tiistaina, huhtikuuta 29, 2008

Strateginen lähestymistapa miesten ongelmiin

Uusintana poimintoja Sosiaali- ja terveysministeriön on tuottamasta (2006) dokumenttista Miehet ja tasa-arvopolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen kuvaa esipuheessa dokumentin sisällölle asetettuja tavoitteita seuraavasti (korostukset alkuperäisiä):
Asiakirja pyrkii vastaamaan erityisesti kolmeen kysymykseen: mistä teemassa miehet ja tasa-arvo on kysymys, mitkä ovat keskeisimmät miehiin ja tasa-arvoon liittyvät haasteet ja minkälainen strateginen lähestymistapa olisi paras näihin haasteisiin vastaamiseen. (STM 2006, 9)
[– – naisten aseman parantaminen on tasa-arvopolitiikassa keskeisempi tavoite kuin miesten aseman parantaminen, jolloin huomion kiinnittäminen miehiin, esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden valmistelu, ei saa heikentää naisten asemaa.] (s.18–19)

[Miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivät vaikutuksiltaan saa huonontaa naisten asemaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon yleinen tilanne edellyttää, että kaikilla sukupuolten välistä tasa-arvoa lisäävillä toimenpiteillä on myönteinen tai neutraali vaikutus naisten asemaan.] (s. 62)

[Miesten parissa tehtävän työn (kuten väkivaltaa tehneiden miesten hoito-ohjelmat) resursointi ei saisi kilpailla samoista resursseista naisten parissa tehtävän työn kanssa (kuten naisten turvakodit).] (s. 61)

[Tämän asiakirjan näkökulmasta miesten huomioimisessa tasa-arvopolitiikassa on kolmenlaisia riskejä: sukupuolten välisen tasa-arvon kokonaistilanteen hämärtyminen,
kilpailuasetelman syntyminen miesten kokemiin ongelmiin ja naisten kokemiin ongelmiin puuttumisen välille miesten ja tasa-arvon suhteen käsitteleminen kapeasta ja yksipuolisesta näkökulmasta] (s. 39)

[– –kotitöiden nykyistä tasaisempi jakautuminen edellyttäisi miesten kotitöistä kantaman vastuun lisääntymistä.] (s. 28)
[Perheellisten, heteroseksuaalisissa parisuhteissa elävien naisten aseman työmarkkinoilla on katsottu parantuvan, jos heidän miehensä osallistuvat lastenhoitoon ja kotitöiden tekemiseen. Samalla miesten lastenhoitoon osallistumisen on katsottu parantavan miesten elämänlaatua. Miesten toiminnalla, tilanteilla ja valinnoilla on myös ns. heijastevaikutuksia naisten asemaan ja valinnanmahdollisuuksiin.] (s. 31)

[Tasa-arvon parantuminen mielletään usein enemmän tai vähemmän yhtäläiseksi naisten aseman parantumisen kanssa.] (s. 28)

[Miehet tarvitsevat tasa-arvoa, koska miehet hyötyvät tasa-arvosta. Miesten tasa-arvosta saaman hyödyn voi jakaa kolmeen osaan – –:
1) Naisten aseman parantumisesta miehille koituva hyöty
2) Naisten aseman parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tuoma hyöty miehille
3) Erityiset toimet miesten aseman parantamiseksi.] (s. 28)

[Vastaavasti, miesten kokemia ongelmia on hyvä pyrkiä ratkaisemaan niin, että ne hyödyttävät myös naisia.] (s. 62)

Linkkejä

Heterosexual men can't catch a break from the media. When they're aggressors, they're condemned. When they're victims, they're ignored.

FOXSexpert: The Top 10 Sex Mistakes That Men Make


Was woman raped on telephone?

Nora Ephron ja Who do white men hate more, blacks or women?

maanantaina, huhtikuuta 28, 2008

Miesten ongelmien listasta

Seuraavat lainaukset ovat peräisin miesten ongelmia käsittelevän listani johdannosta. Onko lukijoilla huomauttamista listan lähestymistavasta miesten ongelmiin?

Lista miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista:
Tämä lista on osa miehiä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevää väitöstutkimustani. Listassa pyritään esittämään kattava selvitys miesten potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Miesten potentiaalisella tasa-arvo-ongelmalla tarkoitetaan (tutkittua tai esitettyä) miesten huonompaa asemaa (tilastollisesti tarkastellen) jollakin elämänalueella (naisten asemaan verrattuna). Nimenä listalle olisi voinut myös olla ”Lista miesten huonommasta asemasta eri elämänalueilla”. Miesten huonompi asema voi pitää sisällään seuraavan kaltaisia asioita: (a) Miehillä on sellaisia ongelmia, joita naisilla on vähemmän (esim. syrjäytyminen; itsemurhat). (b) Miehillä on sellaisia velvollisuuksia, joita naisilla ei ole (esim. asevelvollisuus). (c) Miehillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, joita naisilla on (esim. huonompi mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lapsia; huonompi mahdollisuus työllistyä joihinkin ammatteihin). (d) Miehille asetetaan sellaisia odotuksia, joita naisille ei aseteta (maskuliininen rooliodotus). (e) Miehiin kohdistuu suoraa, epäsuoraa tai rakenteellista syrjintää (esim. miesasiakkaiden syrjintä sosiaalityössä).

Miesten ongelmia ja tasa-arvoa voidaan tarkastella ainakin neljästä kysymyksestä käsin:

1. Mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla?
2. Mistä miesten ongelmat johtuvat?
3. Mitkä miesten ongelmat pitäisi tulkita tasa-arvo-ongelmiksi?
4. Miten miesten ongelmia voidaan vähentää?

Tässä listassa pyritään vastaamaan vain ensimmäiseen kysymykseen: mitä ongelmia miehillä on eri elämänalueilla (tilastollisesti tarkastellen ja naisiin verrattuna)? Muut näkökulmat miesten ongelmiin jäävät tämän listan tarkastelun ulkopuolelle.

Tasa-arvo-ongelmiksi valikoituvat sellaiset miesten potentiaaliset tasa-arvo-ongelmat, jotka virallisia tasa-arvodiskursseja tuottavat symbolisen vallan haltijat (esim. TANE, STM) tulkitsevat tasa-arvo-ongelmiksi. Tuollaisessa määrittelyssä "tasa-arvo-ongelma" ymmärretään sosiaalisesti konstruoiduksi käsitteeksi. Ensin on oltava väite miesten huonommasta asemasta jollakin elämänalueella (potentiaalinen tasa-arvo-ongelma). Sitten väite pitää tulkita tasa-arvo-ongelmaksi. Esimerkiksi asevelvollisuus, miesten lyhyempi elinikä tai naisenemmistö korkeakouluissa eivät automaattisesti ole tasa-arvo-ongelmia, mutta ne voivat tulla tasa-arvo-ongelmiksi, jos ne sisällytetään osaksi tasa-arvopolitiikkaa.

lauantaina, huhtikuuta 26, 2008

Kuka puolustaa miesten intressejä?

