin kaupungin taidemuseo on maksanut naistaiteilijoiden teoksista alle puolet miehille maksetusta teosten keskihinnasta. Naisten teosten keskihinta taidemuseossa on ollut 1 380 euroa, kun miesten teoksista on maksettu keskimäärin 2 800 euroa. Naistaiteilijan euro kaupungin taidemuseossa on siis 49 senttiä.

Sukupuolentutkija ja kuraattori Leena-Maija Rossin mielestä selvityksen tulos on hälyttävä. Hänen mielestään teosten hinnoittelu voi olla yksi selitys.

"Elämme kulttuurissa, jossa miehet usein osaavat vaatia parempaa korvausta työstään. Joidenkin tunnettujen naistaiteilijoiden kohdalla olen hämmästellyt todella kohtuullisia hintoja mieskollegoihin verrattuna."

Miten miesasiaa tulisi ajaa?

Kommenttiosastolla on ollut keskustelua Heiskalan sivustosta lapsenoikeusinfo ja muiden miesasiamiesten edesottamuksista. Seuraavassa lainauksia kommenttiosastolta Heiskalan puolesta ja vastaan ja miesasamiesten linjauksia yleisellä tasolla:
- Jos joku näkee tuon yli-innokkaan ja superlennokkaan faktan suoltamisen päättäjien sähköpostiosoitteisiin toimivana keinona vaikuttaa myönteisesti tasa-arvo-ongelmien yleiseen tiedostamiseen, niin minä epäilen sen olevan hieman turhan anarkistista ja provosoivaa, ja vähän tietoa-levittävää.

- Heiskalan tapaa pidän silti hauskana ja huvittavana, eikä minulla ole mitään sitä vastaan, jos hän saa jotakin aikaan.

- Miksi Heiskalan edes pitäisi vastaanottaa monin tavoin ihailtavaan toimintaansa kohdistuvaa kritiikkiä sellaisilta tahoilta joilla itsellään ei ole esittää oikeastaan yhtään mitään? Näyttäisivät itse esimerkkiä eivätkä itkisi kun edes joku saa jotain aikaiseksi.

- Lue Heiskalan tähän ketjuun linkittämät kirjeet ja mieti kuinka paljon työtä hän on eri foorumeilla tehnyt sen eteen, että tietoisuus kaikkein suurimmista tasa-arvoon liittyvistä ongelmista leviäisi ympäri maan ja tavallisten kansalaistenkin tietoisuuteen

- Itse en tunne toista yhtä hyvin, informatiivisesti ja älykkäästi tasa-arvoasista kirjoittavaa henkilöä kuin Heiskala. Hänen tekstinsä on elävää, oivaltavaa eikä se aliarvioi lukijaansa.

- Itse en oikein Heiskalan taiteellisista kiemuroista perusta, vaan pidän yksinkertaisesta ja selkeästä.

- Henry, sinäkin olet täälläkin yrittämässä vaientaa mm. Antti Heiskalan, ettei hän vain saisi ääntään missään virallisemmassa mediassa kuuluviin, ylivoimaisesti aktiivisimman ja asiantuntevimman tasa-arvo- ja ihmisoikeusaktivistin tässä maassa. Onko sitten mikään ihme, että Heiskala käyttääkin nykyään sellaista kieltä ja toimintatapoja jotka läpäisevät hänen ympärilleen rakennetun vaikenemisen muurin sitten väkisin.

- On tietenkin totta, että jotkut miesaktiivit ovat turhan pliisuja.

- Valitettavaa sanoa, mutta vain idiootti hymyilee kiltisti ja argumentoi maltillisesti kohdatessaan perusoikeuksiaan polkevan koneiston. Sitä muuten juutalaiset yrittivät. Tulos oli aika kehno. Nyt ovat oppineet pitämään puolensa, eikä silmille enää hypitä.

- Mutta se mikä Heiskalan jutuissa noin yleisellä tasolla ei innosta on, että ne ovat sillä tavalla vauhdikkaita ja provosoivia, että ihmiset ei ehkä ota niiden asiasisältöäkään kyllin vakavasti (ja tämä voi sitten omalta osaltaan vaikeuttaa esimerkiksi miesten tasa-arvoyhdistyksen työtä jos Heiskalasta tulee kuuluisampi?)

- Minä nimittäin pidän Heiskalassa siitä, että hän on lapsenomainen mielipuoli. Ehkä tuo mielipuolikin on väärä sana, koska se on vain ulkopuolisen näkemys lapsesta tai lapsuudesta. Heiskala tuo mieleen oman lapsuuteni. Heiskala on säilyttänyt kipinän ja tarmolla iskee vettä myllyyn todennäköisesti hautaan tai alas kalliolta hyppäämiseen asti.

- Onko miesliikkeen etu, että liike profiloituu muutaman äänekkäimmän "lapsenomaisen" "mielipuolen" (bmadin tulkinta) perusteella kiiluvasilmäisen mielipuoliseksi, houreiseksi naisvihaajien örkkilaumaksi? Parempi jos keskustelut olisivat tasapainoisempia, jotta tavalliset miehet ja naiset eivät saisi inhoreaktiota heti kättelyssä.