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi kirjoittaa viimeisimmän "Urho"-lehden (jäsentiedote) pääkirjoituksessa aiheesta seuraavasti:
Miessakit ry:n keskustelufoorumi internetissä on suljettu ajalle 1.4.–31.8.2008. Sulkeminen johtui siitä, että foorumi ei nykymuotoisena innostanut mukaan uusia keskustelijoita ja kirjoittelu oli tyrehtynyt vain muutaman miehen väliseksi ajatusten vaihdoksi. Saimme myös merkittävästi palautetta, jonka mukaan foorumissa käytäviin keskusteluihin osallistuminen ei innostanut toistuvien asiattomuuksien vuoksi. Ja lisäksi, järjestömme sielua peilattiin ulkopuolisten tahojen toimesta turhan usein vain keskustelufoorumin sisältöjen kautta. Ei siis osattu tai tarkoitusperäisesti haluttu erottaa keskustelijoiden mielipiteitä yhdistyksen agendasta. Niin tai näin, foorumin sisältö aiheutti liikaa hallaa toiminnallemme.

Järjestömme sisällä on syvennettävä keskustelua siitä, miten ja millä foorumeilla jatkamme yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaamme erityisesti tasa-arvopolitiikan osalta. Itse painin tällä hetkellä vähintään kahden vaiheilla. Toisaalta on tärkeätä varmistaa, että vuosikausia rakentamamme mieserityinen asiantuntija- ja kansalaistoiminta ei leimaudu tasa-arvopoliittisen argumentoinnin vuoksi. Ja toisaalta on vaikea hyväksyä sitä, miten miehiä kohdellaan nykyisessä valtiojohtoisessa tasa-arvotyössä. Olen kuitenkin kallistumassa sille kannalle, että määrätietoinen asiantuntijuuttamme syventävä miestyö on juuri tällä hetkellä tärkeämpi osa-alue siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnallinen tasa- arvopolitiikka on sielullisesti niin haavoittunutta. Oma näkemykseni on, että maassamme ei ole nyky-yhteiskunnan tarpeita tiedostavaa tasa-arvotyöinstanssia ja sellaisen rakentaminen (jos tasa-arvopoliittista työtä jatkamme)tulisikin olla ensisijainen vaikuttamistavoitteemme.

Järjestöllä ei ole eikä voi olla omaa kantaa mihinkään yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen, jollei hallituksessa ole erityisestä syystä nimenomaisesti toisin päätetty. Tässä on syytä olla erityisen varovainen, jotta järjestö ei leimaudu miesten intressijärjestöksi, mikä saattaisi olennaisesti vaikeuttaa sen työtä. Sen sijaan järjestön tavoitteiden ja toiminnan esittely on kaikissa tarjoutuvissa yhteyksissä tervetullutta. Tämän ajatuksen mukaisesti emme ole toimineet, vaikkakin voidaan todeta, että varsinaiset yhdistyksen lausunnot olemme aina vahvistaneet hallituksessa. Järjestömme on kuitenkin erityisesti julkishallinnollisissa piireissä leimautunut taistelunhaluiseksi miesten etujärjestöksi – osin toki siitä syystä, että agendaamme ei ajatuksella ole syvennytty.
Miessakit ry:n visiosta, missiosta ja keskeisistä toimintamuodoista:
Miessakit ry:n tarkoituksena ei siis ole ajaa jäsenkuntansa eli miesten etuja eikä se siten ole intressijärjestö kuten valtaosa nykyisistä järjestöistä. Tyypillisiä intressijärjestöjä ovat työmarkkinaorganisaatiot, mutta niihin kuuluvat myös esimerkiksi erilaiset vammais- ja potilas- tai sairausalajärjestöt, opiskelijajärjestöt sekä eläkeläisjärjestöt. Eron korostaminen tähän järjestöryhmään nähden on erityisen tärkeää, koska tällä laajalla alueella syntyneet asenteet muodostuvat helposti uutta järjestöä kahlehtiviksi. Tulevaisuuden mieskulttuuri voi rakentua vain eheyttävälle vuorovaikutukselle naisten kanssa, ei minkäänlaiselle vastakohtaisuudelle tai kilpaileville intresseille.
Naisjärjestöt ovat naisten intressijärjestöjä. Mikä järjestö puolustaa miesten intressejä tasa-arvopolitiikassa? Miten "eheytyvällä vuorovaikutuksella naisten kanssa" kyetään poistamaan miesten ongelmia koulutuksessa, asevelvollisuudessa, huoltajuuskysymyksissä, kurjalistossa tai eliniässä? Tarkoittaako "eron korostaminen miesten intressejä ajaviin järjestöihin" käytännössä sitä, että rahoittavan tahon "kahlehtiva asenne" muodostuu järjestön toiminnan esteeksi, jos miesten intresseistä aletaan pitämään ääntä? Millaisen tasa-arvojärjestön miehet tarvitsisivat?

perjantaina, huhtikuuta 25, 2008

Uhrit esiin

Stripteasella tahkotaan rahaa verottajalta piilossa:
Helsingin Sanomat havaitsi, miten kaksi naista putsasi huolellisesti yhden erittäin vahvasti päihtyneen miehen usean tunnin operaatiossa.

Välillä mies huusi, ettei hänellä ole enää rahaa. Naiset saattelivat selästä tukien miehen ulko-ovelle ja kehottivat käymään pankkiautomaatilla. Mies palasi rahaa taskussaan. Sama toistui muutamia kertoja. Ennen valomerkkiä pöytään kannettiin 150 euron kuohuviinipullo. Valomerkin jälkeen naiset saattelivat miehen privaattitiloihin.

Ravintolan omistajan mielestä mitään luvatonta ei tapahtunut.

"Mitä putsaamista sellainen muka on, jos mies ostaa naisille samppanjaa. Kukaan ei ole häntä pakottanut."
Keväiset minihameet sekoittavat julkkismiestenkin päät.

Sukupuolikeskustelun tila Suomessa

Naistukimuslistalla keskustelu kiellettiin kokonaan, Missakkien keskustelupalsta meni ilman mitään ilmoitusta tauolle: Miessakit ry:n keskustelufoorumia uusitaan. Avataan jälleen 1.9.2008. Se on ongelmallista tutkimuksenkin kannalta, koska tuonne palstalle on arkistoitu suuri osa miehiä ja tasa-arvoa käsittelevästä aineistosta. Osaako joku kertoa, mitä Miesakkien keskustelupalstalle tapahtui ja kuka se sulki?

torstaina, huhtikuuta 24, 2008

Terveellinen harrastus

Rosa Meriläinen:
Poliittisesti korrekti minäni kaipaa reilun kaupan pornoa. Sellaista on vaikea löytää ainakaan kansainvälisiltä markkinoilta.

Ehdottomasti tylsimpiä ovat kuitenkin pornonvastustajien maalailut siitä, millaista olisi oikeasti hyvä erotiikka. Sellaisesta tyhjän hiplaamisesta ja tuijottelusta ei kyllä kukaan kostu mitään.
Why men like to gaze on the female form:
Men find photos of the opposite sex much more "rewarding" than women, new research claims today.