- Hei Antti Heiskala. Toivoisin itsesi tähden, että käyttäisit toista strategiaa ajatustesi levittämiseen. Näiden kommenttien perusteella lähetät melko usein joukkopostia eduskuntaan. Luulen että näin helposti joudut vain spammikansioon. Ehkäpä voisit avata oman kanavan tärkeiden asioidesi ajamiselle, vaikka blogin, jota voisi kiinnostuksen mukaan käydä lukemassa ne joita innostaa. Tapasi tuputtaa on vähän off-putting. Kommenttisi tähän blogiin eivät näkemäni mukaan ole olleet erityisen kiinnostavia tai asiaan tarttuvia. Toivon, että yhä osallistut keskusteluun, mutta että myös ottaisit muut huomioon enemmän. silloin mielummin luen mielipiteitäsi, ja ehkä myös monet muut.

- Minusta tapasi viestiä on tavattoman huono. Ei ehkä, jos olet Heiskalana esiintyvä trolli. Antti Heiskalan kampanjaa olen muuallakin seurannut. Toivon vain mukavampaa internetviestintää. Ehkä se on vähän toivoton toive.

- Heiskala, pahoittelut etukäteen täältä sivusta keskusteluun puuttumisesta, mutta olen nimimerkki Paavon kanssa vähän samoilla linjoilla sen kanssa, että tapasi edistää asiaasi ei ehkä ainakaan kaikin osin ole täysin onnistunut.

- Minusta monista viesteistäsi syntyy ainakin minulle senkaltainen vaikutelma (joka voi toki olla täysin väärä), että ne olisi kirjoittanut henkilö joka on suuttunut tai katkeroitunut siitä miten häntä on kohdeltu elämässä. Kuten sanottua, tämä vaikutelma voi olla täysin väärä, mutta tuskin olen ainoa, jolle tulee tällainen vaikutelma. Ja vaikka vaikutelma oliskin oikea, niin asian ajamiseksi olisi ehkä hieman tehokkaampaa harkita rakentavampaa tyyliä.

- Mutta jos Heiskala saa tuollaisen määrän lukijoita niin kai hän on sitten esittänyt asiansa aika houkuttelevassa valossa? Sen mitä hänen työtään olen seurannut niin hän näyttää saavan eri keskustelupalstoilla aloittamiinsa ketjuihin jatkuvasti valtavan määrän lukijoita ja kommentojia, aiheesta riippumatta.

- Feministien ollessa valtamedian suojeluksessa profiloidumme joka tapauksessa, tai oikeammin media profiloi MEIDÄT , ääriliikkeeksi, jonka mielipiteisiin ei SAISI kiinnittää huomiota! Tasapainoista keskustelua on yritetty jo iät ja ajat.

- Minusta on aika valitettavaa, jos pitkälti samoilla linjoilla tasa-arvopolitiikan ongelmista olevat miehet aloittavat keskinäisen nahistelun, sensijaan että pyrkisivät puhaltamaan yhteen hiileen, jokainen omalla tavallaan.

Äitiydestä rangaistaan

The Motherhood Penalty: Working Moms Face Pay Gap Vs. Childless Peers
The pay gap between mothers and childless women is actually bigger than the pay gap between women and men.

Using fake resumes for two equally qualified candidates–one childless, one a mom—the researchers found that the mother was 100% less likely to be hired when she applied for a position. Mothers were consistently ranked as less competent and less committed than non-moms. “They were also offered $11,000 a year less pay, on average, than an equally qualified childless candidate,” Correll says in the author interview that accompanies the award.

And what about men? Fathers got higher ratings than non-dads.

Shocking News! Non-Mothers Outearn Mothers
Employers are more likely to hire non-mothers because they know they'll work more than mothers will. That's also why they're willing to pay them more. They know that Mom will be running out the door a few times a week at 4 or 5 PM to pick up little Johnny at soccer practice, and that non-Mom will be at the office until 7.

The researchers call that discrimination, but it's discrimination based, not on status but on known behavior. It doesn't make sense for an employer to pay a lower-producing employee the same as a higher-producing one. Is it possible that a mother could work as much as a childless woman? Sure, but it's vanishingly rare, and employers know that. It's also more likely that a mother will quit altogether to be a full-time mom and the employer's investment in her will be wasted.

But if all that's true, why do fathers make out better than non-fathers? Because employers know about their behavior too. They know that fathers usually aren't the primary caregivers, so when 5 PM rolls around, Dad'll be the one sitting there working as Mom dashes out the door to pick up Johnny. And they also know that, as between fathers and non-fathers, Dad is the more stable, committed one. He's the one with an extra mouth to feed, so he'll come to work every day and give it his all for his children.

Alatyyli tyrmistyttää

HS:
Alatyylinen alkoholimainos tyrmistytti

Kun kymmenvuotias poika hihitteli kokonaisen metromatkan Hartwallin vadelmanmakuisen Otto-lonkeron uudelle mainoskampanjalle, emme voineet olla miettimättä, mihin kohderyhmään "Vattuako siinä tuijotat" ja vastaavat kaupunkikuvassa näkyvät sanaleikit kolahtavat.

On epäilemättä ihan hyödyllistä kasvattaa uutta kuluttajapolvea tavaramerkin tietoisuuteen jo ennen sallittua käyttäjäikää; kymmenvuotiaaltakaan tuskin menee muutamaa vuotta pidempään, kun kavereiden kanssa istuskellaan ulkona tölkki kädessä. Vattu-sanan vääntely alkoi kuitenkin herättää muitakin ajatuksia.

Suomalaisten v-alkuisen suosikkikirosanan vilauttaminen tutuissa lauseenparsissa käyttämällä sijaiskärsijänä vattu-sanaa ei poista sitä tosiasiaa, että Hartwallin Ottomainoksissa vitsaillaan naisen sukuelimen verbaalisella halveerauksella. Vaikka kuinka historiallista, yleistä ja laajaa v-kirosanan käyttö kansan keskuudessa onkin, sen sisältömerkitystä pidetään yksiselitteisenä.

Mielestämme on suoranainen virhearvio virvoitusjuomajätiltä langeta halpamaiseen kielenkäyttöön koskien toista sukupuolta.

AINO HALONEN VERONIKA HONKASALO AULIKKI OKSANEN

torstaina, kesäkuuta 11, 2009

Tavallisen naisen muodot

"Kaunista presidenttiä ei oteta vakavasti"

Anja Snellman: Pulinaa, jälkipyykkiä ja saneerauksia
Miltä miespoliitikot sitten näyttävät? Mitä habitus viestii? Valikoimaa riittää kokoomuksen siloposkipojista ( Stubb, Katainen ) keskustan harmaisiin eminensseihin ( Vanhanen ) ja perussuomalaisten pulskiin sanaseppoihin ( Soini ) tai vihreiden rentoihiin villapaitoihin ja poninhäntiin ( Tynkkynen, Kasvi )… Eivätkö kaikki he vetoa niin naisiin kuin miehiinkin? Miesvalikoimaa riittää, ja kaikki naiset päälle. Vai onko niin, että tavalla tai toisella syrjäytyneet, kaikkea modernisaatiota vastustavat, jyrkkiä mielipiteitä mm. maahanmuuttoon, homoliittoihin ja adoptio-oikeuksiin esittävät miehet eivät löydä kosketuspintaa ajatuksilleen ja habituskaipuulleen muualta kuin perussuomalaisista? Koulutetut, tasa-arvoa ajavat naiset ovat vastapuolella? Eivät könsikäs-katu-uskottavia. Sukupuoliko rikkoo nyt myös puoluerajoja; miesdemari tai vasemmistoliittolainen mies äänestää mieluummin perussuomalaista miestä, joka “näyttää” demarilta, “näyttää” äijältä… On hyvä muistaa, että Jukka Relander perusti maaliskuussa puolueeseensa oman Vihreän miesliikkeen. Povaan, että sukupuoliasetelmat vielä tästä kärjistävät tunteita.

Ja missä ovat Vasemmistoliiton tuoreet naiskasvot? Mikseivät Minna Sirnö tai Sirpa Puhakka asetu ehdolle puheenjohtajaksi? Merja Kyllönen ja Aino-Kaisa Pekonen ovat nuoria ja vielä suurelle yleisölle tuntemattomia. Uutta imagoa peliin Vasemmistoliitossakin! Ay-SAK-uroiden oheen raikkaita kasvoja, joiden ei tarvitse NÄYTTÄÄ vasemmistolaisilta! Henna-hiusväri ja liehuvat etnovaatteet eivät ole enää must. Tämän päivän politiikkahan on MYÖS sitä, miltä juttu NÄYTTÄÄ. Asiasisältö on tietysti tärkein, mutta imago on entistäkin oleellisempi. Viimeistään nyt se on tajuttava myös vasemmalla päin. Laakso-Tennilä-Seppänen- tyyppinen ajatus ja habitus on jo nähty ja kuultu.

Minna Sirnö: Syrjintää tuomioistuimen luvalla?

Miesten halut: Tavallisen naisen muodot päihittävät Playboy-mallin kropan!

Incoming UF freshman class is 60 percent female

Loka-Laitinen:
Suomen media on Laitisen mukaan kiukkufeministien käsissä. Naisten palkoista valehdellaan, sillä naisten euro ei hänen mielestään suinkaan ole 80 senttiä. Kiihkofeministeille faktat tai numerot eivät merkitse mitään, vaan johtopäätöksiä tehdään tunteenomaisen tyytymättömyyden pohjalta.

– Naisdosenttien ja naisjournalistien liitto on vahva ja nuoret naiset ovat herkkiä.

Toimitusten kiukkupussilauman lisäksi eduskunnan naisverkosto risoo Laitista. Eduskunnan riveistä ei löydy ainuttakaan positiivista ilmestystä. Laitinen muistelee, että kiukuttelevien naiskansanedustajien perinteet ulottuvat pitkälle.

– Ensimmäisessä eduskunnassa oli 19 naista, joista kolmasosa oli tyttökoulujen opettajattaria. He loivat kiukkuisen kansanedustajanaisen prototyypin. Menestyneimmät naiset olivat kiukkuisia.

27-vuotiaan Riikka Mantereen olemus näyttää Laitisen mielestä siltä, ettei hänen kanssaan ole helppo työskennellä.

– Satu Hassi sekä Heidi Hautala ovat kiukkuisia feministijyriä ja Eija-Riitta Korhola on itseään täynnä oleva keskinkertaisuus, joka käyttää naiseuttaan hyväksi. Jäätteenmäki on klassikko tyhmästä ja kiukkuisesta.