According to the study men take the same pleasure out of looking at an attractive female form as they do from having a curry or making money whereas women do not take any significant reward from looking at pictures of men.

Heteronormatiivisuus vähentää väkivaltaa

Gays, lesbians, and bisexuals experience higher levels of spousal violence:
When looking specifically at those who identified themselves as being gay, lesbian or bisexual, it was found that these individuals experienced higher rates of spousal violence compared to heterosexuals. Fifteen percent3 of gays or lesbians and 28% of bisexuals reported being victims of spousal abuse in comparison to 7% of heterosexuals. These findings are consistent with previous research (Cameron, 2003).
Steve Moxon: Have Women Been 'Oppressed' Historically?

keskiviikkona, huhtikuuta 23, 2008

Parinvalintarasismi

Viivi Avellán, voisitko ystävällisesti tukkia suusi?
Sen sijaan haluaisin ihan yleisesti pohtia, että millähän tasolla suomalaisten suvaitsevaisuus makaa - tai röhnöttää - kun toimittajaksikin itseään tituleeraava suomalainen nainen voi tuosta vaan julkisuudessa heittää ihailevansa arjalaista meininkiä ja sitten selittelee tällä tarkoittaneensa vain sitä, etteivät häneen mitkään mokkakikkelit uppoa.

Tuollaisten lauseitten jälkeen ei ainakaan Yhdysvalloissa tai Britanniassa olisi kyseisellä henkilöllä enää mitään asiaa julkisluontoisiin töihinsä. Sen verran tyylipuhtaasta rasismista kun on kyse.

- Toisaalta, olisi Viivi rasistiksi leimautunut vaikka olisi sanonut kiltisti vain tykkäävänsä perinteisistä kotimaisista miehistä enemmän, kuin maahanmuuttajista.
Millainen pääministerin naisystävän pitää olla?
Pääministerin ex-vaimo Merja Vanhanen antaa vinkkinsä pääministerin uudelle naisystävälle Sirkka Mertalalle.

Merjan mukaan pääministerin puolison on syytä olla topakka, täyspäinen ja itsenäinen ja pitää jalkansa maan pinnalla. Lisäksi kannattaa tajuta, että on asemassa, johon harva pääsee - siitä on siis myös lupa nauttia.

- Naisystävän on oltava pääministerin tasoinen, ei mikään ikuinen teinityttö. Mertala on upea ilmestys!
Millainen parinvalintarasismi on sallittua?

Tytöt ovat empaattisia

Why women don't want top jobs, by a feminist:
A new book by Canadian academic Susan Pinker, called The Sexual Paradox, has forced me to have a rethink- - and a radical one at that.

In her intelligent, thoughtful and profoundly important work, Pinker takes us through the facts: tests of 15-year-olds in 30 European countries show girls far outstripping boys in reading, writing and maths.

Girls' early academic achievements have become so markedly better than their male counterparts that a 2006 economics study showed universities practising affirmative action for men.

As a pinker makes clear, it is not a problem with brains or ability that continues to keep women out of the boardroom.

"If you were to predict the future on the basis of school achievement,"

Pinker writes, "the world would be a matriarchy."

And yet, of course, it is not.

Once women move on from school and into careers, men on average will soon overtake them, earning more money and running more shows.

In contrast, women are more likely to leave the workforce, usually to start a family, and to end up with lower pay and less authority if they go back to work.

Pinker is far too shrewd to discount the effects of sex discrimination or culture in affecting women's career choices.

But she thinks these forces play only a small part.

She quotes a female Ivy League law professor as saying: "I am very sceptical of the notion that society discourages talented women from becoming scientists.

"My experience, at least from the educational phase of my life, is that the very opposite is true."

No, if women aren't racing to the upper echelons of science, government and the corporate world despite decades of efforts to woo them, Pinker argues, then it must be because they are wired to resist the demands at the top of those fields.

Women, she says, care more about intrinsic rewards.

They have broader interests, they are more serviceoriented and are better at gauging the effect they have on others.

They are "wired for empathy".
Tutkimus: Valta miehistää naisia

tiistaina, huhtikuuta 22, 2008

Videoita

Naisten ja miesten hommat..Tasa-arvo!

Matti Nykänen haukkuu Tukiaisen.

Mc mane - Vitun Teinit With Lyrics

Hesari

Lastensuojelussa lapsi etusijalle
"Sairasta tai päihdeongelmaista vanhempaa ei tarvitse loputtomiin ymmärtää ja tukea."

Haluamme herättää keskustelua lapsen edunmukaisesta toiminnasta lastensuojeluun ja äitien mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyen.

Meillä on yhteensä 20 vuoden kokemus työskentelemisestä sosiaali- ja terveysalalla, lastensuojelu- kriisi- ja perhetyön parissa. Kummallakin on useita omia lapsia. Työskentelemme lastensuojelun erityispalveluita tuottavassa yrityksessä.

Nykyään puhutaan paljon naisten erityistarpeista päihdeongelmiin ja äitiyteen liittyen. Lastensuojelussa asiaa lähestytään usein äitien tukemisen näkökulmasta. Samaan aikaan sosiaalialalla keskustellaan kokonaisvaltaisesta perhe- ja verkostotyöstä, jossa tulisi huomioida kaikki perheen jäsenet.

Näyttää siltä, että lastensuojelun ja mielenterveystoimien "perhetyön" tarkoituksena on yksinomaan äidin tukeminen. Asiassa ollaan etenemässä jopa niin pitkälle, että vaikeasti ongelmaisia äitejä tuetaan lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Näin ei voi olla.

Isät on jätetty syrjään ja heitä kohdellaan lähtökohtaisesti äitiä heikompana tai kykenemättömämpänä vanhempana. Äitiys on vahva myytti, johon ei haluta edes lapsen edun sitä vaatiessa kajota.

Toinen myytti on se, että äidin etu olisi myös lapsen etu. Mielestämme hyvinvoiva äiti tukee lapsen kehitystä, mutta äidin hyvinvointia ei saisi luoda lapsen edun kustannuksella. Jos äiti voi pahoin eikä voi taata lapselle turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa kasvuympäristöä, on lapsen edun mukaista miettiä muita vaihtoehtoja. Äitiä tulisi vastuuttaa hoitamaan itsensä kuntoon. Äitiä on tuettava, mutta lasta on suojeltava.

Tutkimusten mukaan vanhemman psyykkinen sairastavuus lisää lapsen riskiä sairastua psyykkisesti jopa 70 prosenttia. Tiedetään myös, että 75 prosentilla lastenpsykiatrisista potilaista on psyykkisesti sairas vanhempi.

Pitkään on ollut tiedossa lapsen elinympäristön vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kenellekään ei voi olla epäselvää, millainen vaikutus vanhempien päihdeongelmalla on lapsen myöhempään elämään.

Mainituista seikoista huolimatta viranomaiset lähtevät poikkeuksetta tukemaan ongelmaisen äidin ja lapsen suhdetta sen sijaan, että mietittäisiin varteen otettavana vaihtoehtona lapsen hoidon ja kasvatuksen uskomista isälle tai edelleen muuhun ympäristöön, jossa edellä mainitut riskitekijät eivät toteudu.