Löytyy meppiporukasta kuitenkin jotain hyvääkin sanottavaa, vieläpä naispuolisesta euroedustajasta.

– Sari Essayah vaikuttaa hyvältä tyypiltä, Laitinen tokaisee.

keskiviikkona, kesäkuuta 10, 2009

Vauvasta statussymboli

Suomessa vauvoista on tullut statussymboleita, sanoo Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska.
Vaikka kulutusvillitykset eivät rantaudu meille aivan ääri-ilmiöinä, on Suomessakin merkkejä siitä, että kun pienten lasten äidille ei ole luvallista kuluttaa itseensä, saa äiti päteä lapsensa kautta.

Wilska selventää, että ilmiö on ottanut nyt yhden harppauksen eteenpäin: Nyt äitikin saa näyttää rähjäisen ja kuluneen äidin sijasta hyvältä ja sointua vauvan tyyliin.

– Kyse on äidin narsismista, pieni vauvahan ei ymmärrä asiasta mitään.

Onko miehistä mihinkään?

SDP ja kadonneiden äänien miehet

Pojilla ei mene hyvin

What about the boys?

Maybe men are now the underdog sex

Study: Boys' school issues neglected

Paljon etsitään tällä hetkellä syitä siihen miksi Vasemmistoliiton kannatus romahti
Itse olen tällä viikolla eronnut puolueesta. Näkökulmani edustaa keski-ikäistä miestä joka työskentelee teollisuudessa. Uskon monen kaltaiseni ajattelevan ainakin osaksi samallalailla kanssani.

5.Puolueen ilmoittelusta ja esiintulosta saa helposti sen kuvan, että kyseessä on naisasialiike joka ajaa ensisijaisesti naisten ja miesten tasa-arvoa. Tuohon aiheeseen on omat järjestöt ei sitä tarvitse minkään puolueen noin suuresti esillä pitää.

tiistaina, kesäkuuta 09, 2009

Johanna Korhonen hävisi

Johanna Korhonen hävisi kiistan irtisanomisestaan
Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Johanna Korhosen korvausvaatimukset työsuhteensa päättämisestä.

Korhonen joutuu maksamaan Pohjois-Suomen Media Oy:lle 8 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Käräjäoikeuden mukaan työnantajan Korhosta kohtaan tuntema luottamuspula oli riittävä syy purkaa hänen työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa.
Keskustelu

Naisekonomin kova kohtalo

Rohkeudella ja järjellä kohti tasa-arvoisempaa palkkapolitiikkaa
Nitta Naisekonomi ja Matti Miesekonomi työskentelevät molemmat samanarvoisessa ja yhtä vaativassa työtehtävässä arvostetun yksityisen työnantajan palveluksessa ahkerasti arjessa puurtaen. Palkkapäivänä kuitenkin paljastuu aina karu totuus. Nitan palkka laahaa kymmenen prosentin verran jäljessä kollega Matin palkasta. Samapalkkaisuuteen pyritään, mutta työelämässä se on usein valitettavasti vain kaunista puhetta, ei aitoa rahaa naispuolisen työntekijän tilillä.

Lokakuussa 2008 ekonomeilta kerätyt tiedot kertovat, että kolmessa vuodessa ei ole tapahtunut hiventäkään edistymistä palkkaeron umpeen kuromisessa. Yksityissektorilla naisekonomi ansaitsee keskimäärin 11,7 % vähemmän kuin miesekonomi. Johtotehtävissä ero on kaikkein suurin, ylimmässä johdossa peräti 18 prosenttia. Voi vain ihmetellä, miten tällainen arvostusero on vielä nykyään mahdollinen?

Why boys can't keep up with the girls

”Soturigeeni” tekee teinipojasta jengiläisen?

maanantaina, kesäkuuta 08, 2009

Radikaalifeminismi ei tuo ääniä

Taustavaikuttajat: Perusduunari vierastaa SDP:n naisellisia kasvoja
Vielä suorasukaisemmin Jutta Urpilaisen, Tarja Filatovin ja Maria Guzenina-Richardssonin troikkaa - heitä kuitenkaan nimeämättä - arvosteli puolueen ohjelmajohtaja Juha Eskelinen. Hänen mielestään demareiden heikoin lenkki on miesvaje johtotehtävistä, mikä karkottaa raavaita duunareita.

- Sosialidemokraatit tekivät välikysymyksen työllisyydestä. Sen esitteli kolme naista. Missä ne demarimiespoliitikot oikein luuraavat? Demareitten suurimmat tappiot tulivat Pohjois-Karjalassa, molemmissa Savoissa, Kymissä ja Satakunnassa, kaikki raskaan teollisuuden paikkakuntia ja työttömyys kasvussa. Mitä heille oikein on tarjota? Vaalikahvia?

- Sosialidemokraateilla on vahvaa naisenergiaa, mutta miehet loistavat poissaolollaan puoluenäkyvyydestä. Tähän Soini kohdisti iskunsa ja onnistui, Eskelinen piikitteli Ykköskysymyksessä.
Vasemmistosta on tullut radikaalifeministien temmellyskenttä, joka ei tosiaankaan houkuttele miesäänestäjiä. Martti Korhonen on epäkarismaattisuudessaan omaa luokkaansa, eikä Urpilaisella ole uskottavuutta. Vasemmiston tulisi laittaa feminismi romukoppaan.

Raskaus voi olla hyödyllistä

Raskaus säästää potkuilta
”Varmin tapa säilyttää työpaikka mainosalalla on hankkiutua raskaaksi”. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla työssäkäyvistä naisista joka toinen ajattelee, että on hyväksyttävää hankkiutua raskaaksi työpaikan säilyttämiseksi.

Lainsäädäntö on asiassa yksiselitteisen tiukka: raskaana olevaa ei saa irtisanoa.

– Lain mukaan raskaana tai vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työsuhteen voi päättää ainoastaan siinä tapauksessa, että liiketoiminta loppuu kokonaan, Alho kertaa.

Mies tekee naisen?

Who is fighting for men's rights?
I am a divorced woman.

I am not here to wave the female activists' banner, because much to their dismay I cannot in good conscience refer to myself as "the victim".

My first trip to the lawyer after getting separated was like a trip to a first class financial buffet. Behind closed doors the plan was laid out at my fee. On the menu was child support, spousal support, pensions, extraordinary expenses, education costs and the list went on. It was all there and ripe for the picking.

"This is what you can get", I was told. It was horrible. I had the ultimate power and control over my ex-husband's future in the palm of my hand.

Japan's 'herbivore men' - less interested in sex, money

Mies tekee naisen mieleisekseen

lauantaina, kesäkuuta 06, 2009

Anna Kontulan puheenvuoro tasa-arvosta

Anna Kontula:
Surukseni huomaan nimittäin miesasialiikettä vaivaavan saman syövän, josta olen vuosien mittaan moittinut naisliikettä.

Sekä nais- että miesliikkeessä aivan keskeisenä moottorina on toimijoiden omat kokemukset sukupuolisyrjinnästä.
Meillä Miesten tasa-arvo ry:ssä toiminta ei perustu juuri ollenkaan omiin kokemuksiin, vaan sukupuolitettuihin tilastoihin naisten ja miesten asemista yhteiskunnassa. Tilastot osoittavat, että miesten asema on monilla elämänalueilla naisten asemaa huonompi.
Samaan aikaan molemmissa on kuitenkin tendenssi, joka pyrkii vastakkaisen sukupuolen kokemuksen vähättelyyn. Miesliikkeessä käytetään valtavasti energiaa sen osoittamiseen, ettei raiskauksia oikeastaan tapahdu kovin paljoa ja naiset tekevät rikosilmoituksia lähinnä pahuuttaan.
Missä on se miesliike, jossa noin tapahtuu? Meillä Miesten tasa-arvo ry:ssä tuohon ei ole käytetty yhtään energiaa.

Globaalimmin tarkastellen on toki totta, että miesliikkeessä pyritään kumoamaan virheellisiä väitteitä raiskauksista. Väärät raiskausilmoitukset ovat toki miehille arkipäivää.
On surullista, että miesasialiikkeen ja naisasialiikkeen on niin vaikea tavoitella tasa-arvoa yhdessä.

On harhaanjohtavaa puhua nais- ja miesliikkeestä jotenkin yhdenveroisina toimijoina. Naisliike toimii valtiofeminisminä, jossa valtio on taannut sille valtavat taloudelliset tuet ja feministinen ideologia on kiinteä osa suomalaista hallintoa. Miesliikkeellä Suomessa ei sitä vastoin ole juuri mitään mahdollisuuksia saada ääntään kuuluville tasa-arvopolitiikassa eikä taloudellista tukea ole olemassa.

Tasa-arvoa on vaikea tavoitella yhdessä, kun hegemonisesti valtaa hallitsevat feministit eivät anna miesliikkeelle mahdollisuuksia saada ääntään kuuluville.

Ruokatreffit

Woman Tells AP: 'The recession is almost becoming an excuse' for men not buying women dinner on dates

Unemployed men struggle in dating game
"To speak plainly, chicks don't dig a broke guy," said the Dallas resident, now a part-time consultant.

What the Hell is Wrong with the Willing Beta?

aroundherfinger.com:
For example, instead of asking him to take out the trash, sneak up behind him, kiss on his ear and tell him to take out the trash in a soft, sexy whisper. He will absolutely love this!

Remember that this does not have to result in any more physical sex than the woman desires. However, the woman needs to be recognize that her husband’s desire to have physical sex will be higher than ever. She should not make the mistake of ignoring this reality; she should overtly acknowledge it. As was said before but bears repeating, most submissive men are very happy to be denied release (within reason) if their wives make it clear that they are consciously exerting their control over their husbands. Wives can simply tell him that they like having him remain aroused as he’s easier to control. They can tell him he hasn’t yet earned sex yet.

perjantaina, kesäkuuta 05, 2009

Missä keskustellaan tasa-arvosta?

Kommenttiosastolta poimittua:
Onko ollut suunnitelmia perustaa tasa-arvokeskustelua varten moderoitua foorumia, jossa olisi jonkinlaiset säännöt? Tällaisen ylläpito vaatii tietysti aikaa (joko omaa tai vapaaehtoisten) päätellen tämän blogin kommentoinnin vilkkaudesta (ei välttämättä kommentoijien määrästä). Aiheeseen liittyvien keskustelujen tunnepitoisuudesta johtuen saattaisi tosin olla myös aika raskasta hommaa...