Olemme kaikki saaneet kuulla erityisen surullisista tapauksista, joissa lasten äiti on päätynyt surmaamaan tai on yrittänyt surmata lapsensa. Huomiota on herättänyt lähes poikkeuksetta tapauksissa se, että lasten isä on pyrkinyt tuomaan esiin huoltaan lasten tilanteesta ja on yrittänyt hakea apua.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista valtaosa on naisia ja iso osa heistä on myös äitejä. Naiseus ja äitiys luovat yhteenkuuluvuutta. Tämä on arvokas asia, mutta vaarana on, että hoito- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset tulevat sairaan tai ongelmaisen ihmisen edessä harhaan johdetuiksi.

Jatkuva tukeminen tai ymmärtäminen ruokkivat sairaan ihmisen mielen maailmaa, jossa hän mielellään asettaa itsensä uhrin asemaan.

Uhrina ollessaan sairas äiti tulee vapautetuksi myös laiminlyönneistä. Hänet vapautetaan vastuusta, koska uhrina hän ei olisi voinutkaan muulla tavoin toimia.

Kuka tukee ja ymmärtää isää? Huomion pyöriessä äidin tukemisen ympärillä isä jää usein täysin ilman tukea ja ymmärrystä. Isä leimataan helposti pelkästään sairaan äidin kertoman perusteella yhteistyökyvyttömäksi ja osasyylliseksi äidin tilanteeseen.

Isät ovat tavalla tai toisella aiheuttaneet äidin ongelmat. Varsinkin siinä tapauksessa, että vanhemmat ovat eronneet, ja mukana saattaa olla uusperhekuvioitakin.

Isän oletetaan olevan äidin tukena – kriisityöntekijänä. Isän tulisi usein ilman tukea tai alan osaamista kyetä toimimaan tilanteessa, joka on alan ammattilaisillekin erittäin haasteellista.

Lasten asioita käsiteltäessä isää vastassa saattaa olla äidin lisäksi useita äitiä hoitavia henkilöitä. Käytännössä tämä tarkoittaa tilannetta, jossa läsnä on isän lisäksi useita naisia, jotka pohtivat asiaa äidin näkökulmasta. Lapsen etua saattaa ajaa sama viranomainen, joka vastaa myös äidin tukemisesta. Äidin tukija ei voi olla lapsen asioista päättävä viranomainen.

Äidin mielenterveys tai päihdeongelma koskettaa aina myös lasten isää. Näin huolimatta siitä, että vanhemmat ovat eronneet.

Ero ei ole tukitoimi. Isä tarvitsee tietoa, miten selvitä lapsen kasvatuksesta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen äidin kanssa. Miesprojektien saunaillat tai sählykerhot eivät riitä tukitoimiksi.

Lastensuojelun viranomaistyön lähtökohtana tulisi olla vain ja ainoastaan lapsen edunmukainen toiminta, huolimatta siitä, onko lapsen huolenpidon laiminlyöntien taustalla isä tai äiti.

Lastensuojelutyötä tulisi kehittää suuntaan, jossa vanhemmat ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia lapsensa huoltajia. Sairasta tai päihdeongelmaista vanhempaa ei tarvitse loputtomiin ymmärtää ja tukea. Myytti kaikkivoipaisesta, hyvästä äidistä tulee murtaa.

KAKSI LASTENSUOJELUN ERITYISTYÖNTEKIJÄÄ, MIES JA NAINEN
Naistutkimus rikkoo tietoisesti tieteenalojen rajoja
"Monitieteisen naistutkimuksen luonteeseen kuuluu, ettei ilmiöille etsitä olemuksellista lähtökohtaa."

Helsingin Sanomissa on viime kuukausien aikana julkaistu useampikin naistutkimusta käsittelevä kirjoitus. Usein kirjoittajat ovat puhuneet toistensa ohi.

Perinteiseen tieteenalakohtaiseen teoretisointiin tottuneiden on ilmeisen vaikea hahmottaa naistutkimuksen monitieteisyyttä eli tietoista tieteenalarajojen rikkomista. Tuskin mikään tutkimusala toimii niin laajalla metodologisten ja teoreettisten keskustelujen kentällä kuin naistutkimus.

Tämän vahvistaminen edellyttää resursseja, kuten Sara Heinämaa (HS 30. 3.) totesi, mutta myös muiden alojen halua orientoitua naistutkimuksen teoretisointien suuntaan.

Monitieteisen naistutkimuksen luonteeseen kuuluu, ettei ilmiöille etsitä olemuksellista lähtökohtaa. Yhtenäiseen teoriaan pakottamisen sijasta osoitetaan jatkuvaa uteliaisuutta ilmiöiden ja niiden tulkintojen ristiriitaisuuksia kohtaan.

Sukupuoli nähdään monitasoisena. Sitä ei voi analysoida yhden käsitteen varassa tai "vain" tasa-arvo- tai naiskysymyksenä. Sukupuolta tutkitaankin kulttuurina, arkisina käytäntöinä, esittämisen tapoina, identiteetteinä, puhetapoina, suhteina, merkityksinä ja normeina, performansseina, ruumiillisuuksina, joskus myös sukupuolirooleina tai naisten ja miesten (tyttöjen ja poikien) toimintana.

Se, ettei biologiaa oteta annettuna, pakottaa ajattelemaan radikaalisti toisin. Se ei ole helppoa, mutta tarjoaa innovatiivisen mahdollisuuden kyseenalaistaa ajatusrakenteita, jotka olemme vahvimmin omaksuneet. Tämä lienee tieteen keskeisimpiä tehtäviä.

Edellä kuvattu on tieteellisen ihmettelyn lähtökohta, ei lopputulos. Naistutkimuksessa ajatellaan, ettei sukupuoli ole lukkiintunut rakenne eikä biologian ja/tai sosialisaation tietynlainen seuraus. Sukupuoli ei myöskään ole ainoa identiteetin kannalta tärkeä tekijä.

Koska feminiinisiksi tai maskuliinisiksi mielletyt merkitykset ovat ristiriitaisia, voidaan niitä myös purkaa. Siksi naistutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös käytännöistä, jotka olisivat muutettavissa poliittisesti toimimalla toisin.

Naistutkimuksen tapa asettaa tutkimuskysymyksiä eroaa perinteisestä (luonnon)tieteellisestä tavasta. Sen sijaan, että asioita selitettäisiin sukupuolella (miessukupuoli syynä tekniseen kiinnostukseen) tai kiteytettäisiin yhdeksi ilmiöksi (esimerkiksi sukupuoliroolit), ollaan kiinnostuneita siitä, miten eri tavoin sukupuoli tehdään tärkeäksi ja milloin se häivytetään. Kysytään, kuinka sukupuolijakoa tuotetaan rakenteiden, symbolien ja kokemusten tasolla, ja mitä seurauksia tästä on.

Tämä kysymisen tapa ei eroa muusta tämän hetken humanistisesta tai yhteiskuntatieteellisestä nykytutkimuksesta. Myös niissä on kiinnostuttu ilmiöiden tuottamisesta, kun on havaittu yksinkertaisten selitysten riittämättömyys.

Naistutkimuksessa otetaan vakavasti tiedon ja vallan kytkeytyminen toisiinsa. Siksi kysytään, miten sukupuolen tuottaminen liittyy yhteiskunnalliseen valtaan ja arvostuksiin. Ketkä hyötyvät tietyistä sukupuolen itsestäänselvyyksistä? Millaista valtaa merkitykset tietyissä tilanteissa takaavat? Miten taloudellinen, kulttuurinen, symbolinen ja käytännöllinen valta ehdollistavat valintoja?

Valta eri muodoissaan on osa yhteiskunnallista toimintaa. Sitä ei kuitenkaan ymmärretä yksiulotteisena eikä edes pelkästään sukupuolittuneena. Sukupuolen saamat merkitykset leikkaavat myös etnisyyttä, sosioekonomista taustaa, vammaisuutta, seksuaalista suuntautuneisuutta ja alueellista paikallisuutta.

Käsite heteronormatiivisuus vaikuttaa olevan erityisen väärin ymmärretty. Esimerkiksi Pertti Tötön (HS 1. 4.) mukaan heteronormatiivisuuden kritiikki kertoo akateemisen naistutkimuksen joutumisesta "sukupuolivähemmistön panttivangiksi".

Heteronormatiivisuuden käsite ei kuitenkaan torju heteroseksuaalisuutta. Sen avulla analysoidaan niitä toiminta- ja ajattelutapoja, jotka rakenteellisina käytäntöinä tekevät vaikeaksi ajatella ihmisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

Kyse on tavoista, joilla taloudelliset ja moraaliset järjestykset rakentuvat kahden sukupuolen ja niiden välisen seksuaalisuuden sekä työnjaon normille. Tämä rajaa kaikkien mahdollisuuksia toteuttaa suhteellista vapauttaan esimerkiksi hoivasuhteiden määrittelyssä tai työelämän segregaation purkamisessa.

Naistutkimuksen lyhyt historia on kiihkeiden käsitteellisten keskustelujen ja sisäisen kritiikin värittämää. Lisäksi tutkimusta tehdään koko ajan erityyppisillä menetelmillä muihin tieteenaloihin ja useammanlaisiin sisältöalueisiin kytkeytyen. Siksi kuvitelma yhdestä yhtenäisestä naistutkimuksesta on harhaa.

Naistutkimuksen ansio on – kuten Annamari Vänskä (HS 16. 3.) ja Tuula Juvonen (HS 20. 3.) kirjoittavat – että sukupuoli on avattu tutkittavaksi. Sen myötä naistutkimus on tuonut tutkimuksellisesti keskusteltavaksi myös uusia, aiemmin tieteellisesti mielenkiinnottomina pidettyjä alueita.

PÄIVI NASKALI naistutkimuksen professori Lapin yliopisto,PÄIVI KORVAJÄRVI naistutkimuksen professori Tampereen yliopisto, SUVI RONKAINEN tutkimusmenetelmien professori Lapin yliopisto

perjantaina, huhtikuuta 18, 2008

Osto seis

Norja on tekemässä seksin ostosta rikollista:
Laki koskisi kaikkia seksinostajia Norjassa sekä ulkomailla seksiä ostavia norjalaisia. Lainrikkojaa odottaa sakot tai jopa kuuden kuukauden vankeus. Jos prostituoitu on alaikäinen, vankeutta voi tulla jopa kolme vuotta.

- Kiellon tavoitteena on muuttaa asenteita, vähentää kysyntää ja siten luoda ihmiskauppiaille pienemmät markkinat, oikeusministeri Storberget sanoi.

Lakiehdotus antaisi poliisille luvan käyttää ratsioita, turvakameroita ja salakuuntelua seksin ostajien nappaamiseksi.

Ota ruma mies

Kauniin naisen ja ruman miehen liitto kestää:
Naisen kannattaa suunnata katseensa itseensä rumempaan mieheen, mikäli aikoo nauttia onnellisesta parisuhteesta. Tuore tutkimus nimittäin väittää, että avioliitto onnistuu parhaiten, jos vaimo on paremman näköinen kuin mies.

– Jos mies on naista rumempi, hän kokee saavansa jotain enemmän kuin olisi ansainnut. Näin ollen hän tekee kovasti töitä voidakseen pitää kauniin vaimonsa. Jos taas mies on paremman näköinen kuin vaimo, saattaa ruoho tuntua paremmalta aidan takana, eikä mies jaksakaan enää niin hanakasti pitää yllä liittoaan.

In Edmonton, 97% of registered payors of child support are men.

torstaina, huhtikuuta 17, 2008

Suklaa ja vanhat ukot

Vanhan miehen veto:
Naisen on luonnollista olla papparais-ikäisen (Putin, 55) miehen kanssa, mutta vain jos mies on rikas ja/tai vaikutusvaltainen. Putinhan luonnollisesti on molempia.

Hassua on, että homman nimi on täysin sama niiden satojen peräkammarin poikien kanssa, jotka palaavat Thaimaan-matkalta kahta päätä lyhyemmän vaimon kera.

Miehen osalta kyse on statuksen (länsimaisuus + raha) kautta saavutetusta edusta. Naisen kannalta kyse on statuksen nostamisesta kotimaan tasolla rahakkaan pöljäkkeen avulla.

Kenties he oikeasti tykkäävät toisistaan? Jopa rakastavat?

No, se on helppo selvittää. Tarvitsee vain pudottaa miehen status naisen tasolle, niin saadaan tinkimätön valheenpaljastuskone. Jos nainen pysyy persaukisen miehensä rinnalla, niin kyseessä on tosirakkaus. Jos ei, niin...
Patukkaa himoitsevat naiset uusi tietoturvauhka

Naisten ilta: Suomalainen seksismi. Radio Suomessa torstaina 17.4 klo 18.03-20.00 Täällä
Kuunneltavissa netissä.

Oikeudet

The Wife's Bill of Rights.
We have the right to experience PMS in all its glory. Either give us our space or accept the consequences. We know it's unfair, but some of us just can't rein it in. You knew that before you married us. We may shout, cry, belittle, act irrationally. It lasts a few days each month, so please deal with it.
The Husband's Bill of Rights.
We have the right to have a few things of ours in the house. Everything we hold near and dear to us shouldn't all be in the garage.
The economics of the male pill.

keskiviikkona, huhtikuuta 16, 2008

Heippa keskinkertaisuuksille

Bill toughens law on visual sexual aggression against children in Maine:
Those who peer at children in public could find themselves on the wrong side of the law in Maine soon.

A bill that passed the House last month aims to strengthen the crime of visual sexual aggression against children
Single and happy: it's the freemales:
Women are increasingly rejecting a desperate, Bridget Jones-like search for a perfect partner, preferring instead to enjoy their single status and refusing to compromise by settling for 'Mr Mediocre.

maanantaina, huhtikuuta 14, 2008

Vanhasen tekstiviestit

Viestejä löytyy täältä.