Lähinnä sitä mietin, että näissä kommenteissa on hirvittävästi toistoa ja keskusteluun mitenkään liittymättömiä puheenvuoroja. Miesten tasa-arvoyhdistyksen foorumilla ei ole sääntöjä (paitsi yhdistyksen vastuuvapauslauseke) ja esim. tämän palstan kommenttiosastoa seuranneelle tulee sellainen olo, että keskustelu, saati sitten eri mieltä oleminen, on lähinnä itsensä kiusaamista (vähintään ellei henk. koht. loukkauksia ja vastaavia moderoida).

Lisäksi perusasioiden hallinnassa ja käsitteiden rajaamisessa on isoja ongelmia (koskee nettikeskustelua aina ja voi olla, ettei se ylipäänsä sovi minulle).

Tällä hetkellähän keskustelua tasa-arvosta ja feminismistä ei käydä oikeastaan missään. Aikaisemmin keskustelua käytiin jossain määrin vuonna 2006 lakkautetulla Man-sähköpostilistalla. Esim. Jouni Varangan gradu aiheesta.

Sittemmin keskustelua käytiin naistutkimuslistalla ja Miessakkien keskustelupalstalla, joissa molemmissa keskustelu on tällä hetkellä kielletty. Miessakkien palstalla keskustelu käytiin tosin useimmiten muutamien henkilöiden välillä. Miesten tasa-arvo foorumi on perustettu lopetetun Miessakkien foorumin tilalla. Foorumia ei tosiaan ole moderoitu millään lailla, paitsi muutama ulkomainen spämmi on poistettu. Foorumilla ei ole ollut pitkään aikaan juurikaan keskustelua, eli ei siellä ole paljoa moderoitavaakaan.

Suomalaisessa nettikeskusteluissa ei taida olla yhtään feminististä sivustoa, joka pyrkisi aktiiviseen keskusteluun tasa-arvosta tai feminismistä. Kaikista feministiblogeista on vuosien varrella kommenttilaatikot hävinneet nopeasti. Oikeastaan tämä blogi on ainoita paikkoja, jossa on joskus jonkinlaista keskustelua tasa-arvosta jäljellä.

Miksi tasa-arvokeskustelua ei sitten ole? Siihen voi antaa kaksi syytä.

1. Feministit ovat ovat poikkeuksellisen herkkänahkainen porukka, minkä on voinut havaita jokainen naistutkimuslistaa seurannut. Jokaista naistutkimuslistan tasa-arvokeskustelua on seurannut feministien itkukuoro ja uhkaukset lähteä listalta. Jokainen tasa-arvokeskustelu on muuttunut metakeskusteluksi siitä, miten pitäisi keskustella oikein. Feministit suostuvat keskustelemaan vain omalla tavallaan - kaikki muu on hirveää loukkausta, eivätkä he kestä sellaista.

2. Osa netin miesaktivisteista ovat aggressiivisia ja hakevat pikemmin konfliktia kuin rauhallista jutustelua. Miesaktivistit ovat väsyneet toistuviin väitteisiin "naisen euro on 80-senttiä" ja mitä vähemmän feministit perustelevat puheitaan, sitä aggressiivisemmaksi miesaktivistit käyvät. Aggressiivisia miesaktivisteja ei tarvita kuin muutama ja he hallitsevat nettikeskusteluita, koska niin nettikeskustelut toimivat. Se säikäyttää naiset pois muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

Feminist Critics -blogi on yrittänyt ratkaista ongelman kahdella eri keskusteluketjulla seuraavasti:
We’re trying something different and creating two different comment threads for many posts: a “No Hostility” (NoH) thread where there are some additional rules and tighter moderation to keep people (particularly newcomers and feminists) from feeling overwhelmed or disrespected, and a second “Regular Parallel” (RP) thread where the normal rules apply. Some of the more negative commenters aren’t allowed to post in the NoH threads at all.

Maltillinen moderoitu keskustelu on luultavasti sitä, mitä enemmistö tasa-arvosta kiinnostuneita kaipaisi. En tiedä pitäisikö tätä palstaa edes linkittää, koska lopputuloksenhan me kaikki arvaamme.

Nuori vaimo pidentää ikää

Danish Study: Lesbians’ Kids have a Stronger Psyche
An additional explanation delivers psychiatrist Per Hove Thomsen, “A lot of other parents have challenges having children, but children with lesbian mothers face particular challenges.” […] “The women have had to make an extra effort to get pregnant, and that could have an effect on the child.” My translation? It just feels good to know one’s parents really, REALLY wanted you.

But for me, a percentage difference of three isn’t outstanding enough for a headline like “Mental illness is less likely for lesbians’ kids,” but a sign that the raising of kids for same- or different-sex parents is pretty much equal.

How Feminism Hurts Women

Akuliinan manifesti 1.Kesähäät ja miten niitä sabotoidaan

Men told secret to a longer life is marrying a younger woman, but wives with toyboy husbands are MORE likely to die early
Males who marry younger women are more likely to live longer, according to the biggest ever study of population statistics.

The study found that if a man marries a woman who is between 15 and 17 years their junior then his chances of dying at an early age is cut by a fifth.

Even those who tied the knot with a woman seven to nine years younger were 11 per cent more likely to live longer.

And it's not good news for the older woman with a toyboy either as the results suggest wives with husbands older or younger by between seven and nine years increase their chances of dying early by 20 per cent.