Vanhasen tapaus vs. Kanerva Kommentti:
Kanerva kun kerran pistettiin pois, on oikeudenmukaista, että noudatetaan samoja kriteerejä myös Vanhasen kohdalla. Poliitikoilta on oikein vaatia korkeata moraalia, myös yksityiselämänsä järjestämisen suhteen. Sukupuoliasiat eivät toki välttämättä ole se kaikkein merkittävin ongelma, täällä Suomessa kun kaikki tuntuu olevan sallittua. Ehkäpä nyt alkaa jonkinlainen ryhtiliike?

Aloitteita, miehet!

Miksi suomalaiset miehet eivät tee aloitteita?

Miehet pettyivät.. Kokemuksia tapaamisista
Oon muutaman kerran tavannut miehen chatin kautta. Joka kerta oon pyrkinyt etukäteen antamaan mahdollisimman realistisen kuvan itsestäni ja joka kerta jutellessani alkuun esim. messengerissä/Skypessä miehen kanssa, hän on vaikuttanut tosi ihastuneelta ja vaikka olen jopa ottanut tavaksi sanoa, et katotaan nyt miten käy (koska en halua pettyä hirveästi), niin tunteet miehen puolella ovat olleet aika katossa. Sitten tapaamisen hetki. Olen ollut melko rentona, koska olen antanut kuvani, ollut itseni ja jutellut miehen kanssa tuntikaupalla, mutta joka kerta jokin on muuttunut tapaamisen jälkeen-joka kerta oon toivonut, että se muuttuisi vielä parempaan suuntaan, mutta oikeastaan joka kerta miesten kiinnostus on sammunut ikään kuin seinään, vaikka mielestäni hauskaa on ollut ja itse olen ollut kiinnostunut tapaamaan uudestaan.

Onko mahdollista, että se johtuu siitä, että mulla on 20 kg ylipainoa, en tiedä..en ole sitä ennen deittejä toitottanut, koska naivisti varmaan kuvittelin, että sisin ratkaisee ja naamakerroin on kuitenkin näytetty. Mutta nettijutut on siis alkanut niin, että jutellaan harva se päivä, yritän toppuutella vähän, mies ihastuksissaan ja ihanimmillaan, tavataan, on hauskaa viikonlopun ajan ja miehen puolelta kiinnostus lopahtaa totaalisesti sen jälkeen..hassu juttu.
A SOUTH Australian politician, a female one at that, suggests women should sign a contract before sex to combat false rape allegations.

Kuka koulua kaipaa.

perjantaina, huhtikuuta 11, 2008

Rosa

Rosa Meriläinen: Miesten ja naisten välisestä seksistä:
Kuulemma kulttuurissamme piilevä naisviha kumpuaa kahdesta perustavanlaatuisesta seksuaalielämän asiasta: mies ei voi koskaan olla varma siitä, että hän on lapsen isä. Eikä mies voi koskaan olla varma siitä, että hänellä seisoo.

Olen yrittänyt joskus ystävättäriltäni udella, miten he suhtautuvat yhden illan jutuissa miehiin, joiden pili paljastuu joko heikosti toimivaksi tai muutoin vaatimattomaksi. Tuloksena on usein päänraavintaa. Kiltisti ja asiallisestihan pitäisi asiaan suhtautua. Emmehän me naisetkaan halua, että naiseutemme perimmäisiä asioita ilkeästi arvostellaan ja vähätellään.

Miehistä voi olla vaikea hahmottaa, kuinka syvät haavat naisilla on siitä, etteivät he ole kyenneet vastaamaan ulkomainostelineiden asettamaan vartalohaasteeseen. Tisseistä ja pepusta on saatettu yläasteella kipakasti kiusata. Naisille on vielä vaikeampi hahmottaa, mitä miehelle voi tarkoittaa se, ettei oma suorituskyky yllä pornoelokuvien tarjoamaan orihaasteeseen.
Just like penguins and other primates, people trade sex for resources.

keskiviikkona, huhtikuuta 09, 2008

Liian menestyvä

Too successful for a mate?
Carolyn Kaufman, 33, has a doctorate in clinical psychology and teaches college in Columbus, Ohio. She is a perfect example of a woman who has everything except a date. "I have this crazy belief that I have the right to expect my potential partner to be at least as successful as I am, and to have as many things to offer as I do," she says.

No matter how enlightened most men claim they are, few are ready to pair up with a woman who is more successful, better paid and better educated -- not to mention better traveled, more connected and more socially savvy than they are.
Katiskaa.

Neitsytkoulu

4D: "Neitsyyden menettäminen merkitsee minulle astumista miehuuteen ja tunnetta siitä, että olen normaali ja kuten kaikki muutkin." Avoin ja herkkä dokumentti 26-vuotiaan Jamesin henkisestä ja fyysisestä matkasta kokeneiden seksuaaliterapeuttien opastamana Aquarionissa, neljän kuukauden mittaisessa "rakkauden ja johtajuuden" koulussa Amsterdamissa. James kuuluu siihen neljään prosenttiin väestöä, joka on neitsyt vielä saavuttaessaan 25 vuoden iän. Dokumentti."

Keskustelut Muropaketissa ja Demissä.

Pari videonpätkää dokumentista Youtubessa ja parodia päälle.

maanantaina, huhtikuuta 07, 2008

Seksin osto kiellettävä

Seksin ostokielto ei ole johtanut tuomioihin:
Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) sanoo Keskisuomalaisessa, että kysymys on lain jalkauttamisesta. Ensimmäinen suuri viranomaisten yhteiskoulutus on ministerin mukaan vasta tällä viikolla.
Päivi Räsänen: Seksin osto kiellettävä.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen ihmettelee oikeusministeri Tuija Braxin (vihr) kantaa, jonka mukaan nykyinen parituksen ja ihmiskaupan uhreihin rajattu seksinoston kieltolaki on toimiva.

Räsänen huomauttaa, että laki ei ole puolentoista vuoden voimassaolon aikana johtanut yhteenkään tuomioon.

Naistutkimus

NAISTUTKIMUKSEN KOSKEMATTOMUUS

Tulva-lehden haastattelu

sunnuntaina, huhtikuuta 06, 2008

Sofian sohva neuvoo

Älyttömän vaikeaa löytää miestä:
Olen älykäs, huumorintajuinen ja kaunis. Missä ihmeessä on vika, kun miestä ei löydy? En ole kolmeen vuoteen onnistunut solmimaan kestävää suhdetta.

Muutaman tapaamiskerran jälkeen miehet vain lähtevät. Olen törmännyt kolmeen tällaiseen tapaukseen peräkkäin. Sama kaava jokaisessa. Kun kysyn, miksi, mitä tapahtui, vastaukseksi saan: "Oon tällainen." "Olen itsekäs paskiainen." "En tahdo loukata ketään." jne.


Sofia: Kun kuvailet itseäsi, vaikutat täydelliseltä naiselta. Kaunis ja viisas. Sellaiset ominaisuudet ovat hyvin haastavia monelle miehelle. Mies ei usko, että pystyy pitämään upean naisen ja että olisi tämän rakkauden arvoinen. Siksi hän lähtee ajoissa itse ennen kuin tulee jätetyksi. Surullista, mutta näin tapahtuu. Monet naiset ovat korkeasti koulutettuja, kunnianhimoisia ja huolehtivat ulkonäöstään. Kun on vielä huumorintajua ja sana hallussa, mies pelästyy ja perääntyy.

Soitatko ja viestittelet usein? Ripustaudutko? Lumous katoaa nopeasti, jos ei osaa esittää vaikeasti saatavaa. Välinpitämättömyys on tärkeä mauste parisuhteessa.

lauantaina, huhtikuuta 05, 2008

Autonominen tiedekunta

Kampuksen vallattu talo sotkettiin täydellisesti.
Jyväskylän poliisin rikoskomisarion Markku Latvalan mukaan valtaajat ehtivät töhriä rakennuksen seinät kauttaaltaan.
Autonomisen tiedekunnan blogi: töhrimisestä:
Mediassa on julkaistu kuvia pelkästään graffittitaiteesta, joka on leimattu töhryksi. Talossa oli kuitenkin muutakin toimintaa, oheessa on kuvia joita ei mediassa näy. Osa valtaajista koristeli taloa parhaaksi katsomallaan tavalla, oheessa kuvia eräästä huoneesta jonka media jätti yllätys yllätys täysin huomiotta.

Näitä kuvia et tule näkemään valtamediassa. Huomiota koeteaan nyt kiinnitt'tää töhrimiseen ja ilkivaltaan, vaikka valtauksessa oli kyse jostain aivan muusta. Kuvissa näkyvä taide ei vauroita taloa millään tavalla eikä kyse ole ilkivallasta.

Kanervan virhe

Lehtola:
Kanervan virhe ei ollut aktiivinen libido, nuoret naiset, ehdottelevat tekstiviestit tai että herranjumala, sehän on eduskunnan kännykkä, toi on melkein kansanmurha.

Kanervan virhe oli hakea kontaktia nuoriin naisiin, jotka eivät täyttäneet moderneja korrektisuusvaatimuksia siitä, millainen nuoren naisen tulee olla. Ulkoministeri Kanerva sai potkut, koska häntä miellyttivät vääränlaiset naiset.

Jos Kanerva olisi runolliseen tapaan kysellyt puutarhakuulumisia vaikkapa kirjailija Riikka Pulkkiselta, puolet Suomen toimittajista ei parhaillaan viettäisi aikaansa Alexander Stubbin nettisivuilla.

Sen sijaan Ilkka Kanerva antaisi haastatteluja siitä, että kuuskymppinenkin saa rakastua ja innostua puutarhoista, joskus pitkäaikaisissa parisuhteissa on vaikeuksia, ymmärrättehän.

Näin ei käynyt, ja meillä annettiin ulkoministerille potkut, koska Johanna Tukiainen ei täyttänyt humanistisen tiedekunnan asettamia normeja siitä, millainen naisen tulee olla.

Lapsisakko

"Lapsisakko" rankaisee äitien palkkakehitystä:
Kotiin lapsen kanssa jäävä äiti jää palkkakehityksestä jälkeen vielä töihin palattuaankin. Niin sanottu lapsisakko rokottaa pahimmillaan jopa viidenneksen palkkakehityksestä lapsettomiin naisiin verrattuna.
Keskustelu:
Joku toinenhan sen rahan sille kotona olevalle naiselle veroista maksaa, todennäköisesti joku työssäkäyvä lapseton nainen.

Äitiys on valinta, niin kuin kaikki asiat maailmassa. Jos joku haluaa olla kotona ja hoitaa lapsia, turha syyllistää toisia töissäkäyviä.

Oliko tässä tutkimuksessa mitään järkeä ja kuka sen maksoi? Miksi se ylitti uutiskynnyksen?

Tottakai kotiin jäänyt jää palkkakehityksessä jälkeen, olipa hän äitiyslomalla tai sairaslomalla.

"sakko" vaikuttaa melko tarkoitushakuiselta termiltä ilmiölle. on luonnollista että palkkaeroa syntyy sellaisen ihmisen joka käyttää vuoden työssään pätevöitymiseen ja toisaalta henkilön joka käyttää vuoden lapsen kanssa leikkimiseen välille. miksi tälläistä nolla-tutkimusta edes rahoitetaan?

Entä armeijasakko? vietin 11kk armeijassa, jonka aikana opiskelut ei edenny ja kaikki tilillä olleet vähäisetkin säästöt kului loppuun.

Uskomatonta nollatutkimusta taas tehty varsin tarkoitushakuisesti.

perjantaina, huhtikuuta 04, 2008

Tuulikki Ukkola

Mikä erottaa Matin ja Ilkan?
Molemmat herrat ovat toimineet yksityiselämässään harkitsemattomasti ja ministerin arvovallalle sopimattomasti. Mutta kumpi oikeastaan on kelvottomampi? Kanerva, joka lähetti läjittäin flirttailevia ja seksistisiä tekstiviestejä naiselle, jonka ammattina on tanssia uiveloa jäällä? Vai pääministeri, joka pitää yksihuoltajaäitiä seksileluna ja lopettaa suhteen tekstiviestillä: se on loppu nyt?

Olin hyvin pahoillani Julkisen sanan neuvoston päätöksestä antaa nuhteet Helsingin Sanomille eduskunnan kalapuikkoviiksimiesten seksismistä. Olen kuullut, että suuri joukko miehiä on syystä tai toisesta "luettelon" ulkopuolella, vaikka he sinne kuuluisivat. JSN vaati yksilöidympiä tietoja. Mutta miten ihmeessä ne olisi voitu antaa ilman, että olisi rikottu lähdesuojaa?

Nuku yösi rauhassa

Valta pitää ottaa, naiset:
Marcus Herold uskoo, että miehet sietävät painetta paremmin kuin naiset. Kalle Soikkanen arvioi, että miehille on helpompi antaa kielteistä palautetta kuin naisille. Nämä ominaisuudet saattavat selittää miesten menestystä - jos ne ovat totta.

Naisten aliedustusta selittää ainakin osittain turvallisuushakuisuus, haluttomuus riskinottoon.

"Naiset kuitenkin hallitsevat riskejä paremmin kuin miehet", Soikkanen sanoo. "Naiset ovat huolellisempia, paneutuvampia, tunnollisempia. Toisaalta näen, että nainen menettää yöunensa helpommin."

Naisten kärki on kova mutta kapea. Pörssiyhtiöiden hallituksiin tarvittavaa laaja-alaista kokemusta on harvoilla naisilla. Suomen talouselämän painopiste on teollisuudessa ja informaatioteknologiassa - insinöörialoilla, joiden opinnot eivät vieläkään kiinnosta laajoja naisjoukkoja.

Keskijohdossa naisten osuus on kasvanut. Headhunterit eivät ole kuitenkaan varmoja siitä, haluavatko naiset ponnistaa ylimpään johtoon asti.

"Rahaa kunnioitetaan sokeasti pörssiyhtiöiden maailmassa", Marcus Herold sanoo.