This rises to 30 per cent if the age difference is close to 15 and 17 years.

torstaina, kesäkuuta 04, 2009

Onko miesliike oikeistolainen?

Kommenttiosastolla on ollut keskustelua miesliikkeen oikeistolaisuudesta. Tässä vastaukseni seuraavaan väitteeseen:
"Aika jännä juttu muuten, miten miesliike on saanut koottua riveihinsä kaikkein äärioikeistolaisimmat miehet, ja eniten seksuaalisia ja etnisiä vähemmistöjä vihaavat. Ilmeisesti tämä johtuu siitä, että liikkeellä ei ole omaa agendaa, liike ei ole minkään asian puolesta vaan jotakin (feminismiä) vastaan."

Miesten tasa-arvo ry:n FAQ
Oletteko antifeministinen yhdistys?

Emme ole. Suhtaudumme positiivisesti myös naisten tasa-arvon edistämiseen. Mielestämme feminismillä on kuitenkin ollut liian hegemoninen valta-asema tasa-arvopolitiikassa. Se on johtanut tilanteeseen, jossa miesten ongelmat ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Mikä on yhdistyksen kanta seksuaalivähemmistöihin ja maahanmuuttajamiehiin?

Yhdistyksemme on myötämielinen noiden miesryhmien ongelmien ratkaisemiselle. Saattaakin olla, että tulevaisuudessa yhdistykseemme perustetaan alajaostoja vähemmistöryhmille. Toistaiseksi painopiste on kuitenkin ollut koko ryhmän ”miehet” ongelmien esille nostamisessa.

Oletteko konservatiivisia tai taantumuksellisia?


Emme ole.

Oletteko poliittisesti sitoutuneita?


Emme ole.

Miesten tasa-arvo ry:n ohjelma rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että hyvinvointivaltion tasa-arvoresursseja suunnataan miesten auttamiseksi. Yleensä piintyneet oikeistolaiset pitävät tuollaista miesten auttamista tasa-arvopolitiikan avulla vähintäänkin omituisena, ellei jopa naurettavana. Aktiivisen tasa-arvopolitiikan hyväksyminen on sinällään hyvin vasemmistolainen ajatus.

Konservatiivit ovat yleensä tai aina anti-feministisiä. He pitävät sukupuolirooleja hyvänä asiana, kun taas feministit ja Miesten tasa-arvo ry pitää niitä epätasa-arvoa ylläpitävänä asiana. En pidä konservatiiveja "miesliikkeenä" siinä mielessä, että he edistäisivät miesten asemaa. Pikemmin he ylläpitävät miesten velvollisuuksia, kuten mieselättäjyyttä ja asevelvollisuutta. Suuri osa naisista on myös konservatiiveja. Anti-feminismi sinällään ei välttämättä edistä miesten asiaa.

Häpeäpuu

Nuorukaisten kehot pantiin häpeäpuuhun
Viranomaisten kesken on syntynyt suorastaan kisa siitä, kuka lyttää nuorten miesten kunnon kovimmin.

Nuorten naisten painon arvostelu tulkittaisiin heti syömishäiriöiden lietsomiseksi tai sovinismiksi.

Taantuma iski Amsterdamiin - seksipalveluita polkuhinnalla

You've got what you want, girls. Stop whining: Has feminism made women unhappy?(well THIS certainly will)
One of these days, women really ought to make up their minds about what it is exactly they want. Then they could do us all a big favour by stating, unequivocally, what they have decided it is they want. And then they could cover themselves with glory by sticking to what they say.

Seksittömyys tapetilla

keskiviikkona, kesäkuuta 03, 2009

Häiritsevä tuijottelu

Poliisikoulutuksen seksuaalinen häirintä tarkkailussa
Naiset olivat kohdanneet häirintää useammin kuin miehet. Esimerkiksi häiritsevän tuijottelun kohteeksi oli joutunut lähes joka viides kyselyyn vastanneista naisista.

Lola Wallinkoski: Ahdistelijoille litsari poskelle

Käsikynkkää

Freddy Van Wonterghem:
Johanna Korhonen: suosittelisitko omille lapsillesi prostituoidun ammattia?

Vastaus: Klassinen kysymys, en tietenkään, on paljon muutakin mikä ei toivoisi lapsilleen, esimerkiksi lesbous tai homous joskus vain käy niin, minä en siitä huolimatta hylkäsin jälkikasvuni vaikka niin kävisi.

Liian kiltti

Nainen antoi perättömän ilmoituksen: Joukkoraiskauksesta sepittäneelle ehdotonta

Vammaisen psykologisista ja seksuaalisista tarpeista

Liian kilttikö?