"Kulttuurissa, jossa ei ole kompromisseja, työn ja perheen yhdistäminen on vaikeampaa. Kysymys ei ole siitä, etteikö naisilla olisi kykyä vaan siitä, ovatko naiset valmiita menemään tähän maailmaan, sen maailman ehdoilla."
Glenn Debates Swedish Official Who Claims Men Are Primarily Responsible for Global Warming

torstaina, huhtikuuta 03, 2008

Uutta verta Kanervan tilalle

Milla Jaakkola (vas) ja vaalikampanjakuvat(?)

Vasemmistonaisten poliittiset linjaukset:
Ihmisellä pitäisi olla itsemääräämisoikeus myös siinä, mitä joutuu päivittäin katsomaan. Pornolehtien kannet kaupoissa ja kioskeissa, puolialastomat naiset mainostauluissa ja iltapäivien toinen toistaan seuraavat tissilööpit ärsyttävät aikuista naista. Minkä vaikutuksen ne tekevät lapsiin ja nuoriin? Nuorille pitäisi antaa tietoa seksistä heitä kiinnostavalla tavalla mutta myös rikkumaton rauha kehittyä äärimmäisen tärkeällä seksuaalisuuden alueella.
Halonen: Uudessa ajassa korostuu säällinen käyttäytyminen:
Halosen mukaan muutos Suomessa noudattelee muutosta myös muissa maissa. Hän näkee voimistuneessa nuhteettomuusvaatimuksessa sekä hyvä että huonoja puolia. Myönteisenä hän piti sitä, että "sukupuolten tasa-arvo ja säällinen käytös korostuvat."

Enbuske

Miksi seksi vie valtaapitäviä? (kuunneltavissa netissä): Tuomas Enbusken seurassa keskustelemassa ovat tutkija Henry Laasanen, seksologi Jukka Virtanen ja Annamari Vänskä Naisasialiitto Unionista.

tiistaina, huhtikuuta 01, 2008

Kanervan tekstiviestit

Hymyn julkaisemat tekstiviestit yllättävän kesyjä:
Vihjailevista Hymy-lehden julkaisemista viesteistä rohkeimmissa viitataan Tukiaisen vaatetukseen ja mielihaluihin.

"Niinpä niin. Taisin sanoa jo sulle kuinka viehättäviä ne on naisen päällä. Tietämättä mitä on alla! Kun en tiedä teidän rohkeuttanne..." (27.1.08 20:01)

"Kuulostaa lähes fantasialta. Oletko pitänyt puutarhaasi kunnossa?" (20.2.08 01:12)

"Miten ois koskettaa yökerhossa sua sormilla" (20.2.08 01:50)

Hymyn mukaan Tukiaisen Iltatyttö-kuvien tultua julki Kanerva lähetti tanssijattarelle flirttailevia viestejä.

"Huh mikä kuva! Tosta ei paljon paremmaksi panna. Onko se sun systeri yhtä sex appeal?" (1.3.08 13:40)

"Luin myös ne vastaukset. Olet jumanklauta vielä kaiken lisäksi fiksu! Entistä parempi!" (1.3.08 13:49)

"Katsoin vielä ja vaikutelma sama. Pitäis päästä lähelle. Olet sä aikamoinen. Ja vaikutat minuun." (1.3.08 17:41)
Tässäkö kaikki? Kanerva sanoi ääneen lähinnä sen, mitä miehet yleensäkin ajattelevat katsoessaan mielestään hyvännäköisiä naisia. Viestit eivät myöskään näytä häirinnältä, vaan sellaisilta, että naiset keskimäärin olisivat onnellisia saadessaan tuollaisia viestejä tasokkailta miehiltä.

Iltalehti: Tänä aamuna 6.36: Kanerva hermostui 1.4.2008 6:59
Iltalehti tavoitti Ilkka Kanervan tänään aamulla kello 6.36.

Juuri herännyt ulkoministeri oli ärtynyt aikaisesta yhteydenotosta, eikä ollut halukas arvioimaan juuri julkaistuja viestejä.
Iltalehden toimittaja herättää kesken unien ja laittaa lehteen uutisen, että herätetetty hermostui. WTF?

Aamukommentti: Kun vanhempi herra vokottelee sitkeästi blondia:
Peruskuvio on aivan selvä. Kanervan viesteissä vanhempi herra (60 v.) vokottelee sitkeästi puolta nuorempaa blondia. Jokainen, joka on hoitanut orastavaa ihmissuhdetta näinä nykyteknologian aikoina, tietää, että kännykän tekstiviestit ovat äärimmäisen mielenkiintoinen ja monivivahteinen väline tunnustelevan kontaktin hakemiseen.

Jos kiinnostusta on, ja jos epäilee, että vastapuolella on kiinnostusta, kännykän tekstarin 160 merkillä pystyy välittämään yllättävän monitulkintaisia soidinmenoja.

Tukiaisesta Kanerva löysi halullisen viestien kohteen, ja mikäpä minä olen siitä häntä syyttämään.

Parista Hymyssä julkaistusta viestistä tulee vielä sellainen vaikutelma, että kunhan ei Tukiainen vedättäisi vanhempaa herraa, kuten naiset ikiajat ovat tehneet vanhemmille herroille. Kun Kanerva viestittää, että "kuulostaa lähes fantasialta. Oletko pitänyt puutarhasi kunnossa?", voi vain arvailla, millä edeltävällä viestillä Tukiainen on tuon tunnustuksen heruttanut.

Tukiainen sai ministerin innostumaan niin, että vaaran tunne haihtui. Vielä tammikuun lopussa Kanerva pohti, kuinka varmistutaan siitä, "ettei tule mitään juttuja lehtiin". Myöhemmin epäilykset katosivat taka-alalle ja Kanerva uskaltautuu vihjailemaan astetta avoimemmin.

Alapään asioita vai ei? Jos suomeksi sanotaan, niin vanhemman, joskin viriilin herrasmiehen ja nuoremman uhkean blondin orastavassa kanssakäymisessä on aina lopulta, ainakin jossakin kaukana orastavassa läheisemmän kontaktin toivossa kyse alapään asioista.

Tai ainakin sellainen mahdollisuus saattaa pälkähtää herrankin päähän kiireisten kansainvälisten konferenssien tekstailutauoilla. Ja ihan turha väittää, että Tukiainen olisi silkkaa viattomuuttaan näitä viestejä yllyttänyt.

Omasta puolestani voin vain todeta, että ei viesteissä mitään erityisen käsittämätöntä tai kummallista ollut - näin se maailma ja elämä menee. Miehet innostuvat nuoremmista naisista ja kun kommunikaation tulos julkaistaan kiiltopaperilla, niin se saattaa näyttää nololta. Itse en osaa näistä kauhistua, ihan normaaleja flirttiviestejä.

Tällaisia vihjailevia, puolieroottisia tekstareita lähetetään Suomessa ei 200, eikä edes 2000 vaan ehkä kaksikymmentä tuhatta, ja joka ainoa päivä. Saako ministeri sellaisia lähetellä, on jo toinen asia.