Vihreät ja kommunistit ovat tuoreen tutkimuksen mukaan suurissa poliittisissa kysymyksissä miltei identtisiä puolueryhmiä.

tiistaina, kesäkuuta 02, 2009

Matematiikkaa

Tyttöjä lellitään matematiikassa, poikia äidinkielessä

Tasa-arvo vaikuttaa tyttöjen pärjäämiseen matematiikassa

Lasse Lehtinen haluaa Palloliiton johtoon naisen

Johanna Korhonen ja Pekka Siikala – tekopyhyyden huippusuorittajat

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto STM:n selontekoon hallituksen tasa-arvopolitiikasta

Elämää markkina-arvon huipulla

Kaikki on miesten syytä!
Nainen kertoi oman tarinansa: kuinka hän oli teinityttönä ollut mielestään hirvittävän ruma (tyypillinen teinityttötunne). Sitten suunnilleen 17-18 vuoden iässä olivat yhtäkkiä miesten päät alkaneet kääntyä, kun hän kulki ohitse. Huutelua, kohteliaisuuksia, suitsutusta... Kaikkea sitä, mitä seuraa, kun rumasta ankanpoikasesta on yhtäkkiä sukeutunut kaunis joutsen. Huomiota satoi kaikenlaisilta miehiltä, niin nuorilta kuin vanhemmiltakin. Huomion keskipisteenä hänen itsetuntonsa kasvoi ja hän alkoi uskoa olevansa kaunis. Ja vielä enemmän, hän alkoi uskoa olevansa erityisen kaunis ja tavoiteltava kaikkien naisten joukossa, koska huomiota tuli jatkuvasti niin monenlaisilta miehiltä, jopa runsaasti vanhemmilta. En muista enää yksityiskohtia, joita hän kertoi seurustelusuhteistaan 20-30 ikävuosien välillä. Joka tapauksessa nainen myönsi päättäneensä suhteet siihen, että hänellä oli aina tunne, että hän kyllä ansaitsisi parempaa. Että hän saisi varmasti paremmankin miehen.

Sitten totuus oli valjennut niinkin myöhään kuin kolmissakymmenissä: ei hänessä ollut mitään sen erikoisempaa kuin nuoruus. Ja se oli auttamatta ohitse. Huomiota oli satanut vuosien 18-25 välillä, mutta sen jälkeen suunta oli ollut koko ajan alaspäin. Enää pitkään aikaan ei ollut kukaan mies viheltänyt perään.

Kenellekään markkina-arvoteoriaa tuntevalle tämä ei varmasti tule minkäänlaisena yllätyksenä. Mutta ko. naiselle se oli tekstistä päätellen ollut kova kolaus.

Epävarma teinityttö olin joskus itsekin. Muistan kyllä sen ajan, kun perään viheltely ja lähestymisyritykset alkoivat. Ja olihan se hivelevää, erityisesti jos huomio tuli muutamaa vuotta minua vanhemmilta pojilta / miehiltä. Epäilemättä kuvittelin aivan liikoja ulkonäöstäni tuolloin. Vaikeahan on olla uskomatta sellaista, mitä ympäristö koko ajan sinulle kertoo -- tämä pätee niin hyvässä kuin pahassakin.

Mutta muistan myös ajatelleeni, että tuolla tavoinhan miehet käyttäytyvät. Yritin palauttaa itseäni välillä maan pinnalle muistuttelemalla itselleni, että kyseessä ei ollut niinkään minuun yksilönä kohdistuva käytös, vaan tyypillinen miesten käytös nuorta naista kohtaan.

Ohjeita miehille

Mitä nainen oikein haluaa?

Mitä tarkoititte raiskauspuheella, Jutta Zilliacus?

Burka päälle, tytöt!

Hän on Suomen seksikkäin meppiehdokas

maanantaina, kesäkuuta 01, 2009

Missä suvaitsevaisuus, Johanna?

Missä on suvaitsevaisuus ja vapaamielisyys nyt, Johanna?
On todellinen paradoksi, että julkilesbo Korhonen on nyt EU politiikassaan ottanut asiakseen rajoittaa pääasiassa heteroseksuaalien oikeutta toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

Korhonenhan tuli aikoinaan tunnetuksi siitä, että ei seksuaalisesta suuntautumisestaan johtuen kelvannut päätoimittajaksi ahdasmieliseen Lapin Kansaan. missä on suvaitsevaisuus ja vapaamielisyys nyt, Johanna?

Ei mene Keskustalla kovin vahvasti, kun pitää nostaa ehdokaslistoille henkilö, jonka pääteemana on ajaa oman seksuaalivähemmistönsä asiaa ja samalla rajoittaa muiden oikeuksia tällä hyvinkin yksityisellä elämänalueella.

Bordellikäynneistään kertonut euroehdokas: ”Missä suvaitsevaisuutesi, Johanna Korhonen?”

Lisäys: Näin Johanna Korhonen vastaa bordellikohuun
- Mitä heteroseksuaalien oikeuksiin tulee, Wonterghem on onneksi tulkinnut minut väärin: pyrin nimenomaan siihen, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton oikeus omaan kehoonsa. Prostituoidulta tämä puuttuu, ja samalla häneltä puuttuu oikeus oman seksuaalisuutensa: kun hän joutuu sen myymään, hänen on vaikea saada sitä takaisin itselleen. Tavallisesti prostituoidun oma seksuaalisuus kärsii ammatista kovasti, kertoo Korhonen Uudelle Suomelle.

Korhonen kysyy vuorostaan Wonterghemilta, suosittelisiko hän omille lapsilleen prostituoidun ammattia.

- Jos prostituutiossa on kyse ns. normaalista työstä, olisiko hänestä hyvä ajatus, että esimerkiksi hänen oma vaimonsa harjoittaisi tätä elinkeinoa? Korhonen kysyy.

Yllätys: Nainen on nyt onnettomampi kuin 1950-luvulla

Zilliacus: Vähäpukeiset naiset antavat väärän signaalin